Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH
PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 101
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Nguyên tử Ca Z = 20. Khi Ca tham gia phản ứng tạo hợp chất ion, ion Ca
2+
cấu
hình electron
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
4p
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
4
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
4s
2
.
Câu 2: S electron hóa trị trong nguyên t Clo (Z = 17)
A. 3. B. 7. C. 1. D. 5.
Câu 3: trạng thái cơ bản cấu hình electron lớp ngoài ng của nguyên tố X là 3s
2
3p
5
. Vị t của
nguyên tố X trong bảng tuần hoàn
A. Ô số 17, chu 3, nhóm VA. B. Ô số 17, chu 3, nhóm VIIA.
C. Ô số 17, chu 3, nhóm VB. D. Ô số 17, chu 3, nhóm VIIB.
Câu 4: Biết 1 mol nguyên tử sắt khối lượng bằng 56 gam, một nguyên tử sắt 26 electron.
Số hạt electron trong 5,6 gam sắt
A. 15,66.10
21
. B. 15,66.10
22
. C. 15,66.10
23
. D. 15,66.10
24
.
Câu 5: Ion X
-
10 electron, hạt nhân 11 nơtron. S khối của X
A. 20. B. 19. C. 18. D. 21.
Câu 6: Hợp chất MX
3
tổng số hạt mang điện tích là 128. Trong hợp chất, số proton của
nguyên tử X nhiều hơn số proton của nguyên t M 38. Công thức của hợp chất trên
A. AlBr
3
. B. FeF
3
. C. FeCl
3
. D. AlCl
3
.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?
A. S khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng s hạt proton và số hạt nơtron.
B. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. S proton trong nguyên tử bằng s nơtron.
D. S proton trong hạt nhân bằng số electron lớp vỏ nguyên tử.
Câu 8: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây sai?
A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.
C. Các nguyên tố cùng s lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.
Câu 9: Để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp Cu Fe ta thể dùng cách sau:
A. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaCl.
B. Hòa tan hỗn hợp o dung dịch HCl.
C. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch H
2
SO
4
đặc nguội.
D. Hoà tan hỗn hợp vào nước.
Câu 10: Phản ứng nào sau đây không thu được muối Fe(III)?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Fe
3
O
4
tác dụng với dung dịch HCl B. Fe(OH)
3
tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
C. Fe
2
O
3
tác dụng với dung dịch HCl D. Fe c dụng với dung dịch HCl
Câu 11: Trong nguyên tử, loại hạt nào khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?
A. Proton. B. Electron. C. Nơtron electron. D. Nơtron.
Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố R 56 electron 81 nơtron. hiệu nguyên tử nào sau đây
của nguyên tố R ?
A.
137
56
R. B.
56
81
R. C.
81
56
R. D.
137
81
R.
Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na
2
O Al
2
O
3
lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu
được 200 ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thành phần % theo
khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt
A. 37,8% 62,2% B. 50% 50% C. 35,8% và 64,2% D. 37% 63%
Câu 14: Tổng số hạt proton, electron, nơtron của nguyên tử nguyên tố X 40. Biết số hạt nơtron
lớn hơn proton 1. Cho biết nguyên tố X thuộc loại nguyên tố nào?
A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố d C. Nguyên tố f. D. Nguyên t p.
Câu 15: Nguyên tử của một nguyên tố X tổng số các loại hạt proton, electron, nơtron bằng
115. Trong đó s hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 25 hạt. Kí hiệu nguyên tử
của X là:
A.
80
35
X
. B.
45
35
X
. C.
95
35
X
. D.
115
35
X
.
Câu 16: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự nh axit giảm dần?
A. HClO
4
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
, H
2
SiO
3
, HAlO
2
. B. H
2
SiO
3
, HAlO
2
, H
3
PO
4
, H
2
SO
4
, HClO
4
.
C. HClO
4
, H
3
PO
4
, H
2
SO
4
, HAlO
2
, H
2
SiO
3
. D. H
2
SO
4
, HClO
4
, H
3
PO
4
, H
2
SiO
3
, HAlO
2
.
Câu 17: Trong nguyên tử Y tổng số proton, nơtron electron 26. Hãy cho biết Y thuộc về
loại nguyên tử nào sau đây? Biết rằng Y là nguyên tố hoá học ph biến nhất trong vỏ Trái Đất.
A.
26
13
Al
. B.
.C.
19
9
F
. D.
56
26
Fe
.
Câu 18: Nguyên tử của một nguyên tố bốn lớp electron, theo thứ tự từ phía gần hạt nhân là: K,
L, M, N. Trong nguyên t đã cho, electron thuộc lớp nào mức năng lượng trung bình cao nhất?
A. Lớp K. B. Lớp N. C. Lớp L. D. Lớp M.
Câu 19: Cho rất từ từ tới dư từng giọt dung dịch chứa Na
2
CO
3
0,1M và NaHCO
3
0,15M vào
100ml dung dịch HCl 2M. Hãy cho biết thể tích khí CO
2
thoát ra đktc.
A. 3,92 lít B. 3,2 t C. 2,8 lít D. 2,24 lít
Câu 20: Cho 4,48 lít CO
2
(đktc) hấp thụ vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M Ba(OH)
2
0,2M. Khối lượng kết tủa tạo thành
A. 15,2 g B. 19,7g C. 5,88g D. 9,85g
Câu 21: Chất nào sau đây tác dụng với ớc thu được dung dịch bazơ?
A. CuO B. NO
2
C. CaO D. CO
Câu 22: Cho y các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung
dịch HCl
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 23: Trong các nh chất hoặc đại ợng vật lí sau đây, bao nhiêu tính chất hoặc đại ợng
biến thiên nhiên tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử: (1) n kính
nguyên tử ; (2) tổng số electron ; (3) tính kim loại, nh phi kim ; (4) số electron lớp ngoài cùng;
(5) độ âm điện; (6) nguyên tử khối; (7) tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit; (8) hóa trị của các
nguyên tố; (9) năng lượng ion hóa.
A. 8 B. 4 C. 7. D. 5.
Câu 24: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào đồng vị của nhau?
A.
. B. kim cương than chì.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
2
O
3
O
. D.
40
19
K
Ar
40
18
.
Câu 25: Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M H
2
SO
4
0,1M cần dùng V (ml) dung dịch
Ba(OH)
2
0,2M. Giá trị của V
A. 300 ml B. 250 ml C. 400 ml D. 350 ml
Câu 26: Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa
A. 4 electron. B. 2 electron. C. 1 electron. D. 3 electron.
Câu 27: Mg 3 đồng vị
24
Mg,
25
Mg
26
Mg. Clo 2 đồng v
35
Cl và
37
Cl. bao nhiêu loại
phân tử MgCl
2
khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó?
A. 12. B. 10. C. 9. D. 6.
Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố X cấu nh electron lớp ngoài cùng ns
2
np
4
. Trong hợp
chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của
nguyên tố X trong oxit cao nhất
A. 60,00%. B. 50,00%. C. 40,00%. D. 27,27%.
Câu 29: Cho hoà tan hoàn toàn a gam Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl, thu được dung dịch D, cho D
tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa để ngoài không khí đến khối lượng không đổi nữa,
thấy khối ợng kết tủa tăng lên 3,4 gam. Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được b
gam chất rắn. Giá trị của a, b lần lượt
A. 46,4 g 48 g B. 64,4 g 76,2 g C. 76,2 g 64,4 g D. 48,4 g 46 g
Câu 30: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, người ta thu
được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban
đầu là:
A. 61,9% 38,1% B. 65% 35% C. 61,5% và 38,5% D. 63% 37%
Câu 31: Crom (M=52) cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó th tích các nguyên tử
chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr 7,2 g/cm
3
. Nếu xem nguyên tử Cr
dạng hình cầu thì n kính gần đúng của
A. 0,134 nm. B. 0,165 nm. C. 0,125 nm. D. 0,155 nm.
Câu 32: Chọn phát biểu sai:
A. Nguyên tử oxi số electron bằng số proton.
B. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử oxi 6 electron.
C. Ch hạt nhân nguyên tử oxi mới 8 proton.
D. Ch hạt nhân nguyên tử oxi mới 8 nơtron.
Câu 33: Nhúng cây đinh sắt khối lượng 2 gam vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau phản ứng
lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô khối ợng 2,4 gam, khối ợng sắt tham gia phản ứng là
A. 2,8 g . B. 56 g. C. 28 g. D. 5,6 g.
Câu 34: Trong nguyên tử, hạt mang điện
A. Proton electron. B. Electron nơtron. C. Proton. D. Electron.
Câu 35: Nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất?
A. Na. B. Mg. C. Al. D. K.
Câu 36: Một nguyên t R 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử 27 : 23. Hạt nhân của R 35 hạt
proton. Đồng vị thứ nhất 44 hạt nơtron, đồng vị thứ 2 số khối nhiều hơn đồng vị thứ nhất
2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R bao nhiêu?
A. 80,5. B. 79,8. C. 79,92. D. 79,2.
Câu 37: Nguyên tử khối trung bình của clo 35,5. Clo trong tự nhiên 2 đồng vị là
35
Cl
37
Cl
.
Phần trăm về khối lượng của
37
17
Cl
chứa trong HClO
4
(với hiđro đồng vị
1
1
H
, oxi đồng vị
)
giá trị nào sau đây ?
A. 9,67%. B. 9,20%. C. 8,95%. D. 9,40%.

Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.940
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm