Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA 1 LỚP 8 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH
I/ Khoanh tròn vào phương án đúng nhất A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau
1. Let’s ……………… outside the theater.
A. meet B. met C. to meet D. meeting
2. Tom likes football. He …………………..a football player.
A. wants be B. is going to be C. is going be D. was going to be
3. What meat would you like ……………….dinner?
A. to B. for C. of D. in
4. ………… are you going to get there? By bus.
A. What B. When C. How D. Where.
5. She isn’t ……..…….to carry all those boxes .
A. strong enough B. enough strong C. too strong D. stronger
6. What does your friend look ………………….?
A. likes B. like C. likely D. liking.
7. Do you and your friend have the ………………….character?
A. like B. same C. alike D. likely
8. I don’t have enough money…………. .
A. buying a new car B. to a play C. go a holiday D. to buy a new car
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
9. Lan…………….a bad cold yesterday.
A. was have B. has C. had D. having.
10. Nam watered the plants …………. .
A. myself B. himself C. herself D. ourselves
11. The girl is tall. She has…………….. hair.
A. a long black B. black long C. long lack D. a back long
12. There is a desk .................the left of the room.
A. at B. in C. on D. up
13. My sister often looks at ……………… in the mirror.
A. myself B me C. himself D. herself
14. Make …………………… at home.
A. myself B. himself C. herself D. yourself
15. Don't work too hard. Enjoy …………………..
A. myself B. himself C. herself D. yourself
16. Tom ...............to go to school at weekends.
A. doesn’t have B. don’t have C. must D ought to
17. Jane..................... for the telephone company, but now she has a job at the post office.
A. used to working B. used to work
C. is used to working D. am used to work
18. When I was a child, I .................... that anyone at the age of 40 was old.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. used to think B. was used to thinking
C. used to thinking D. was used to think
19. I........................ in Jakarta. I've lived here all my life.
A. am used to living B. used to living
C. use to live D. am used to live
20, We used to spend a lot of time.........................
A, travel B. to travel C. traveling D. travel
21. Sao Mai theatre is a bit far.................your house.
A. to B. with C. from D. in
22. I am not inside the house. I’m ..................
A. outside B. out of C. in D. between
23. Tuan was born ................May 5
th
, 2014.
A. in B. at C. on D. of
II/ Dùng hình thức đúng của từ trong ngoặc.
1. I have bought two tickets. My wife and I ________________________ (see) a movie
tonight.
2. Mary thinks Peter ________________________ (get) the job.
3. AN: "I _________________________(move) from my house tomorrow. I have packed
everything"
BANG: "I _________________________ (come) and help you."
4. Nam ____________________(play) the guitar at the moment.

Đề cương ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8

Nằm trong bộ đề luyện thi giữa kì 1 lớp 8 năm 2019 - 2020, tài liệu ôn tập tiếng Anh kiểm tra giữa học kỳ 1 môn tiếng Anh trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 1 - 3 chương trình SGK tiếng Anh 8 mới của bộ GD&ĐT. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Tài liệu ôn luyện tiếng Anh 8 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 thường xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 giữa kì 1 như: Chọn đáp án đúng; Chia dạng đúng của từ trong ngoặc; Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác; Viết lại câu dùng từ gợi ý; Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi; Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh trả lời câu hỏi; ... VnDoc.com hy vong rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 8.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Anh 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm