Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT B Thanh Liêm, Hà Nam năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
S GD& ĐT HÀ NAM
TRƯNG THPT B THANH LIÊM
------------------
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯNG GIA HC KÌ I
Môn: Hóa Hc 12
Năm học : 2020 2021
Thi gian: 50 phút
( Không k thời gian phát đề )
Mã đ: 111
Câu 1: Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực?
A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 2: Cht nào dưới đây không phi là este?
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
6
H
5
. C. HCOOCH
3
. D. CH
3
COOH.
Câu 3: Amin nào sau đây là amin bậc 2?
A. (CH
3
)
3
N. B. C
2
H
5
NH
2
. C. C
6
H
5
NH
2
. D. (CH
3
)
2
NH.
Câu 4: Đun ng a gam hỗn hp E cha triglixerit X các axit béo vi 200 ml dung
dch NaOH 1M (vừa đủ), thu đưc glixerol và hn hp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y
cn va đủ 0,1 mol H
2
ch thu được muối natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu đưc
1,645 mol CO
2
. Biết các phn ng xy ra hoàn toàn. Giá tr ca a là
A. 55,40. B. 50,16. C. 54,56. D. 52,14.
Câu 5: Chất nào sau đây không tan trong nưc lnh
A. saccarozơ. B. tinh bt. C. glucozơ. D. fructozơ.
Câu 6: Công thc chung ca este to bi ancol thuộc y đồng đẳng ca ancol etylic
axit thuộc dãy đồng đẳng ca axit axetic là công thc nào sau đây?
A. C
n
H
2n-4
O
2
(n ≥ 3) B. C
n
H
2n+2
O
2
(n ≥ 3). C. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 2). D. C
n
H
2n-2
O
2
(n ≥ 2)
Câu 7: Dung dịch amin nào sau đây không làm qu tím chuyn màu xanh?
A. Etylamin. B. Metylamin. C. Phenylamin. D. Đimetylamin.
Câu 8: phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH
3
COOC
2
H
5
trong 150 ml dung dch NaOH
1,0M. Cô cn dung dch sau phn ứng thu được m gam cht rn khan. Giá tr ca m là
A. 8,20. B. 14,80. C. 10,20. D. 12,30.
Câu 9: Este phenyl axetat có công thc là
A. CH
3
COOC
6
H
5
. B. CH
3
COOCH=CH
2
.
C. C
6
H
5
COOCH
3
. D. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
.
Câu 10: Thy phân mt triglixerit X bng dung dịch NaOH, thu đưc hn hp mui gm
natri oleat, natri stearat (có t l mol tương ng 1 : 2) glixerol. bao nhiêu
triglixerit X tha mãn tính cht trên?
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 11: Fructozơ (C
6
H
12
O
6
) phn ứng được vi cht nào to thành dung dch màu
xanh thm?
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. AgNO
3
/NH
3
(t
o
). B. H
2
(t
o
, Ni). C. O
2
(t
o
). D. Cu(OH)
2
.
Câu 12: Khi thy phân bt k chất béo nào cũng thu đưc
A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic.
Câu 13: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu đưc ancol etylic?
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. HCOOCH
3
. D. CH
3
COOC
3
H
7
.
Câu 14: Cht béo X là trieste ca glixerol vi axit cacboxylic Y. Axit Y có th
A. C
15
H
31
COOH. B. HCOOH. C. C
2
H
5
COOH. D. C
2
H
3
COOH.
Câu 15: điều kin thích hp, tinh bt (C
6
H
10
O
5
)
n
không tham phn ng vi cht nào?
A. O
2
(t
o
). B. Cu(OH)
2
. C. I
2
. D. H
2
O (t
o
, H
+
).
Câu 16: Lên men m gam tinh bt thành ancol etylic vi hiu sut 81%, hp th toàn b
khí CO
2
sinh ra vào dung dch cha 0,05 mol Ba(OH)
2
, thu đưc kết ta dung dch X.
Cho t t dung dịch NaOH vào X, đến khi kết ta ln nht thì cn ít nht 10 ml dung dch
NaOH 1M. Giá tr ca m là
A. 6,0. B. 5,5. C. 7,0. D. 6,5.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chc, thu 0,3 mol CO
2
0,3 mol H
2
O.
Công thc phân t ca este là
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
4
H
8
O
2
. C. C
3
H
6
O
2
. D. C
5
H
10
O
2
.
Câu 18: Cho các phát biu sau:
(a) nhit đ thường, tt c các amin đều tan nhiu trong c.
(b) Để ra sch ng nghim có dính anilin, có th dùng dung dch HCl.
(c) Tinh bột được to thành trong cây xanh nh quá trình quang hp.
(d) Trong mt phân t cht béo luôn có 6 nguyên t oxi.
(e) Trong thành phn ca go nếp lượng amilopectin rt cao nên go nếp dẻo hơn gạo
t.
(g) Phn ng ca cht béo vi dung dch kiềm được gi phn ng phòng hóa
nó xy ra chm hơn phản ng thy phân trong môi trường axit.
S phát biểu đúng
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
u 19: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thc ca benzyl axetat là
A. CH
3
COOC
6
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH
2
C
6
H
5
.
C. C
2
H
5
COOC
6
H
5
. D. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
.
Câu 20: Cho glixerol phn ng vi hn hp axit béo gm C
17
H
35
COOH
C
15
H
31
COOH, s loại trieste đưc to ra tối đa là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hn hp E gm ba este no, mch h X, Y, Z u
to bi axit cacboxylic ancol; M
X
< M
Y
<M
Z
< 248) cn vừa đủ 0,235 mol O
2
, thu
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
được 5,376 lít khí CO
2
. Cho 6,46 gam E tác dng hết vi dung dch NaOH (lấy 20%
so với lượng phn ng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hn hợp hai ancol đồng đng
kế tiếp và hn hp cht rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu đưc Na
2
CO
3
, CO
2
và 0,18
gam H
2
O. Phân t khi ca Z
A. 88. B. 74. C. 160. D. 146.
Câu 22: Công thc cu to ca hp cht (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
có tên gi là
A. tristearin. B. triolein. C. trilinolein. D. tripanmitin.
Câu 23: điều kiện thường, amin nào sau đây ở trng thái lng?
A. Đimetylamin. B. Metylamin. C. Phenylamin. D. Etylamin.
Câu 24: Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chc, mch h) tác dng hết vi dung dch HCl
dư, thu được 8,15 gam mui. S nguyên t hiđro trong phân tử X là
A. 2. B. 5. C. 7. D. 4.
Câu 25: Hn hp E gm cht X (C
m
H
2m+4
O
4
N
2
, mui ca axit cacboxylic 2 chc) và
cht Y C
n
H
2n+3
O
2
N, là mui của axit cacboxylic đơn chức). Đt cy hoàn toàn 0,2 mol E
cn dùng vừa đủ 0,58 mol O
2
, thu đưc N
2
, CO
2
và 0,84 mol H
2
O. Mt khác, cho 0,2 mol
E tác dng hết vi dung dch NaOH, cn dung dch sau phn ứng, thu được mt cht
khí làm xanh qu tím m hn hp hai mui khan Z. Trong Z, phần trăm khối lượng
mui có khi lưng phân t ln gn nht vi giá tr nào sau đây?
A. 32%. B. 30%. C. 28%. D. 34%.
Câu 26: Etylamin (C
2
H
5
NH
2
) không phn ng vi cht nào?
A. Br
2
(dd). B. HCl (dd). C. HNO
3
(dd). D. H
2
SO
4
(dd).
Câu 27: Tiến hành thí nghim phn ng xà phòng hoá theo các bước sau đây:
c 1: Cho o bát s nh khong 1 gam m động vt 2-2,5 ml dung dch NaOH
40%.
ớc 2: Đun hỗn hp sôi nh khong 8 10 phút và liên tc khuy đều bằng đũa thu
tinh. Thnh thong thêm vài giọt nước ct đ gi cho th tích ca hn hợp không đổi.
c 3: Rót thêm vào hn hp 4 5 ml dung dch NaCl bão hoà nóng, khuy nhẹ. Để
ngui.
Cho các phát biu sau:
(a) Mục đích của vic thêm dung dịch NaCl là đ kết tinh mui natri ca các axit béo.
(b) Có th thay thế m động vt bng du thc vt.
(c) Mục đích chính của việc thêm c ct trong quá trình tiến nh thí nghiệm để
tránh nhit phân mui ca các axit béo.
(d) Sau bước 3, thy có lp cht rn màu trng nh ni lên trên.
(e) Phn ứng này dùng để điều chế xà phòng, nên gi là phn ng xà phòng hóa
S phát biu đúng

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT B Thanh Liêm, Hà Nam năm 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn thi giữa học kì 1 lớp 12 hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Hóa lớp 12 hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT B Thanh Liêm, Hà Nam năm 2020 - 2021. Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 lớp 12 tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12.

Đánh giá bài viết
1 397
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm