Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 2

Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Tài liệu luyện tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 4 ôn tập lại kiến thức trọng tâm lớp 4 hiệu quả.

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau.

1. May I go _ _ _ ?

2. Wh _ is that? – That’s my sister, Linda.

3. I get _ _ at 6 o’clock.

4. This is my b _ droom.

5. My sister is pre _ _ y.

6. Peter was bo _ n in May.

7. My mother would like _ banana.

8. What a _ _ _ t some milk? – Yes, please.

9. I can’t dance _ _ _ I can swim.

10. I’m from Vietnam. I can speak _ _ _ _ _ _ se.

11. What c _ _ I do with a pen? – You can write.

12. Can you swim? - _ _ , I can’t.

Bài 2. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna

lite

whuere

stutdent

mielk

whlo

plearse

whym

buqs

Einglish

Bài 3. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ m now.

2. I’d like _ _ ice-cream.

3. That is _ bicycle.

4. He was bor _ in May.

5. I am _ _ om England.

6. Happy bi _ _ _ _ ay to you!

7. _ _ _ _ is it? – It is a chair.

8. Ha can dance b _ _ cannot play football.

9. _ _ _ _ is it? – It is a kite.

10. _ _ _ you swim, Nga? - Yes, I can.

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1. Mary studies Maths ..... 7 a.m ...... 8 a.m on Sunday.

A. to/at B. from/in C. from/to D. on/to

2. Are they students? – yes, ....

A. they are. B. they do C. are they D. are their

3. Would you like ....apple? – Yes, please.

A. a B. an C. some D. the

4. Choose the odd one out:

A. May B. April C. June D. Peter

5. Can you swim? - ......

A. No, I can B. No, thanks C. Yes, I can’t D. yes, I can

6. Goodbye, Peter. ......

A. Later see you B. See you later C. See later you D. You see later

7. Can you speak English? - ..…

A. Yes, I can’t B. No, I can C. No, I can’t D. Yes, I do

8. I can speak ....

A. Vietnam B. England C. America D. English

9. ..... you like some milk? – Yes, please.

A. Can B. Are C. Is D. Would

10. ..... are you from, Jean? – I’m from Canada.

A. What B. How C. Where D. When

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.583
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm