Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lê Lợi năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
O
I



Thi gian làm bài: 45 phút
(30 câu trc nghim)
 thi 123
Câu 1: Trong DĐ ĐH thì
A. gia tc và vn tc cùng pha B. gia tc và li độ cùng pha
C. vn tc và li đng pha D. gia tc và li độ ngược pha
Câu 2: Đối vi một đao động tun hoàn, khong thi gian ngn nhất sau đó trạng thái
dao động lp lại như cũ là:
A. tn s góc. B. tn s dao động.
C.chu k dao động. D. pha của dao động.
Câu 3: Trong dao động điều hòa, giá tr cực đại ca gia tc là
A. ωA. B. ω
2
A. C. - ωA. D. - ω
2
A.
Câu 4: Hai con lắc đơn chiều dài lần lượt
2
l
, được treo trn một căn
phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 1,8 s và 2,0 s. T s
2
1
l
l
bng
A. 0,81. B. 1,11. C. 1,23. D. 0,90.
Câu 5: Tn s dao động ca con lắc đơn là
A.
2
g
f
l
. B.
1
2
l
f
g
. C.
1
2
g
f
l
. D.
1
2
g
f
k
.
Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương phương trình lần t là: x
1
=
A
1
cost và
x
2
= A
2
cos(ωt + ). Biên độ dao đng tng hp ca hai đng này là?
A.
12
A A A
. B. A =
22
12
AA
. C. A = A
1
+ A
2
. D. A =
22
12
AA
.
Câu 7: Để hai sóng giao thoa được vi nhau thì chúng phi có:
A.Cùng tn số, cùng biên độ và cùng pha.
B.Cùng tn số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thi gian.
C.Cùng tn scùng pha.
D.Cùng tn s và hiu pha không đổi theo thi gian.
Câu 8: mt cht lng, tại hai điểm S
1
S
2
hai nguồn dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bưc sóng 1cm. Trong vùng giao thoa, M
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
điểm các S
1
S
2
lần lượt 7cm 12cm. Gia M đường trung trc của đoạn
thng S
1
S
2
có s vân giao thoa cc tiu là
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 9: Các đặc tính sinh lí ca âm gm:
A. Đ cao, âm sắc, năng lượng. B. Đ cao, âm sc, cưng độ
C. Đ cao, âm sắc, biên độ D. Đ cao, âm sắc, đ to.
Câu 10: Sóng ngang là sóng:
A.Lan truyền theo phương nằm ngang.
B.Có các phn t sóng dao động theo phương nằm ngang.
C.Có các phn t sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
D.Có các phn t sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng.
Câu 11: Nhn xét nào sau đây là không đúng.
A. Dao đng tt dn càng nhanh nếu lc cn của môi trường càng ln.
B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng ca con lc .
C. Dao động cưỡng bc có tn s bng tn s ca lc cưng bc.
D. Biên đ của dao động cưỡng bc không ph thuc vào tn s lc cưng bc.
Câu 12: Mt chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kì
dao động ca chất điểm
A. T = 1 s B. T = 2 s C. T = 0,5 s D. T = 1 Hz
Câu 13: Sóng học lan truyn trong không khí với cường độ đủ ln, tai ta th cm
th được sóng cơ học nào sau đây
A. Sóng cơ hc có tn s 10 Hz. B. Sóng cơ hc có tn s 30 kHz.
C. Sóng cơ hc có chu kì 2,0
s
. D. Sóng cơ hc có chu kì 2,0 ms.
Câu 14: Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài ca con lc lên 4 ln thì tn
s dao động ca con lc
A. Tăng lên 2 ln. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 ln. D. Giảm đi 4
ln.
Câu 15: Trong dao động điều hoà x = Acos(
)t
, vn tc biến đổi điu hoà theo
phương trình
A. v = Acos(
)t
. B. v = A
)tcos(
C. v=Aωsin(
)t
. D.v=-A
sin
(
)t
.
Câu 16: Trong thí nghim to vân giao thoa sóng trên mt nưc, ngưi ta dùng ngun
dao động có tn s 50 Hz và đo được khong cách gia hai gn sóng liên tiếp nm trên
đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Bưc sóng ca sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?
A.
1
mm B.
2
mm C.
4
mm D.
8
mm.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 17: Một sóng cơ hc có tn s f lan truyền trong môi trường vt cht đàn hi vi vn
tc v, khi đó bước sóng được tính theo công thc
A.
f.v
B.
f/v
C.
f.v2
D.
f/v2
Câu 18: Cho một sóng ngang phương trình sóng u = 8cos
)
50
x
1,0
t
(2
mm,trong đó
x tính bng cm, t tính bằng giây. Bưc sóng là
A.
m1,0
B.
cm50
C.
mm8
D.
50mm
u 19: Mt vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos (4t + /2)cm, gia tc
ca vt ti thi đim
t = 5s là
A. a = 0 B. a = 947,5 cm/s
2
. C. a = - 947,5 cm/s
2
D. a = 947,5
cm/s.
Câu 20: Mt con lắc lò xo được treo vào một điểm c định đang dao
động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên đồ th biu din
s ph thuc ca lc đàn hi F mà lò xo tác dng lên vt nh ca con
lc theo thi gian t. Ti t = 0,15s lc kéo v tác dng lên vật độ
ln là
A. 4,43N B. 4,83N
C. 5,83N D. 3,43N
Câu 21: Mt vt có khi lưng 100g gắn vào 1 lò xo có độ cng k = 10 N/m. Kích thích
cho qu cầu dao động vi biên đ 4cm. Vn tc cc đi ca qu cu là:
A. 40cm/s B. 10 cm/s
C. 0,4 cm/s D. 4cm/s
Câu 22: Mt vật dao động điều hoà vi pt:
15cos 20
3
xt




cm . Li độ ca vt thi
điểm t = 0,3(s) là:
A. x = - 15
2
3
cm B.x = - 7,5cm C. x = +7,5cm D.x =+15
2
3
cm
Câu 23: Mt con lắc đơn gồm hòn bi khi lưng m, treo vào 1 dây dài l = 1m, đt tại nơi
có gia tc trọng trường
g = 10m/s
2
. B qua ma sát và lc cn và ly
2
10
. Chu k dao động ca con lc khi
dao động với biên độ nh là:
A. 2s B. 1,5s C .1s D. 2,5s
Câu 24: Mt vt nh khối lượng 100g dao động điều hòa với chu 0,2 s năng
0,18 J (mc thế năng ti v trí cân bng); ly
2
10
. Tại li đ
32
cm, t s động năng
và thế năng là
5
0,4
O

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lê Lợi năm 2020 - 2021 có đáp án, gồm 4 mã đề thi, là đề kiểm tra học kì I lớp 12 dành cho các bạn tham khảo, hệ thống kiến thức đã học, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 1 lớp 12 môn Lý sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lê Lợi năm 2020 - 2021. Mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... đã được chúng tôi đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm