Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Trêng THPT Lý Th¸i Tæ
§Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái CÊP TR¦êNG
®Ò chÝnh thøc n¨m häc 2017-2018
M«n thi: sinh häc líp 11
Thời gian: 120 phút (không k thi gian giao đề)
Ngày thi: 14/4/2018
(Đề thi gm 1 trang, có 6 câu)
Câu 1. (4 điểm)
a)Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thuỷ tức, giun tròn, côn trùng,cá miệng tròn,
hải quì ,lưỡng cư ,bò sát ,thân mềm,thỏ ,giun đốt.
b)Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng thần kinh trên và rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh.
Câu 2. (4 điểm)
a) Vận động tự vệ của cây trinh nữ là hình thức cảm ứng nào? Giải thích?
b) Phân biệt hướng động và ứng động ?
Câu 3 (3điểm):
a. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất.
Hãy cho biết quan điểm của em về ý kiến trên.,
b.
S
S
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
s
s
k
k
h
h
á
á
c
c
n
n
h
h
a
a
u
u
v
v
c
c
u
u
t
t
r
r
ú
ú
c
c
l
l
c
c
l
l
p
p
m
m
ô
ô
g
g
i
i
u
u
v
v
à
à
l
l
c
c
l
l
p
p
b
b
a
a
o
o
b
b
ó
ó
m
m
c
c
h
h
t
t
h
h
c
c
v
v
t
t
C
C
4
4
.
.
Câu 4: (3điểm):
a.Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích nghi với động vật ít hoạt động, trong khi đó côn trùng hoạt động
tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở ?
b.Tại sao cùng là động vật có xương sống, cá có hệ tuần hoàn đơn còn chim, thú có hệ tuần hoàn kép?
Câu 5. (3điểm):
a.Nguyên nhân chính giúp thực vật C
4
và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng là gì?
b.Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng, nhưng thực vật C
4
có năng suất cao còn thực vật
CAM lại có năng suất thấp?
Câu 5. (3điểm):
a.Hãy tính hiệu quả năng lượng của chu trình C3 (Với 1ATP = 7,3 kcal, 1 NADPH = 52,7 kcal)?Cho
biết khi ôxi hoá hoàn toàn 1 phân tử C
6
H
12
O
6
tạo ra 674 kcal.
b. Một thiết bị thường được sử dụng để đo tốc độ thoát hơi nước từ hay cành. Thiết bị này được
dùng để so sánh tốc độ mất nước từ bốn lá trên cùng một cây (cùng độ tuổi) có diện tích tương tự nhau
( A, B, C, D ) , lá cây này được xử lý bằng cách:
Lá A – Phủ mặt trên lá bằng một lớp vaselin dày, đặc.
Lá B – Phủ mặt dưới lá bằng một lớp vaselin dày, đặc.
Lá C – Phủ vaselin dày, đặc trên cả hai mặt
Lá D – Không phủ vaselin lên mặt nào cả .
Kết quả thu được như sau:
Thời gian /phút Thoát hơi nước từ
l
á
Thoát hơi nước t
Thoát hơi nước từ
Thoát hơi nước từ
A (ml) B (ml) C (ml) D (ml)
1
2
3
4
5
6
10
29
51
68
84
95
2
5
8
10
12
14
0
1
1
2
2
2
13
26
60
79
95
108
Hãy tính tốc độ thoát hơi nước ở mỗi lá . Giải thích tại sao có sự khác nhau đó
……………….Hết…………………
HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN SINH GIỎI SINH HỌC 11
Câu 1. 4điểm
a) -Thần kinh dạng lưới :thuỷ tức,hải quỳ.
- Dạng thần kinh chuỗi hạch:giun tròn,giun đốt,côn trùng,thân mềm.
- Dạng thần kinh ống:cá miệng tròn,lưỡngcư,bò sát ,thỏ.
b)- Đặc điểm cấu tạo :
+ hệ thần kinh dạng lưới : Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và nối
với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh .
+ hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: Các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch
thần kinh.Các hạch nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh
nằm dọc theo cơ thể. Mỗi hạch là một trung tâm điều khiển hoạt động tại một vùng xác
định.
+ hệ thần kinh dạng ống: Có cấu trúc dạng ống gồm hai phần : Thần kinh trung
ương( não bộ và tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên ( dây thần kinh)
- Chiều hướng tiến hoá :
+ Từ phân tán đến tập trung hoá : Thần kinh dạng lưới phân tán sau đó tập trung
lại thành dạng chuỗi hạch rồi lại đinh khu tại các hạch bụng ( ở giun đốt) rồi
thành 3 khối hạch : hạch não,hạch ngực,hạch bụng ( thân mền,chân khớp)
+ Hiện tượng đầu hoá: thể hiện ở sự tập trung của các tế bào thần kinh thành não
ở động vật có đối xứng hai bên.Não phát triển qua các ngành động vật từ thấp
lên cao.
0,5
0,5
0,5
0,5
0.5
0.5
1
Câu 2. 4 điểm
a) VËn ®éng tù vÖ cña c©y trinh n÷ lμ kiÓu øng ®éng kh«ng sinh trëng ( vËn
®éng theo sù tr¬ng níc)
0,5
Gi¶i thÝch :- L¸ c©y trinh n÷ thêng xoÌ c¸c l¸ chÐt thμnh mét mÆt ph¼ng do
søc tr¬ng nø¬c trong tÕ bμo
0,5
- Khi vËt ch¹m vμo l¸ c¸c l¸ chÐt khÐp l¹i, cuèng côp xuèng do
thÓ gèi ë cuèng l¸& gèc l¸ chÐt gi¶m sót søc tr¬ng, ion K
+
®i ra khái kh«ng
bμo g©y mÊt níc, gi¶m ASTT
0,5
b) Ph©n biÖt híng ®éng & øng ®éng
®iÓm ph©n biÖt Híng ®éng øng ®éng
§Þnh nghÜa Lμ mét h×nh thøc p cña
mét bé phËn cña c©ytíc
mét t¸c nh©n KTtheo mét
híng x¸c ®inh
Lμ h×nh thøc p cña c©y tríc
mét t¸c nh©n KT kh«ng ®Þnh
híng
0,5
§Æc ®iÓm Ph¶n øng chËm h¬n Ph¶n øng nhanh h¬n 0,5
H×nh thøc biÓu
hiÖn
Híng s¸ng, híng níc, h-
íng ho¸,híng träng lùc,
híng tiÕp xóc
øng ®éng sinh trëng(vËn
®éng theo søc tr¬ng níc), øng
®éng kh«ng sinh trëng (vËn
®éng theo nhÞp ®iÖu ®ång hå
sinh häc)
0,5
C¬ chÕ chung Do tèc ®é sinh trëng
kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c
TB t¹i 2 phÝa ®èi diÖn
øng ®éng sinh trëng xuÊt hiÖn
do tèc ®é sinh trëng kh«ng
®ång ®Òu cña c¸c TB t¹i 2
0,5
nhau cña c¬ quan( th©n ,
cμnh, rÔ)
phÝa ®èi diÖn nhau cña c¬
quan(l¸, c¸nh hoa)
øng ®éng kh«ng sinh trëng
do biÕn ®æi søc tr¬ng níc
trong c¸c TB hoÆc do lan
truyÒn KTc¬ häc hay ho¸
chÊt g©y ra
Vai trß chung Gióp c©y thÝch øng víi sù
biÕn ®éng cña ®iÒu kiÖn
m«I trêng
Lμ ph¶n øng thÝch nghi ®a
d¹ngcña c¬ thÓ TV®èi víi
m«i trêng lu«n biÕn ®æi ®Ó
tån t¹i & ph¸t triÓn
0,5
Câu 3
a.Nhận định đó là sai. Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất
vì: (0.5đ)
+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được
giữ lại trong đất.(0.5đ)
+ Đất thoáng, giầu O
2
có tác dụng ức chế quá trình phản nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong
điều kiện yếm khí lúc đó tạo nitơ tự do bay mất).(1đ)
b.
S
S
k
k
h
h
á
á
c
c
n
n
h
h
a
a
u
u
g
g
i
i
a
a
h
h
a
a
i
i
l
l
o
o
i
i
l
l
c
c
l
l
p
p
n
n
à
à
y
y
t
t
h
h
c
c
v
v
t
t
C
C
4
4
l
l
à
à
:
:
L
L
c
c
l
l
p
p
m
m
ô
ô
g
g
i
i
u
u
n
n
h
h
v
v
k
k
í
í
c
c
h
h
t
t
h
h
ư
ư
c
c
,
,
n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g
l
l
i
i
c
c
ó
ó
h
h
t
t
(
(
g
g
r
r
a
a
n
n
a
a
)
)
r
r
t
t
p
p
h
h
á
á
t
t
t
t
r
r
i
i
n
n
,
,
v
v
ì
ì
c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u
t
t
h
h
c
c
h
h
i
i
n
n
p
p
h
h
a
a
s
s
á
á
n
n
g
g
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
)
)
L
L
c
c
l
l
p
p
b
b
a
a
o
o
b
b
ó
ó
m
m
c
c
h
h
k
k
í
í
c
c
h
h
t
t
h
h
ư
ư
c
c
l
l
n
n
,
,
n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g
h
h
t
t
l
l
i
i
k
k
é
é
m
m
p
p
h
h
á
á
t
t
t
t
r
r
i
i
n
n
,
,
t
t
h
h
m
m
c
c
h
h
í
í
t
t
i
i
ê
ê
u
u
b
b
i
i
ế
ế
n
n
,
,
v
v
ì
ì
c
c
h
h
t
t
h
h
c
c
h
h
i
i
n
n
p
p
h
h
a
a
t
t
i
i
,
,
đ
đ
n
n
g
g
t
t
h
h
i
i
d
d
t
t
r
r
t
t
i
i
n
n
h
h
b
b
t
t
t
t
i
i
đ
đ
â
â
y
y
(
(
0
0
.
.
5
5
)
)
Câu 4:
IV 1. Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật ít hoạt động vì:
- Máu chảy trong mạch và điều phối tới các cơ quan ở hệ tuần hoàn
hở với tốc độ chậm.(0.5đ)
- Không đáp ứng được nhu cầu O 2 , thải CO 2 của động vật hoạt
động tích cực chỉ đáp.ứng được cho động vật ít hoạt động(0.25đ)
* Côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở vì:
- Côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn để cung cấp O 2 cho tế bào
và thải CO 2 ra khỏi cơ thể.(0.25)
- Côn trùng sử dụng hệ thống ống khí, các ống khí phân nhánh tới tận
các tế bào. (0.5đ)
2.
* Ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn do:
- Cá sống trong môi trường nước nên cơ thể được môi trường nước
nâng đỡ.(0.25đ)
- Nhiệt độ nước tương đương với thân nhiệt của cá nên nhu cầu năng
lượng, ôxi thấp.(0.5)
* Ở chim và thú tồn tại hệ tuần hoàn kép do:
- Chim và thú là động vật hằng nhiệt, hoạt động nhiều nên cần nhiều
năng lượng và ôxi.(0.5)
- Hệ tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu và tốc độ chảy nên cung cấp
đủ oxi và chất dinh dưỡng cho cơ thể.(0.25)
Câu V 1. Do ở 2 nhóm thực vật này có hệ enzim phosphoenolpyruvat

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, tài liệu với 6 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm