Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Trường TH&THCS Huy Bắc, Phù Yên năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút
(Nhóm 2)
1. MA TRẬN
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ
thấp
TN
TL
TN
TL
T
N
TL
T
N
TL
1. Phương
trình bậc
nhất một ẩn.
Chỉ ra được
phương trình bậc
nhất một ẩn, điều
kiện định của
PT, Viết được
phương trình bậc
nhất một ẩn
Hiểu được các
qui tắc biến đổi
phương trình.
Giải được
phương trình
bậc nhất một ẩn.
Giải được
phương
trình chứa
ẩn mẫu.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
1
0,5
3
1,5
1
1
1
0,5
12
5
50%
2. Đa giác.
Diện tích đa
giác
Nhận biết được
công thức tính
diện tích tính
diện được diện
tính các đa giác
Vẽ được tứ giác
hai đường
chéo vuông góc.
Tính được diện
tích tứ giác
hai đường chéo
vuông góc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
1
0,5
1
0,5
5
1,75
3. Định Ta lét,
định đảo, hệ
quả của định
Ta Lét. Tính
chất đường phân
giác của tam
giác
Biêt được tính
chất đường phân
giác của tam giác
Xác định được
tỉ số hai đoạn
thẳng cho trước
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
1
1
2
1,25
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
3. Tam giác
đồng dạng
Biết tam giác đồng
dạng, tỉ số đồng
dạng của hai tam
giác đồng dạng
Vận dụng
các trường
hợp đồng
dạng của
hai tam
giác để
chứng
minh tam
giác đồng
dạng
2
0,5
1
1
1
0,5
4
2
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
14
4
40
5
3
30
4
3
30
23
10
100
2. ĐỀ KIỂM TRA
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x - 3 = 0 B. 2x - 5 = 0 C.
2
5 0
x
D. x + x
2
= 0
Câu 2: Phương trình x
2
= - 4
A. nghiệm B. một nghiệm x = 2
C. hai nghiệm x = 2 x = -2 D. một nghiệm x = -2
Câu 3: Phương trình 2x 4 = 0 tương đương với phương trình:
A. 2x = -4 B. 2x = 4 C. x = 4 D. 4x = 2
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình
2x 2
5
x 1
là:
A. x
0 B. x
1 C. x
-1 D. x
-2
Câu 5: Phương trình (x - 3)(2x - 5) = 0 tập nghiệm là:
A.
3
B.
5
2
C.
5
; 3
2
D.
5
0 ; ; 3
2
Câu 6: Phương trình x 3 = 0 nghiệm là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. -2 B. 2 C. -3 D. 3
Câu 7: Tam giác PQR MN // QR. Kết luận nào sau đây đúng?
Câu 8: Trong các hình sau, hình nào đa giác đều ?
A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật.
C. Hình thoi. D. Hình vuông.
Câu 9 : Diện tích tam giác cạnh đáy bằng
a
, đường cao tương ứng bằng h
được tính theo công thức nào ?
A.
a.h
B.
1
.a.h
2
C.
2.a.h
D.
1
.a.h
3
Câu 10: Trong hình bên
1 2
. Đẳng thức nào sau đây đúng?
Câu 11: Công thức tính diện tích hình thoi độ dài hai đường chéo
1 2
d ,d
A.
1 2
1
S d .d .
2
B.
1 2
S d .d .
C.
1 2
S 2d .d .
D.
2
1 2
S (d .d ) .
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng
Nếu
ABC
DFE thì:
AB AC BC AB AC BC
A. B.
DE DF FE FE DE DF
AB AC BC AB AC BC
C. D.
DF DE FE DF FE DE
B. Phần tự luận (7 điểm)
P
M
N
Q
R
A.
PQR
PNM B.
PQR
PMN
C.
QPR
NMP D.
QPR
MNP
A.
MN NK
MK KP
B.
MN MP
KP NP
C.
MK NK
MP KP
D.
MN MP
NK KP

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Trường TH&THCS Huy Bắc năm 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Trường TH&THCS Huy Bắc, Phù Yên năm 2020 - 2021 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc chia sẻ Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Trường TH&THCS Huy Bắc, Phù Yên năm 2020 - 2021. Đề thi này giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn ôn thi tốt

...............................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Trường TH&THCS Huy Bắc, Phù Yên năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.976
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 8

Xem thêm