Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nam

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nam, với 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải bài tập Toán lớp 12 hiệu quả hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

SỞ GD&ĐT NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2017-2018

Môn: Toán lớp 12

(Thời gian làm bài:90 phút không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào

A. y = x3 - 3x2 + 2

B. y = -x3 + 3x2 + 2

C. y = x2 - 3x + 2

D. y = x4 + 2x2 + 2

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 2. Cho hàm số y = x4 + 2x2 +1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (0; +oo)

C. Hàm số nghịch biến trên (-oo; -1) và (0;1)

B. Hàm số nghịch biến trên (0; +oo)

D. Hàm số đồng biến trên (0; -1) và (1; +oo)

Câu 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy 1 góc bằng 450 .Thể tích V của khối chóp S.ABC là:

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 4. Hàm số y\ =\ \frac{1}{3}x^3-2x^{^2}+2x+1 có hai điểm cực trị x1 , x2 khi đó tổng x1 + x2 bằng?

A. -2

B. 2

C. 4

D. 3

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang y = 2

B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang y = 2 và y = -2

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng x = 2 và x = -2

D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận

Câu 6. Tìm giá trị cực đại yCD của hàm số y = x3 - 3x2 + 3

A. yCD = 2

B. yCD = 0

C. yCD = 3

D. yCD = -1

Câu 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R

A. y\ =\ \frac{x-1}{x+2}

B. y = x4 + x2 +1

C. y = x3 + 3x2 +1

D. y = x3 + x

Câu 8. Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có đúng một cực trị

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0

D. Hàm số có cực đại và cực tiểu

Câu 9. Hàm số y = x3 - 3x2 + mx có cực trị khi?

A. m < 3

B. m ≤ 3

C. m > 3

D. m ≥ 3

A. m < 3 B. m £ 3 C. m > 3

Câu 10. Đồ thị hàm số y = x3 + 2x2 + 5x +1 và đường thẳng y = 3x +1 cắt nhau tại điểm duy nhất (x0, y0), khi đó?

A. y0 = -2

B. y0 = 1

C. y0 = 0

D. y0 = 3

Câu 11. Đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 + 5 cắt đường thẳng y = 6 tại bao nhiêu điểm?

A. 0

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 12. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x +1 trên đoạn [0; 4]

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 14. Cho hàm số y\ =\ \frac{2x+1}{x+2} .Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang

D. Hàm số có cực trị

Câu 15. Hàm số y\ =\frac{1-x}{x+2} có hai tiệm cận là?

A. x = -2 và y = 1

B. x = -1 và y = -2

C. x = -2 và y = -1

D. x = 1 và y = 1

Câu 16. Cho hàm số y = x3 - 3x2 +1 (C ). Ba tiếp tuyến của (C ) tại giao điểm của (C ) và đường thẳng d : y = x - 2 có tổng hệ số góc bằng?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 17. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tính thể tích V của lăng trụ ABC.A'B'C'

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 18. Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3. Gọi M, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1;3] thì M+n bằng:

A. 8

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 19. Hàm số nào sau đây không có cực trị

A. y = x2 +1

B. y = x3 + x2 +1

C. y = x3 - 3x2 + 3x

D. y = x4 +1

Câu 20. Cho hàm số trình là y = x3 - 3x2 + 2 có đồ thị (C ). Tiếp tuyến của (C ) tại điểm có hoành độ bằng 1 có phương trình?

A. y = -3x

B. y = 3x - 3

C. y = 3x

D. y = -3x + 3

Câu 21. Bảng biến thiên ở bên là bảng biến thiên của hàm số nào?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

A. y = x - 2/x -1

B. y = x +1/x -1

C. y = x -1/x +1

D. y = x + 2/x+1

Câu 22. Cho hàm số y = x/x2 -1. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy 1 góc bằng 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Thể tích V của khối chóp S.AMN?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 25. Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 2 tại ba điểm phân biệt khi?

A. m ≥ 4

B. 0 ≤ m < 4

C. 0 < m ≤ 4

D. 0 < m < 4

Câu 26. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập xác định của nó?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 27. Hàm số y = x3 - 3x2 +1 có điểm cực tiểu xCT là?

A. xCT = 0

B. xCT = -3

C. xCT = 1

D. xCT = 2

Câu 28. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=\ \frac{x^2-3x+2}{x^2-1}

A. 1

B. 2

C.3

D. 0

Câu 29. Hàm số 1/x2+1 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-oo; +oo)

B. (-oo;0)

C. (0; +oo)

D. (-1;1)

Câu 30. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số dạng phân thức y\ =\frac{ax+b}{cx+d}

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. y ' < 0, ∀x ∈ R

B. y ' < 0, ∀x ≠1

C. y ' > 0, ∀x ∈ R

D. y ' < 0, ∀x ≠1

Câu 31. Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 3(m2 -1) x + m . Với giá trị nào của m hàm số đạt cực đại tại x = 2?

A. m = 1

B. m = 1 hoặc m = 3

C. m = 3

D. m = 0

Câu 32. Tìm điều kiện của m để hàm số y\ =\frac{x}{\sqrt{1-mx^2}} có hai tiệm cận ngang?

A. m = 0

B. m = 1

C. m > 1

D. m < 0

Câu 33. Cho hàm số y\ =\frac{x-1}{x-m}. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;0)

A. 0 ≤ m < 1

B. 0 < m < 1

C. m ≤ 1

C. m < 0

Câu 34. Đường thẳng y = -mx + 2 cắt đồ thị hàm số y = x3 - 2x2 + 2 tại ba điểm phân biệt khi?

A. m < 4 và m ≠0

B. m < 1

C. m < 1 và m ≠0

D. m < 4

Câu 35. Cho hàm số y\ =\ \sqrt{2x-x^2}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (-oo;1)

C. Hàm số đồng biến trên (0; +oo)

B. Hàm số nghịch biến trên (1; +oo)

D. Hàm số nghịch biến trên (1; 2)

Câu 36. Tìm m để hàm số y = mx4 + (m -1) x2 +1 có ba điểm cực trị

A. 0 < m < 1

B. m < 0 hoặc m > 1

C. 0 ≤ m ≤ 1

D. m > 1

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số tam giác đều y = x4 - 2m2 x2 +1 có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 41. Một vật chuyển động theo phương trình s = t3 - 3t2 + 6t + 4 ( s là quãng đường tính bằng m, t là thời gian tính bằng giây). Vận tốc lớn nhất của vật là?

A. 3m / s

B. 1m / s

C. 2m / s

D. 4m / s

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 + (m +1) x2 + 3x +1 đồng biến trên R.

A. -7 ≤ m ≤ 5

B. -4 ≤ m ≤ 2

C. m ≤ -4 hoặc m ≥ 2

D. m ≥ 2

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y\ =\frac{x-3}{mx-1} không có tiệm cận đứng.

A. m = 0

B. m ≠0

C. m = 0 hoặc m = 1/3

D. m = 1/3

Câu 44. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f '(x) = (x -1)(x2 - 2)(x4 - 4). Số điểm cực trị của hàm số y = f (x)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y\ =\ \frac{\tan\ x\ -2}{\tan\ x\ -\ m} đồng biến trên khoảng (0;\frac{\pi}{4}).

A. m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m < 2

B. m ≤ 0

C. 1 ≤ m < 2

D. m ≥ 2

Câu 46. Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 3. Tính diện tích S của tam giác có ba đỉnh là 3 điểm cực trị của hàm số trên

A. S = 2

B. S = 1

C. S = 3

D. S = 4

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA = a cách d giữa hai đường chéo nhau SC và BD và SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách d giữa hai đường chéo nhau SC và BD?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

Câu 49. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số điểm y = x3 + x2 + m cắt trụ hoành tại đúng một điểm.

A. m < -4/27 hoặc m > 0

B. m > 0

C. m < -4/27

D. -4/27 < m < 0

Câu 50. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D '. Mặt phẳng (BDC ') chia khối lập phương thành hai phần. Tính tỉ lệ thể tích phần nhỏ so với phần lớn?

A. 5/6

B. 1/5

C. 1/3

D. 1/6

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nam, để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kỳ 1 lớp 12 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm