Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
S GDĐT BÌNH THUN
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIT
KIM TRA GIA K I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Vt lí
H TÊN:...........................................................LP 12....... SBD....... MÃ ĐỀ 102
Câu 1: i gia tc trọng trường g, con lắc đơn dây treo dài
l
dao động điều hòa
vi tn s góc là
A. ω =
g
l
. B. ω =
g
l
. C. ω =
. D. ω =
1
2
g
l
.
Câu 2.
Chu k dao động nh ca con lắc đơn phụ thuc
A.
cách kích thích con lc dao đng.
B.
khi lưng ca con lc.
C. chiu dài ca con lc. D. biên độ dao động của con lắc
Câu 3:Mt vt nh dao động điu hòa trên trục Ox theo phương trình x =Acos(ωt +
).
Vn tc ca vt có biu thc
A. v = ωAcos(ωt+
). B.v = −ωAsin(ωt +
).
C. v = −Asin(ωt+
). D. v = ωAsin(ωt +
).
Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương phương trình lần lượt là: x
1
=
A
1
cost và
22
cos( )
2
x A t

. Biên độ dao động tng hp của hai động này
A.
12
A A A
. B. A =
22
12
AA
. C. A = A
1
+ A
2
. D. A =
22
12
AA
.
Câu 5. chn ng thức đúng liên hệ giữa c sóng , vn tc truyn v, chu T tn
s f:
A. = vf =
T
v
B.
= vT=
f
v
C. v =
T
1
=
f
D f =
T
1
=
v
Câu 6: Mt vật dao động cưỡng bức dưi tác dng ca mt ngoi lc biến thiên điều hòa
vi tn s f. Chu kì dao động ca vt là
A.
1
2f
. B.
2
f
. C. 2f. D.
1
f
.
Câu7:Trong một dao động điều hòa, nhng đại lượng nào sau đây giá tr không
thay đổi ?
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Gia tốc và li độ B. Biên độ và li độ C. Biên độ và tn s D. Gia tc và tn s
Câu 8: Mt vật dao động điều hòa có phương trình
cmtx )
6
cos(4
, pha ban đầu ca
dao động là
A.
)
6
(
t
rad B.
6
rad C. π (rad) D. 4
)
6
(
t
rad
Câu 9:Biu thức li độ ca vật dao động điều hòa có dng
cosx A t


,vn tc ca vt
có giá tr cc đi là
A.
max
vA
. B.
max
2vA
. C.
2
max
vA
. D.
2
max
vA
.
Câu 10 : Mt con lc lò xo gm xo khối lượng không đáng kể, độ cng k một đu c
định, đầu kia của lò xo đưc gn vi mt viên bi nhkhối lượng m. Con lắc y đang
dao động điều hòa có cơ năng :
A. T l nghch vi khi lưng m ca viên bi
B. T l nghch vi đ cng k ca lò xo
C. T l với bình phương chu kỳ dao động
D. T l với bình phương biên độ dao động
Câu 11: Để hiện tượng ng dng trên mt si y, một đầu c định một đầu t do,
thì chiu dài ca si dây tho mãn (k
Z)
A.
2
k
B.
4
k
C.
2
1)(2k
D.
4
1)(2k
Câu 12 : Mt con lc xo gm xo khối lượng không đáng kể, độ cng k mt hòn
bi khối lượng m gắn vào đầu xo, đầu kia của xo đưc treo vào một điểm c định.
Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu k dao động ca
con lc là:
A. T = 2
k
m
B. T =
2
1
m
k
C. T =
2
1
k
m
D. T = 2
m
k
Câu 13:Mt con lc xo gm mt lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu c định
một đầu gn vi mt viên bi nh. Con lắc y đang dao động điều hòa theo phương nằm
ngang. Lc kéo v tác dng lên viên bi luôn hướng
A. theo chiều dương quy ước. B. theo chiều âm quy ước.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. theo chiu chuyển đng ca viên bi. D. v v trí cân bng ca viên bi.
Câu 14: Mt con lc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi g =
2
(m/s
2
),
khi vt nng v trí cân bằng độ dãn ca xo bng 1,44cm , chu k dao động ca con
lc có giá tr
A.2,4s B. 1,2s C. 0,24s D.0,12s
Câu 15:Ti một nơi xác định, mt con lắc đơn dao động điều hòa vi chu k T, khi chiu
dài con lắc tăng 4 ln thì chu k con lc
A. không đổi. B. tăng 16 ln. C. tăng 2 ln. D. tăng 4 ln.
Câu 16:Dao động cơ học ca con lc vật trong đồng h qu lc khi đồng h chạy đúng
là dao đng
A. ng bc. B. duy trì. C. t do. D. tt dn.
Câu 17: Khi tng hợp hai dao động điều a cùng phương cùng tn s thì biên độ ca
dao động tng hp có giá tr cc đi khi hiu s pha của hai dao động thành phn bng
A.
4
. B. Mt s chn ca . C. Mt s nguyên l ca
2
. D. Mt s l ca .
Câu 18. Để phân loi sóng ngang và sóng dọc người ta da vào
A. tc đ truyền sóng và bưc sóng.
B. phương truyn sóng và tn s sóng.
C. phương dao động và phương truyền sóng.
D. phương dao động và tc đ truyn sóng.
Câu 19. Trên mt sợi y dài đang sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương
ca trc Ox. Ti thời điểm t
0
, một đoạn ca si y hình dng
như hình bên. Hai phần t dây tại M và Q dao động lch pha nhau
A.
.
3
B.
.
C.
2
D.
.
4
Câu 20: Giao thoa mặt nước vi hai ngun sóng kết hợp đặt tại A B dao động điều
hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyn mặt nước bước sóng λ . Cực
tiu giao thoa nm ti những điểm hiệu đường đi ca hai sóng t hai ngun tới đó
bng:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận năm 2020 - 2021đề kiểm tra học kì I lớp 12 dành cho các bạn tham khảo, hệ thống kiến thức đã học, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 1  lớp 12 môn Lý sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận năm 2020 - 2021. Mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các  đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... đã được chúng tôi đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 939
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm