Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Tiếng anh 9
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
I. Listening
Listen the
dialogue
and tick
T/F
Listen
the
dialogu
e and
choose
the
correct
anwser
Số câu
8
Số điểm
2
Tỉ lệ
20%
4
1
4
1
8
2
20%
II. Reading
- Read the
passage
about
usefulness
of E and
choose the
correct
answer.
- Read
the
passage
about
usefulne
ss of E
and
choose
the
correct
answer.
- Read
the
passage
about
Olympi
c and
choose
the
correct
answer.
Số câu
12
Số điểm
3
Tỉ lệ 30
%
4
1
4
1
4
1
12
3
30
%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III.
Vocabulary
and
structures
- Personal
pronouns:
they, we,
you, it
-
Imperativ
e
- Present
simple of
to be: is,
am, are
- Wh-
question:
How old
- Wh-
questions
(used with
auxiliary
verbs: do /
does)
-
Indefinite
articles: a
/ an
-
Vocabul
ary
involvin
g in the
topic of
personal
informa
tion.
-
Possessi
ve
pronoun
s: his,
her, my,
your
Số câu
12
Số điểm
3
Tỉ lệ 30
%
4
1
8
2
12
3
30%
IV. Writing
Choos
e the
correct
senten
ce with
origina
l
senten
ce.
Rewr
ite
the
sente
nces
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số câu
8
Số điểm
2
Tỉ lệ
20%
4
1
4
1
8
2
20%
Tổng số
câu
40
Tổng số
điểm
10
Tỉ lệ
100%
12
3
16
4
12
3
100
%
* LISTEN (2 điểm)
I/ Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (1 điểm)
1.Harry asks Jinko to pick him up at the airport next Sunday.
2.Harry is living in England.
3.Mary will take Jinko to Harry's house.
4.Harry shows Jinko how to get to his house.
II/ Listen again and choose the correct answer for each of the following questions. (1 điểm)
1.What time will Jinko be arriving at the airport?
A. 2:00 pm B. 3:00 am
C. 3:00 pm D. 2:00 am
2.How does Jinko prefer going to the bus station?
A. By bus B. By taxi
C. By train D. By motor
3.What direction is Jinko taking from the park?
A. Go straight ahead B. Turn right
C. Stop right there and wait for Harry D. Turn left
4.Who can Jinko ask if she cannot find Harry's house?
A. The bank security officer B. The park security officer
C. The school security officer D. The lake security
* LANGGUAGE FOCUS 3 điểm)
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
(1 điểm)
1. A. there B. thanks C. they D. those
2. A. parents B. ten C. when D. mend
3. A. around B. how C. bought D. found
4. A. seemed B. stared C. landed D. traveled
II/ Choose the best answer to complete each of the following sentences. (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải rất hữu ích cho các bạn ôn luyện ngữ pháp và các kĩ năng làm bài cần thiết giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp đến của mình. Mời các bạn vào tham khảo.

Luyện đề rất cần thiết trong quá trình ôn tập trước kì thi học kì 1. Song song với điều đó, việc tổng hợp những kiến thức trọng điểm thông qua Đề cương ôn thi học kì 1 cũng hết sức quan trọng. Mời bạn đọc luyện đề thi Tiếng Anh 10 trực tuyến tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019.

Trên VnDoc.com, ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh, chúng tôi còn cung cấp Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn, Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Toán, Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý....hy vọng sẽ hỗ trợ các bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi học kì sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết
1 2.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm