Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1

2 770

Ôn tập lớp 2 lên lớp 3 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 2 chương trình mới cả năm có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm lớp 2 hiệu quả.

I. Write the words in the correct order. Make questions.

0. this/ your/ bag/ Is? →Is this your bag?

1. my/ dog/ Is/ this?

2. my/this/ Is/ cat?

3. Is/ cake/ this/ your?

4. pencil/ your/ this/ Is?

5. my/ Is/ pencil case/ this?

6. your teacher? Is this?

II. Fill in “am; is or are”.

1. I…………… a pilot and he ……………an astronaut.

2. You a policeman and I ……………. a nurse.

3. We pupils and you ……………… students.

4. We football players and they……………… tennis players.

5. He a doctor and she ……………… an engineer.

III. Write sentences negative as the model.

0. I’m a doctor. → I’m not a doctor.

1. Miss. Loan is a nurse.

2. He is a policeman.

3. She is a teacher.

4. Mr. Nam is a postman.

5. They are singers.

6. We are pupils.

IV. Write the numbers.

1. 25 _________________ 6. 90 _________________

2. 48 _________________ 7. 80 _________________

3. 18 _________________ 8. 61 _________________

4. 70 _________________ 9. 44 _________________

5. 15 _________________ 10. 100 _________________

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 770
Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm