Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam

Trang 1/5 - Mã đề thi 121
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
(Đề thi gồm có 04 trang)
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC: 2020-2021
BÀI THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 17/11/2020
Mã đề thi
121
Họ, tên thí sinh:.......................................................Số báo danh:..........................Lớp:................
Câu 1: Giá tr nhỏ nhất của hàm số
2
2
x
y
x
= +
trên khoảng
( )
0;+∞
bằng
A. Không tồn tại. B.
2.
C.
4
. D.
Câu 2: Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng
B
và chiều cao bằng
h
A.
1
3
V Bh=
. B.
V Bh=
. C.
3V Bh=
. D.
4
3
V Bh=
.
Câu 3: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 4. B. 3. C. 6. D. 9.
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
32yx x=−+
trên đoạn
[ ]
3; 3
bằng
A. 4. B.
16.
C. 0. D. 20.
Câu 5: Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng xét dấu của
( )
fx
như sau:
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
3
34yxx=−+
trên đoạn
[ ]
2;0
.
A.
[ ]
2;0
max ( ) 0
x
fx
∈−
=
. B.
[ ]
2;0
max ( ) 2
x
fx
∈−
=
. C.
[ ]
2;0
max ( ) 6
x
fx
∈−
=
. D.
[ ]
2;0
max ( ) 4
x
fx
∈−
=
.
Câu 7: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A. 3. B. 2.
C. 4. D. 1.
Câu 8: Cho hàm số
()y fx=
đồ thị như hình bên. Phương trình
() 2fx=
có bao nhiêu nghiệm thực?
A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.
Câu 9: Cho lăng trụ đứng
.ABC A B C
′′
cạnh
2BC a=
, góc giữa hai mặt phẳng
( )
ABC
( )
A BC
bằng
60°
. Biết diện tích của tam giác
A BC
bằng
2
2a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
.
A.
3
3
3
a
V =
. B.
3
2
3
a
V =
. C.
3
3Va=
. D.
3
3Va=
.
Câu 10: Cho hàm số
42
22yx x=−+
. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
2x =
. B. Hàm số đạt cực đại tại
0x =
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
0x =
. D. Hàm số đạt cực đại tại
1x =
.
-2
-4
1
O
3
-1
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 121
Câu 11: Cho hàm số
()
y fx=
xác định trên
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số là
A.
1
CD
y =
. B.
3
CD
y =
. C.
1
CD
y =
. D.
3
CD
y =
.
Câu 12: Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?
A.
{
}
3; 5
.
B.
{ }
4;3
. C.
{
}
3; 4
. D.
{ }
5;3
.
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
và có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
( )
y fx=
đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1; +∞
. B.
( )
0;1
. C.
( )
;1 .
−∞
D.
( )
1;0
.
Câu 14: Cho khối lăng trđứng
.ABCD A B C D
′′
đáy hình chữ nhật với
AB a=
,
5AC a=
3
AC a
=
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
25
a
. C.
3
45
3
a
. D.
3
4a
.
Câu 15: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
;1−∞
. B.
(
)
3; +∞
. C.
( )
1; 4
. D.
( )
1; 3
.
Câu 16: Thể tích V của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 3 và chiều cao bằng 5 bằng
A.
45V =
. B.
5V =
. C.
15 3V =
. D.
15V =
.
Câu 17: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
2yx x=
. B.
32
21yx x=−+
.
C.
3
23yx x=−+ +
. D.
42
2yx x=−+
.
Câu 18: Cho khối lăng trụ tam giác đều tất cả các cạnh đều bằng 3. Thể
tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
93
4
. B.
27 3
2
. C.
27 3
4
. D.
93
2
.
O
x
y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 121
Câu 19: Cho hàm số bậc ba
( )
y fx=
đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên
của tham số
m
để phương trình
( )
1fx m+=
3 nghiệm phân biệt là
A.
5
. B.
3
.
C.
2
. D.
4
.
Câu 20: Hàm số
3
3
yx x=
đồng biến trên khoảng nào?
A.
( )
1;1
. B.
( )
;2−∞
. C.
( )
;1 .−∞
D.
( )
0; .+∞
Câu 21: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
+
=
tại giao điểm của đồ thị với trục tung là
A.
31
yx=−−
. B.
3yx=
. C.
32yx=−−
. D.
3yx
=
.
Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với
2, .AD a AB a= =
Gọi H trung
điểm cạnh AD. Biết
( )
SH ABCD
5
SA a=
. Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo a bằng
A.
3
43
.
3
a
B.
3
2
.
3
a
C.
3
23
.
3
a
D.
3
4
.
3
a
Câu 23: Số đỉnh của một khối lập phương bằng
A.
12
. B.
6
. C.
8
. D.
4
.
Câu 24: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
+
=
+
.
A.
1y
=
. B.
1x =
. C.
1
y =
. D.
1x =
.
Câu 25: Thể tích V của khối lập phương cạnh bằng
A.
3
8Va
=
. B.
3
2
Va
=
. C.
3
Va=
. D.
3
33Va=
.
Câu 26: Cho hàm số
2
1x
y
xm
+
=
(với
m
là tham số thực). Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[
]
3; 2−−
bằng
1
2
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
23m
−<
. B.
34m<≤
.
C.
2m ≤−
. D.
4m >
.
Câu 27: Cho hàm số
42
y ax bx c=++
có đồ thị như hình vẽ bên.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0abc><>
.
B.
0, 0, 0abc<>=
.
C.
0, 0, 0abc<<=
.
D.
0, 0, 0
abc><<
.
Câu 28: Cho hàm số bậc ba
()y fx
=
có đồ thị như hình vẽ bên.
Gọi S tập hợp tất cả c giá trị nguyên của tham số m để hàm
số
( )
() 1y gx f x m= = −+
7 điểm cực trị. nh tổng các phần
tử của S.
A.
11
. B.
13
.
C. 18. D.
12
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 2 mã đề, mỗi đề gồm có 32 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm