Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Đề thi giữa học kì 2 Địa lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Phú - TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

A. nhiệt, ẩm dồi dào.

B. địa hình đa dạng.

C. sinh vật phong phú.

D. khí hậu phân hóa.

Câu 2. Vùng nuôi trâu nhiều nhất nước ta là

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3. Sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa là

A. quảng canh và đa canh.

B. thâm canh, chuyên môn hóa.

C. sử dụng sức người là chính.

D. tự sản, tự tiêu.

Câu 4. Cây công nghiệp nước ta chủ yếu là cây công nghiệp

A. á nhiệt.

B. ôn đới.

C. cận nhiệt đới.

D. nhiệt đới.

Câu 5. Đất nông nghiệp nước ta có hạn nên biện pháp quan trọng nhất để tăng sản lượng lúa là

A. thâm canh, tăng vụ.

B. trồng nhiều hoa màu.

C. khai hoang để trồng lúa.

D. thúc đẩy quảng canh.

Câu 6. Cho biểu đồ:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU GIÀY, DÉP VÀ HÀNG DỆT MAY NƯỚC TA.

Hãy cho biết biểu đồ trên có điểm sai nào sau đây?

A. Tên biểu đồ.

B. Khoảng cách năm.

C. Khoảng cách số liệu trên trục tung.

D. Chiều cao các cột.

Câu 7. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp

A. cận nhiệt.

B. nhiệt đới.

C. ôn đới.

D. á nhiệt.

Câu 8. Năm 2018 nước ta có 94,7 triệu dân sống trên một lãnh thổ rộng 331212 km2 và mật độ dân số là ..... người/km2.

A. 28,5.

B. 0,285

C. 0,000285.

D. 285.

Câu 9. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành trong nông nghiệp giai đoạn 2000-2007?

A. Giảm tỉ trọng ngành lâm nghiệp.

B. Giảm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

C. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp.

D. Tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

Câu 10. Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014

Năm

2005

2009

2011

2014

Diện tích (nghìn ha)

7 329,2

7 437,2

7 655,4

7 816,2

Sản lượng (nghìn tấn)

35 832,9

38 950,2

42 398,5

44 974,6

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ kết hợp cột và đường.

D. Biểu đồ cột gộp.

Câu 11. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 tỉnh nào có diện tích trồng lúa ít nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cà Mau.

B. Đồng Tháp

C. Bến Tre.

D. Long An.

Câu 12. Sản xuất nông nghiệp bấp bênh chủ yếu do yếu tố

A. sinh vật biến đổi gen.

B. khí hậu thất thường.

C. thiếu kinh nghiệm sản xuất.

D. thiếu lao động.

Câu 13. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả lớn nhất nước ta là?

A. Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ

Câu 14. Các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là?

A. Cà phê, điều, chè

B. Cà phê, cao su, mía

C. Điều, chè, thuốc lá

D. Hồ tiêu, bông, chè

Câu 15. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năng suất lúa nước ta năm 2007 trung bình tăng thêm bao nhiêu tấn trên mỗi ha so với năm 2000.

A. 4,24.

B. 7,4.

C. 0,74.

D. 4,9.

Câu 16. Trong thời gian gần đây, cây công nghiệp lâu năm ở nước ta được phát triển mạnh mẽ chủ yếu là do

A. khí hậu nóng ẩm.

C. thị trường mở rộng.

B. đất đai thích hợp.

D. lao động dồi dào.

Câu 17. Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng nước ta là

A. gia cầm, cây lâu năm.

B. cây lâu năm, gia súc lớn.

C. cây lâu năm, thủy sản.

D. cây hàng năm, thủy sản.

Câu 18. Mục đích quan trọng nhất của nền nông nghiệp hàng hóa là

A. tiêu dùng tại chỗ.

B. tự cấp, tự túc.

C. tạo ra nhiều lợi nhuận.

D. sử dụng nhiều lao động.

Câu 19. Vựa lúa lớn nhất nước là

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. ven biển Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 20. Năng suất lúa của nước ta trong thời gian gần đây tăng nhanh do

A. thâm canh.

B. khai hoang.

C. thời tiết ổn định hơn.

D. mở rộng diện tích.

Câu 21. Cơ sở thức ăn tự nhiên cho chăn nuôi gia súc ở nước ta được đảm bảo tốt hơn nhiều, từ

A. hoa màu lương thực.

B. thức ăn chế biến công nghiệp.

C. phụ phẩm của thuỷ sản.

D. đồng cỏ.

Câu 22. Sản lượng lương thực bình quân đầu người cao nhất cả nước thuộc về vùng

A. Duyên hải miền Trung.

B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 23. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, 2007 tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước?

A. Lâm Đồng.

B. Bình Phước.

C. Gia Lai

D. Đắk Lắk.

Câu 24. Theo quy luật, chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở vùng

A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 25. Căn cứ biểu đồ miền Atlat trang 15, ngành có tỉ lệ lao động nhiều nhất là

A. dịch vụ.

B. công nghiệp-xây dựng.

C. công nghiệp trọng điểm.

D. nông - lâm - thủy sản.

Câu 26. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, vào năm 2007 đô thị thuộc tỉnh có quy mô dân số cao nhất là

A. Huế.

B. Tp Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội.

D. Biên Hòa.

Câu 27. Năm 2016, nông dân Việt Nam sản xuất được 45,1 triệu tấn lúa để nuôi sống 92 triệu dân và có dư để xuất khẩu thu ngoại tệ do mức bình quân sản lượng lúa theo đầu người đạt … kg/người.

A. 49.

B. 490.

C. 203,99.

D. 0,49.

Câu 28. Các vật nuôi cung cấp thịt chủ yếu ở nước ta là

A. Lợn, gia cầm.

B. Bò, ngựa.

C. Trâu, bò.

D. Gia cầm, trâu.

Câu 29. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm

A. 64 dân tộc.

B. 58 dân tộc.

C. 54 dân tộc.

D. 56 dân tộc.

Câu 30. Vùng trồng chè lớn nhất nước là

A. Đông Nam Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.

D. Tây Nguyên.

Câu 31. Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế xã hội đối với phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là

A. mùa khô thiếu nước.

B. thị trường biến động.

C. bão, hạn gây mất mùa.

D. mùa mưa lụt úng.

Câu 32. Phát biểu nào không đúng với biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

A. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn.

B. Tạo giống ngắn ngày có thể thu hoạch trước mùa mưa bão.

C. Trong thời gian dài, cơ cấu mùa vụ không thay đổi.

D. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh chế biến.

Câu 33. Áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng là do có sự phân hóa của

A. khí hậu và thức ăn.

B. địa hình, đất trồng.

C. nguồn nước.

D. đất và sinh vật.

Câu 34. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, vào năm 2007, tỉnh có số lượng gia cầm trên 9 triệu con là

A. Quảng Bình.

B. Hà Tĩnh.

C. Quảng Trị.

D. Nghệ An.

Câu 35. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cây mía không phải là cây chuyên môn hóa của vùng

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 36. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới chủ yếu do phân hóa

A. đất trồng.

B. sinh vật.

C. khí hậu.

D. địa hình.

Câu 37. Gần đây dân số nước ta tăng chậm lại là do

A. Tỉ suất tăng tự nhiên tăng.

B. Tỉ suất sinh thô giảm.

C. Tỉ suất sinh thô tăng.

D. Chuyển cư.

Câu 38. Căn cứ Atlat trang 19, vào năm 2007, hai tỉnh có số lượng trâu bò lớn nhất nước ta là

A. Thanh Hóa, Nghệ An

B. Thanh Hóa, Bình Định

C. Quảng Ninh, Thanh Hóa

D. Nghệ An, Quảng Nam

Câu 39. Ở nước ta, 2018 tỉ suất sinh thô là 17‰, tỉ suất tử thô là 7‰. Tỉ suất gia tăng tự nhiên là bao nhiêu phần trăm?

A. 10

B. 2,4

C. 24

D. 1

Câu 40. Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành chăn nuôi ở nước ta ngày càng phát triển mạnh là

A. Có cơ sở chế biến.

B. dân có kinh nghiệm.

C. thức ăn được đảm bảo.

D. thú y có tiến bộ.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý

Câu

Đáp án

1

A

2

C

3

B

4

D

5

A

6

A

7

B

8

D

9

B

10

A

11

C

12

B

13

C

14

A

15

C

16

C

17

D

18

C

19

A

20

A

21

D

22

D

23

B

24

D

25

D

26

D

27

B

28

A

29

C

30

B

31

B

32

C

33

B

34

D

35

A

36

C

37

B

38

A

39

D

40

C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.707
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm