Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Kim Liên, Hà Nội có đáp án

Trang 1/5 - Mã đề 101
SỞ GD& ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
(Đề gồm 5 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM HỌC 2020 – 2021
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
Mã đề thi
101
Đối với mỗi câu , thí sinh chọn và tô kín một ô tròn với phương án trả lời đúng.
Câu 1. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
( )
:20yz
α
−=
. Trong các khẳng định sau khẳng định nào
đúng?
A.
( )
Ox
α
. B.
( ) ( )
// yOz
α
. C.
( )
//Oy
α
. D.
.
Câu 2. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
2 22
( ):( 1) ( 2) ( 4) 25.Sx y z ++ +− =
Tính chu vi đường tròn
giao tuyến của mặt phẳng
( ):2 2 5 0P xy z −=
với mặt cầu
( ).S
A.
10
π
. B.
8
π
. C.
16
π
. D.
4
π
.
Câu 3. Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
|| 2z =
( )
( )
1ziz+−
là số thuần ảo?
A.
4
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 4. Nếu
( )
1
0
d 2021fxx=
thì
( )
1
0
1df xx
bằng
A.
2020
. B.
2020
. C.
2021
. D.
2021
.
Câu 5. Nếu
()Fx
là một nguyên hàm của hàm số
()
x
f x xe=
(1) 0F =
thì
(0)F
bằng
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
1
.
Câu 6. Trên mặt phẳng tọa độ
,Oxy
tập hợp điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn
| 1 2|| |z i zi−+ = +
là:
A. Đường thẳng
: 20xy +−=
. B. Đường thẳng
: 3 20xy + −=
.
C. Đường thẳng
: 20xy −−=
. D. Đường thẳng
: 3 20xy −=
.
Câu 7. Trong không gian
,Oxyz
tọa độ điểm
H
là hình chiếu của
(3; 3; 4)M
trên đường thẳng
12
:
2 21
xy z−−
∆==
là:
A.
(5; 2; 2)H
. B.
(1; 2;1)H
. C.
(1; 2; 0)H
. D.
(3; 0;1)H
.
Câu 8. Trong không gian
,Oxyz
cho hai đường thẳng
1
: 24
3
xt
yt
zt
=−+
∆=
=
3 21
': .
121
xyz−−
∆==
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.
'
cắt nhau. B.
'
trùng nhau.
C.
'
chéo nhau. D.
'
song song.
Câu 9. Cho
,ab
những số thực thỏa mãn phương trình
2
.0z az b+ +=
nhận số phức
12zi= +
một
nghiệm. Tính
2.ba
A.
7
. B.
9
. C.
7
. D.
9
.
Trang 2/5 - Mã đề 101
Câu 10. Nếu
3
2
() 4f x dx =
4
3
() 5f x dx =
thì
4
2
()f x dx
bằng
A.
9
. B.
1
. C.
20
. D.
1
.
Câu 11. Cho số phức
2 3.zi=
Phần ảo của số phức
(2 )iz
là:
A.
8.
B.
8i
. C.
1
. D.
8
.
Câu 12. Tích phân
3
3
2
x dx
bằng
A.
5
4
. B.
5
4
. C.
65
4
. D.
65
4
.
Câu 13. Tích phân
1
0
2
2
1
3x
I dx
x −−
=
bằng
A.
ln3
4
I =
. B.
ln3
4
I =
. C.
ln3I =
. D.
ln3I =
.
Câu 14. Mô đun của số phức
17zi=
là:
A.
|| 6z =
. B.
| | 8.z =
C.
||22z =
. D.
||6z =
.
Câu 15. Để m diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
1,yx=
trục hoành các đường
0, 2xx= =
một học sinh thực hiện theo các bước như sau:
Bước I.
2
2
0
1S x dx=
Bước II.
2
3
0
3
x
Sx

=


Bước III.
82
2
33
S =−=
Cách làm trên sai từ bước nào?
A. Không có bước nào sai. B. Bước III.
C. Bước I. D. Bước II.
Câu 16. Cho hàm số
3
( ) 4 3.fx x=
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.
4
() 3f x dx x C= −+
. B.
4
() 3f x dx x x C=−+
.
C.
4
() 4 3f x dx x x C= −+
. D.
4
() 3
4
x
f x dx x C= −+
.
Câu 17. Cho
()Fx
một nguyên m ca hàm số
()fx
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Trong các khẳng định sau
khẳng định nào đúng?
A.
( ) ( ) ( ).
b
a
f x dx F a F b=
B.
( ) ( ) ( ).
b
a
f x dx F b F a=
C.
2
2
() () .
bb
aa
f x dx f x dx

=


∫∫
D.
() () .
ba
ab
f x dx f x dx=
∫∫
Câu 18. Cho hai số phức
2zi= +
w 5 2.i=
Số phức
wz
bằng
A.
7 i
. B.
33i
. C.
33i−+
. D.
7 i−+
.
Câu 19. Trong không gian
,Oxyz
phương trình mặt cầu
()S
có bán kính
23=
tiếp xúc mặt phẳng
( ): 1 0xyz
α
++=
và tâm
I
thuộc đường thẳng
:1
2
xt
yt
z
=
∆=
=
là:
A.
222
( 2) ( 1) ( 2) 12x yz ++ +− =
hoặc
222
( 4) ( 5) ( 2) 12xyz+ + +− =
.
B.
2 22
( 3) ( 2) ( 2) 12xyz ++ +− =
hoặc
222
( 4) ( 3) ( 2) 12xyz+ + +− =
.
C.
2 22
( 3) ( 2) ( 2) 12xyz ++ +− =
hoặc
222
( 4) ( 1) ( 1) 12x yz + ++ =
.
D.
222
( 2) ( 1) ( 2) 12x yz ++ +− =
hoặc
222
( 1) ( 2) 12xy z+ +− =
.
Trang 3/5 - Mã đề 101
Câu 20. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
22 2
( ):( 3) ( 1) ( 2) 9.Sx y z+ + ++ =
Phương trình mặt phẳng
()
α
tiếp xúc với mặt cầu
()S
tại điểm
( 2;3; 4)H −−
là:
A.
2 3 4 29 0xyz−++=
. B.
2 2 12 0xyz+ −=
.
C.
2 2 40xyz+ − +=
. D.
2 2 16 0xyz ++=
.
Câu 21. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
222
( ): 4 2 6 2 0.Sx y z x y z+ + + − + −=
Xác định tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của mặt cầu
( ).S
A.
( 2;1; 3); 4IR−− =
. B.
(2; 1;3); 4IR−=
.
C.
( 2;1; 3); 2 3IR−− =
. D.
(2; 1;3); 2 3IR−=
.
Câu 22. Cho đồ thị hàm số
( )
y fx=
trên đoạn
[ ]
2; 2
như hình vẽ
bên. Các phần hình phẳng diện tích
12 3
22 76
,
15 15
SS S= = =
. Biết
tích phân
( )
2
-2
,
a
I f x dx
b
= =
(
,ab
nguyên dương
,ab
nguyên tố
cùng nhau). Tính
.ab
A.
4
. B.
7
.
C.
13
. D.
17
.
Câu 23. Trong không gian
,Oxyz
cho bốn điểm
(1; 2; 0), ( 1; 0;1), (0;1; 2); ( ; ; )M N P Qmn p−−
. Tìm hệ thức
giữa
,,mnp
để bốn điểm
,,,M N PQ
đồng phẳng.
A.
7 5 4 3 0.mn p+ + −=
B.
7 5 4 3 0.mn p+ + +=
C.
7 5 4 3 0.mn p +=
D.
7 5 4 3 0.mn p −=
Câu 24. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
y fx=
trục hoành (như hình vẽ bên) .Thể tích
V
của khối tròn xoay khi
hình phẳng đó quay quanh trục
Ox
là:
A.
5
2
1
()V f x dx
π
=
. B.
5
2
1
()V f x dx
=
.
C.
5
1
()V f x dx
=
. D.
5
2
1
()V f x dx
π
=
.
Câu 25. Trong không gian
,Oxyz
điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng
( )
:3 0xyz
α
−+=
.
A.
(1; 3; 2)P
. B.
(1; 4;1)N
. C.
(1;1; 2)M
. D.
(1; 1; 4)Q −−
.
Câu 26. Trong không gian
,Oxyz
thể tích
V
của khối lăng trụ
.'''ABC A B C
là:
A.
1
, .'
3
V BA BC BB

=

  
. B.
1
, .''
2
V AB AC B C

=

  
.
C.
, .'V BA BC BB

=

  
. D.
1
, .'
2
V BA BC BB

=

  
.
Câu 27. Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
()
β
đi qua
( 1;2; 3)A −−
song song với mặt
phẳng
( )
:2 0x yz
α
+ −=
có phương trình là:
A.
2 60x yz −+=
. B.
20x yz− −=
. C.
2 60x yz+ −−=
. D.
2 60x yz+ −+=
.
Câu 28. Biết
( )
1
0
ln 2 1 ln 3 ,( , , )
a
I x dx c abc
b
= += +
,ab
nguyên tố cùng nhau thì
abc+−
bằng
A.
7
. B.
6
. C.
4
. D.
9
.
Câu 29. Trong không gian
,Oxyz
cho ba điểm
( 3;4; 2), B( 5;6;2),C( 4;7; 1)A −− −
. Tọa độ điểm
M
thỏa
mãn hệ thức
3MA MC MB=
  
là:
A.
( )
4; 11; 3 .M −−
B.
( )
4;11; 3 .M
C.
( )
4; 11; 3 .M
D.
( )
4;11; 3 .M −−

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Kim Liên, Hà Nội nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm