Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Word Form lớp 8 Unit 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the underlined part

1. A. honey

B. donkey

C. money

D. survey

2. A. suitable

B. situation

C. regulation

D. customer

3. A. washed

B. handed

C. laughed

D. helped

Exercise 2: Choose the words that have different stress from the others

1. A. generation

B. presentation

C. necessity

D. obligation

2. A. custom

B. explain

C. chopstick

D. manner

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. We are going to prepare _________ sticky rice served with grilled chicken for the celebration.

A. five colours

B. five-colours

C. five-colour

D. five-coloured

2. You have to _________ your hat when going inside the main worship area of the temple.

A. take off

B. put on

C. break with

D. get out

3. Do you know the __________ way to welcome people in Tibet?

A. custom

B. customer

C. customary

D. tradition

4. According to the _________ in England, we have to use a knife and fork at dinner.

A. table ways

B. table manners

C. behaviours

D. differences

5. When two Maori people meet, they ________ each other’s noses.

A. touch

B. feel

C. take

D. kiss

Exercise 4: Choose the underlined word or phrase, A, B, C or D that needs correcting.

1. Some people think (A) young people should (B) to follow (C) the tradition of (D) the society.

2. The Japanese are (A) familiar with (B) the western custom to eat (C) a turkey dinner for (D) Christmas.

Exercise 5: Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

1. If I were you, I wouldn’t sweep the house on the first day of Tet.

You _________________________________________________

2. I would like you to help me to put the chair away.

Do you mind __________________________________________

3. It’s very difficult to leave here after such a long time.

It isn’t _______________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the underlined part

1. D

2. D

3. B

Exercise 2: Choose the words that have different stress from the others

1. B

2. B

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. C

4. B

5. A

Exercise 4: Choose the underlined word or phrase, A, B, C or D that needs correcting.

1. C (to follow => follow)

2. C (to eat => of eating)

Exercise 5: Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

1. You shouldn’t sweep the house on the first day of Tet.

2. Do you mind helping me to put the chair away?

3. It isn’t easy to leave here after such a long time.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Word Form lớp 8 Unit 4, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm