Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Chu Văn An - Hà Nội

Trang 1/24 - Mã đề TOAN11
ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN 11
CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY S- CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN
Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Dãy s 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; … không phải là mt cấp số cộng.
B. Dãy s
1 1 3
;0; ;1; ;...
2 2 2
là mt cấp số cng
1
1
2
1
.
2
u
d
C. Dãy s
2 3
1 1 1
; ; ;...
2 2 2
là một cấp số cộng có ba shạng và
1
1
2
1
.
2
u
d
D. Dãy s -2; -2; -2; -2; … là mt cấp số cng
1
2
0.
u
d
Câu 2: Cho cấp s nhân
n
u
với các s hạng khác 0, tìm s hạng đầu
1
u
biết
1 2 3 4
2 2 2 2
1 2 3 4
15
.
85
u u u u
u u u u
A.
1 1
1; 2.
u u
B.
1 1
1; 8.
u u
C.
1 1
1; 5.
u u
D.
1 1
1; 9.
u u
Câu 3: Cho dãy scó các số hạng đầu là:
8,15,22,29,36,...
Viết ng thức số hạng tổng quát?
A.
7 7.
n
u n
B.
7 .
n
u n
C. Không viết được dưới dạng công thức. D.
7 1.
n
u n
Câu 4: Cho dãy s
( )
n
u
với
2
1
n
an
u
n
(
a
: hằng số).
1
n
u
là số hạng nào sau đây?
A.
2
1
.
2
n
an
u
n
B.
2
1
1
.
1
n
an
u
n
C.
2
1
( 1)
.
2
n
a n
u
n
D.
2
1
( 1)
.
1
n
a n
u
n
Câu 5: Tam giác
ABC
có ba góc
, ,
A B C
theo thtự đó lập thành cấp số cộng và
5 .
C A
Xác định
số đo các góc
, , .
A B C
A.
10 ,120 ,50 .
B.
15 ,105 ,60 .
C.
5 ,60 ,25 .
D.
20 ,60 ,100 .
Câu 6: Tìm
x
biết
2 2
1; ;6
x x
theo thứ tự lập thành cấp số nhân.
A.
1.
x
B.
2.
x C.
2.
x
D.
3.
x
Câu 7: Xác định
,
a b
để phương trình
3
0
x ax b
có ba nghim phân biệt lập thành cấp số cộng.
A.
0; 0.
b a
B.
0; 0.
b a
C.
0; 0.
b a
D.
0; 1.
b a
Câu 8: Cho cấp số cng
n
u
thỏa mãn
5 3 2
7 4
3 21
.
3 2 34
u u u
u u
nh
4 5 30
... .
S u u u
A.
1242.
B.
1222.
C.
1276.
D.
1286.
Câu 9: Cho cấp số nhân
n
u
với
1
2
3 .
n
n
u
Số 19683 là số hạng thứ mấy của dãy s
.
n
u
A. 15. B. 16. C. 19. D. 17.
Câu 10: Cho một cấp số cộng có
1
1 1
; .
2 2
u d
y chọn kết quả đúng.
A. Dạng khai triển:
1 1
;0;1; ;1;....
2 2
B. Dạng khai triển:
1 1 3
;0; ;1; ;....
2 2 2
Trang 2/24 - Mã đề TOAN11
C. Dạng khai triển:
1 1 1
;0; ;0; ;....
2 2 2
D. Dạng khai triển:
1 3 5
;1; ;2; ;....
2 2 2
Câu 11: Cho cấp s nhân
n
u
vi
1 7
1
; 32.
2
u u
Tìm
.
q
A.
1
.
2
q
B.
2.
q
C.
4.
q
D.
1.
q
Câu 12: Cho một cấp scng
1 6
3, 27.
u u
mcông sai
.
d
A.
5.
d
B.
7.
d
C.
6.
d
D.
8.
d
Câu 13: Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy s
n
u
biết:
2 2 2
1 1 1
1 ... .
2 3
n
u
n
A. Dãy s tăng, bị chặn. B. Dãy số tăng, bị chặn dưới.
C. Dãy s giảm, bị chặn trên. D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 14: Cho cấp số nhân 7 số hạng, số hạng th tư bng 6 và shạng thứ bảy gấp 243 lần số hạng
thứ hai. Hãy tìm số hạng còn lại của cấp số nhân đó.
A.
1 2 3 5 6 7
2 2
; ; 2; 18; 54; 162.
9 5
u u u u u u
B.
1 2 3 5 6 7
2 2
; ; 2; 18; 54; 162.
7 3
u u u u u u
C.
1 2 3 5 6 7
2 2
; ; 2; 21; 54; 162.
9 3
u u u u u u
D.
1 2 3 5 6 7
2 2
; ; 2; 18; 54; 162.
9 3
u u u u u u
Câu 15: Cho dãy s
( )
n
u
với
1
1
5
.
n n
u
u u n
Tìm shạng tổng quát của dãy số?
A.
( 1)
5 .
2
n
n n
u
B.
( 1)
.
2
n
n n
u
C.
( 1)
5 .
2
n
n n
u
D.
5 ( 1)( 2)
.
2
n
n n
u
Câu 16: Dãy s
( )
n
u
được xác định bởi
2
3 7
1
n
n n
u
n
có bao nhiêu shng nhận giá trị nguyên?
A. 2. B. Không có. C. 1. D. 4.
Câu 17: Cho theo thứ tự lập thành cấp scng, đẳng thc nào sau đây là đúng?
A.
2 2
.
a c ab bc
B.
2 2
2 2 .
a c ab bc
C.
2 2
2 2 .
a c ab bc
D.
2 2
2 2 .
a c ab bc
Câu 18: Xét tính tăng giảm của dãy s
2
1.
n
u n n
A. Dãy s giảm. B. Dãy số không tăng không giảm.
C. Dãy s tăng. D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 19: Cho các s
5 ; 2 3 ; 2
x y x y x y
theo th tự lập thành cấp số cộng; các số
2 2
1 ; 1; 1
y xy x
theo th tự lập thành cấp số nhân. Tìm
; .
x y
A.
1 4 3 3
; 0;0 , ; , ; .
3 3 4 10
x y
B.
10 4 3 3
; 0;0 , ; , ; .
3 3 4 10
x y
C.
11 4 3 3
; 0;0 , ; , ; .
3 3 4 10
x y
D.
10 4 13 13
; 0;0 , ; , ; .
3 3 4 10
x y
Câu 20: Dãy s
n
u
phải là cấp số cộng không? Nếu phải hãy xác định s ng sai? Biết:
2 3.
n
u n
A.
2.
d
B.
2.
d
C.
5.
d
D.
3.
d
Trang 3/24 - Mã đề TOAN11
Câu 21: Cho dãy s
1 1 1 1
1; ; ; ; ;....
3 9 27 81
Khng định nào sau đây sai?
A. Dãy s là cấp số nhân vi
1
1
1; .
3
u q
B. Số hạng tổng quát của dãy s là
1
1
1 . .
3
n
n
n
u
C. Dãy s không phải là cấp số nhân.
D. Dãy s là dãy số không tăng không giảm.
Câu 22: Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu có
5
10
tế bào thì sau hai giờ sẽ phân chia được thành bao nhiêu tế bào?
A.
7 5
2 .10
tế bào. B.
6 5
2 .10
tế bào. C.
5 5
2 .10
tế bào. D.
6
2
tế bào.
Câu 23: Cho dãy s có 4 số hạng đu là:
1,3,19,53
. Tìm số hạng th10 của dãy.
A.
10
97.
u B.
10
71.
u C.
10
1414.
u D.
10
971.
u
Câu 24: Xét tính bị chặn của dãy s
1 1 1
... .
1.3 3.5 2 1 2 1
n
u
n n
A. Bị chn. B. B chặn trên. C. Bị chặn dưới. D. Không bị chặn.
Câu 25: Xét tính tăng giảm của dãy s
2
3 2 1
.
1
n
n n
u
n
A. Dãy s giảm. B. Dãy số tăng.
C. Dãy s không tăng không giảm. D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 26: Tìm mđể phương trình
4 2 2
20 ( 1) 0
x x m
(1) bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số
cộng. Tổng tất cả các giá trị m thỏa mãn là:
A. 7 B. -2 C. 2 D. Đáp án khác.
Câu 27: Tính
2 2003
1 2.2 3.2 ... 2004.2 .
S
A.
2004
2003.2 1.
S
B.
2004
2004.2 1.
S
C.
2004
2003.2 1.
S
D.
2004
2 1.
S
Câu 28: . Tổng
1 11 111 ....111...11
n
S
A.
1
10
10 1 .
81 9
n
n
S
B.
1
10
10 1 .
81 9
n
n
S
C.
1
1
10 1 .
81 9
n
n
S
D.
1
10
10 1 .
81 9
n
n
S
Câu 29: Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy sđược cho sau đây?
A.
1
1
1
2
.
2
n n
u
u u
B.
2
1.
n
u n
C.
1 2
1 1
1; 2
.
.
n n n
u u
u u u
D.
1
2
1
1
.
2
n n
u
u u
Câu 30: Cho cấp s nhân
n
u
vi
1
2; 5.
u q
Viết 3 số hạng tiếp theo và số hạng tổng quát
.
n
u
A.
10; 50;250; 2 .5 .
n
B.
1
10;50; 250; 2 . 5 .
n
C.
1
10; 50;250; 2 . 5 .
n
D.
1
10; 50;250;2. 5 .
n
CHUYÊN ĐỀ 2: GII HẠN DÃY S
Câu 1: Giá trị của gii hn
2 2 2
2
1 2 ...
lim
1
n
n n
bằng:
A.
1
.
3
B.
1
.
2
C. 1. D. 4.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Chu Văn An - Hà Nội, nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh 11 học tốt hơn môn Toán. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường Chu Văn An - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm