120 câu bài tập về câu cùng nghĩa và câu nối hai câu

Bài tập về câu cùng nghĩa và câu nối hai câu

Dạng bài trắc nghiệm tìm câu đồng nghĩa và dạng câu nối bằng liên từ là hai dạng bài luôn xuất hiện trong đề thi Đại học. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Dạng bài trắc nghiệm tìm câu đồng nghĩa và dạng câu nối bằng liên từ là hai dạng bài nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

100 câu trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án

250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Biên soạn: Hoàng Việt Hưng – Trick Master

* Lưu ý về Câu Cùng Nghĩa:

- Câu Cùng Nghĩa chính là: Viết Lại Câu dười dạng trắc nghiệm. – Bọn em xem thêm các cấu trúc ở cái LINK Viết Lại Câu anh kèm theo trong bài.

- Cần DỊCH KỸ CÂU và lưu ý nhất các phần sau:

+ Câu Trực Tiếp => Gián Tiếp.

+ Đảo Ngữ - nhất là: Not only ..... but also, Hardly ..... when, No sooner ..... than...., ......

+ Các cấu trúc biến đổi tương đương: So ... that, Such .... That, Too adj to do, .......

+ Các cấu trúc quy về dạng: Động từ Khiếm Khuyết + have + Vp2.

+ Các cấu trúc biến đổi tương đương như: There is no point in doing = It is no use doing = Thật vô ích khi làm gì.

+ Chú ý các từ đồng nghĩa bị biến đổi để "lừa tình", ví dụ: bravery = courage = lòng dũng cảm.

* Lưu ý về Câu Nối 2 Câu:

- Nó chủ yếu là cách dùng Liên Từ. Tuy nhiên quan trọng nhất là NGHĨA của câu nên cần DỊCH KỸ CÂU.

- Chú ý các phần:

+ Liên từ: and, or, but, so, although, as, in case, providing/ provided that, as long as, .... (hầu hết Liên Từ và Từ Nối)

+ Các cấu trúc tương phản: No matter how/ what ..., However hard .....

+ Dạng ngữ pháp: Tách V chung chủ ngữ (cho 1 V lên đầu câu)

+ Đảo ngữ: giống với phần Câu Cùng Nghĩa.

+ Chú ý các từ có thể bị biến đổi. Cần kết hợp sự hiểu biết ở các phần khác vào nữa.

LÝ THUYẾT NHIỀU KHÔNG BẰNG LÀM LUÔN BÀI TẬP ĐỂ KIỂM TRA!

CÂU CÙNG NGHĨA

Câu 1: "Leave my house now or I'll call the police!" shouted the lady to the man.

A. The lady threatened to call the police if the man didn't leave her house.

B. The lady said that she would call the police if the man didn't leave her house.

C. The lady told the man that she would call the police if he didn't leave her house.

D. The lady informed the man that she would call the police if he didn't leave her house.

Câu 2: He last had his eyes tested ten months ago.

A. He had tested his eyes ten months before.

B. He had not tested his eyes for ten months then.

C. He hasn't had his eyes tested for ten months.

D. He didn't have any test on his eyes in ten months.

Câu 3: "You should have finished the report by now," John told his secretary.

A. John reproached his secretary for not having finished the report.

B. John said that his secretary had not finished the report.

C. John reminded his secretary of finishing the report on time.

D. John scolded his secretary for not having finished the report.

Câu 4: "If I were you, I would take the job," said my room-mate.

A. My room-mate was thinking about taking the job.

B. My room-mate advised me to take the job.

C. My room-mate introduced the idea of taking the job to me.

D. My room-mate insisted on taking the job for me.

Câu 5: "It's too stuffy in this room, isn't it?" said the guest.

A. The guest suggested that the room should be aired.

B. The guest remarked that the room should be aired.

C. The guest said that the room was too crowded.

D. The guest said that there was too much stuff in the room.

Câu 6: "Cigarette?" he asked. "No, thanks." I said.

A. He asked for a cigarette, and I immediately refused.

B. He mentioned a cigarette, so I thanked him.

C. He offered me a cigarette, but I promptly declined.

D. He asked if I was smoking, and I denied at once.

Câu 7: The doctor said, "You really ought to rest for a few days, Jasmine."

A. Jasmine's doctor insisted that she should rest for a few days.

B. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.

C. It is the doctor's recommendation that Jasmine rested shortly.

D.The doctor strongly advised Jasmine to take a few days' rest.

Câu 8: "I will pay back the money, Gloria." said Ivan.

A. Ivan apologised to Gloria for borrowing her money.

B. Ivan offered to pay Gloria the money back.

C. Ivan promised to pay back Gloria's money.

D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.

Câu 9: The children couldn't go swimming because the sea was too rough.

A. The children were not calm enough to swim in the sea.

B. The sea was rough enough for the children to swim in.

C. The sea was too rough for the children to go swimming.

D. The sea was too rough to the children's swimming.

Câu 10: "Would you like to come to my birthday party, Sarah?" asked Frederic.

A. Frederic invited Sarah to his birthday party.

B. Frederic asked if Sarah was able to come to his birthday party.

C. Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not.

D. Frederic reminded Sarah of his coming birthday party.

Câu 11: "Shall I make you a coffee?" the girl said to the lady.

A. The girl wanted to make a coffee for the lady.

B. The girl refused to make a coffee for the lady.

C. The girl offered to make a coffee for the lady.

D. The girl promised to make a coffee for the lady.

Câu 12: No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.

A. As soon as her boss rang back, she put down the telephone.

B. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back.

C. She had hardly put the telephone down without her boss rang back.

D. Hardly she had hung up, she rang her boss immediately.

Câu 13: The captain to his men: "Abandon the ship immediately!"

A. The captain invited his men to abandon the ship immediately.

B. The captain suggested his men abandon the ship immediately.

C. The captain requested his men to abandon the ship immediately.

D. The captain ordered his men to abandon the ship immediately.

Câu 14: David drove so fast; it was very dangerous.

A. David drove so fast, which was very dangerous.

B. David drove so fast, then was very dangerous.

C. David drove so fast that was very dangerous.

D. David drove so fast and was very dangerous.

Câu 15: The critics undervalued his new book.

A. The critics rejected his new book.

B. The critics turned down his new book.

C. The critics were fed up with his new book.

D. The critics had a low opinion of his new book.

Câu 16: "Why don't we go out for dinner?" said Mary.

A. Mary suggested a dinner out.

B. Mary ordered a dinner out.

C. Mary demanded a dinner out.

D. Mary requested a dinner out.

Câu 17: We've run out of tea.

A. There's not much more tea left.

B. There's no tea left.

C. We have to run out to buy some tea.

D. We didn't have any tea.

Câu 18: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.

A. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.

B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.

C. If all concerned are better, we can solve this problem soon.

D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.

Câu 19: My friend told me, "If I were you, I would not smoke so much."

A. My friend advised me not to smoke so much.

B. My friend warned me against smoking so much.

C. My friend prohibited me from smoking so much.

D. My friend suggested not smoking so much.

Câu 20: "I will let you know the answer by the end of this week," Tom said to Janet.

A. Tom suggested giving Janet the answer by the end of the week.

B. Tom promised to give Janet the answer by the end of the week.

C. Tom insisted on letting Janet know the answer by the end of the week.

D. Tom offered to give Janet the answer by the end of the week.

Câu 21: "Why don't you reply to the President's offer right now?" said Mary to her husband.

A. Mary suggested that her husband should reply to the President's offer without delay.

B. Mary told her husband why he didn't reply to the President's offer then.

C. Mary ordered her husband to reply to the President's offer right now.

D. Mary wondered why her husband didn't reply to the President's offer then.

Câu 22: He survived the operation thanks to the skilful surgeon.

A. He survived because he was a skilful surgeon.

B. Though the surgeon was skilful, he couldn't survive the operation.

C. There was no skilful surgeon, so he died.

D. He wouldn't have survived the operation without the skilful surgeon.

Câu 23: "Please don't drive so fast, Tom," said Lisa.

A. Lisa complained about Tom's driving too fast.

B. Lisa pleaded with Tom not to drive too fast.

C. Lisa insisted on Tom's driving on.

D. Lisa grumbled to Tom about driving slowly.

Đánh giá bài viết
7 15.340
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm