Đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I LỚP 12
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trc nghim)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8.0 ĐIỂM)
Câu 1: Cho hàm số
()yfx=
bảng biến thiên
trên đoạn

2;3 như hình bên. Khẳng định nào
sau đây đúng về hàm số
()yfx
trên đoạn

2;3 ?
A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 1. B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 5.
C. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3. D. Hàm số không có giá trị lớn nhất.
Câu 2: Cho hàm số
()yfx
có đồ thị như hình
vẽ bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
2; 2
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng

2;
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
;2
.
Câu 3: Cho hàm số
()
=yfx
có đạo hàm trên
()
;ab
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm s
()
=yfx nghịch biến trên
(
)
;ab khi và chỉ khi
() ( )
£"Î'0, ;fx x ab
(
)
=,' 0fx
xảy ra
tại một số hữu hạn điểm thuộc
()
;.ab
B. Hàm số
()
=yfx
đồng biến trên
(
)
;ab
khi và chỉ khi
(
)
(
)
£"Î'0, ;fx x ab
(
)
=,' 0fx
xảy ra
tại một số hữu hạn điểm thuộc
()
;.ab
C. Hàm s
()
=yfx
nghịch biến trên
(
)
;ab
khi và chỉ khi
() ( )
£"Î'0, ;.fx x ab
D. Hàm s
()
=yfx
đồng biến trên
()
;ab
khi và chỉ khi
() ( )
³"Î'0, ;.fx x ab
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 4: Cho hàm số
()yfx
có bảng biến thiên sau:


12
'00
42
25
x
fx
fx
 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
4.x
B. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x .
C. Hàm số không có cực đại. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
5x 
Câu 5: Cho m số
yfx
bảng biến thiên
như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
;0 . B.
1; 0 . C.
1;  . D.
0;1 .
Câu 6: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A.
2
2yx x
. B.
42
2yxx
. C.
21
2
x
y
x
. D.
42
31.yx x
Câu 7: Cho hàm số
()yfx
xác định, liên
tục trên đoạn
2; 2
có bảng biến thiên
bên như hình bên. Khẳng định nào sau đây về
hàm số
()yfx
trên đoạn
2; 2
là đúng?
A.
Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại
2
x

. B. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại
2
x
.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại
5x 
. D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại
3x 
.
Câu 8: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng
như hình vẽ bên?
4
2
2
y
x
O
A.
3
31.yx x B.
42
31.yx x C.
32
231.yxx D.
3
31.yx x
-
+
-3
4
-5
0
2
-1
-2
y'
x
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 9: Khẳng định nào sau đây về hàm số bậc ba là sai?
A.
Đồ thị có số điểm cực trị tối đa là
2.
B. Đồ thị luôn có tâm đối xứng.
C. Đồ thị luôn cắt trục
Ox
. D. Đồ thị luôn có điểm cực trị.
Câu 10: Cho hàm số
42
yax bx c có đ th
như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
a0,c0.
B.
a0,c0.
C.
a0,c0.
D.
a0,c0.
Câu 11:
Cho hàm số
32
2 3 36 2018yx x x . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nhận điểm 3x  làm điểm cực đại.
B. Hàm số nhận điểm 3x  làm điểm cực tiểu.
C. Hàm số nhận điểm 2x  làm điểm cực tiểu.
D. Hàm số nhận điểm 2x làm điểm cực đại.
Câu 12: Cho hàm s ()yfx đạo m
22 3
'( ) ( 4) ( 2)fx xx x . Hỏi hàm số ( )yfx bao
nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 13:m s
42
yax bx c đồ thị như
hình bên. Tính
2.ab c
A.
1.
B.
5.
C.
1.
D.
4.
Câu 14: bao nhiêu giá trị nguyên của m đ hàm s
2322
1
()() 1
3
ymmxmmxmx
đồng
biến trên
R
?
A.
2 . B. 1. C.
3
. D. vô số.
2
2
4
y
x
1
O

Đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 bài tập tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm