Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên số 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau:

PHẦN SINH

Câu 1: Điểm giống nhau giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật là:

A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật

B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

D. Gồm các sinh vật khác loài

Câu 2: Quần xã sinh vật là:

A. Tập hợp các sinh vật cùng loài

B. Tập hợp các cá thể sinh vật khác loài

C. Tập hợp các quần thể sinh vật cùng loài

D. Tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên

Câu 3: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

A. Có số cá thể cùng một loài

B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định

C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật

D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản

Câu 4: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?

A. Một khu rừng

B. Một hồ tự nhiên

C. Một đàn chuột đồng

D. Một ao cá

Câu 5: Lưới thức ăn là:

A. Gồm một chuỗi thức ăn

B. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ sinh dưỡng với nhau

C. Gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

D. Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên

Câu 6: Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

A. Sinh vật phân giải

B. Sinh vật phân giải và sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật sản xuất

D. Sinh vật phân giải và sinh vật sản xuất

Câu 7: Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

A. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp

B. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ

C. Phân giải xác động vật và thực vật

D. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

Câu 8: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây:

Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên số 1

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

B. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn

C. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích

D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

Câu 9: Để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, cần xóa bỏ hành vi nào sau đây?

A. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

B. Xử lí rác thải và không ném rác bữa bãi ra môi trường

C. Vận động những người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên

D. Di canh, di cư

PHẦN HÓA

Câu 10: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. NaOH

B. Ca(NO3)2

C. HNO3

D. NaCl

Câu 11: Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 12: Chất nào sau đây còn có tên gọi là muối ăn?

A. KNO3.

B. CaCO3.

C. CuSO4.

D. NaCl.

Câu13: Phản ứng giữa dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

A. Phản ứng trung hoà

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng hoá hợp

D. Phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 14: Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 15: Dung dịch NaOH phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; Fe2O3

B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C. P2O5; CO2; SO3

D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 16: Để điều chế dung dịch Ca(OH)2, người ta cho:

A. CaO tác dụng với dung dịch HCl

B. Ca(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

C. CaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

D. CaO tác dụng với dung dịch H2O

Câu 17: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B.CaO + SiO2 → CaSiO3

C. 2Fe(OH)3 → Fe2O3+ 3H2O

D. H2 + ZnO → H2O + Zn

Câu 18: Dãy những chất nào gồm những muối tan trong nước?

A.BaSO4, NaCl, CuCl2.

B. Na2SO3, MgCl2, CaCO3.

C. AgNO3, BaCl2, FeSO4

D. MgCO3, AgCl, BaSO4

Câu 19: Dãy chất nào đều gồm phân bón kép?

A. Ca3(PO4)2, KCl, KNO3.

B. KNO3, NPK, (NH4)2 HPO4

C. NH4Cl, K2SO4, Ca3(PO4)2

D. CuSO4, NaNO3, NH4NO3

Câu 20: Cho 200ml HCl 1M tác dụng với dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 1lít B. 0,01 lít C. 0,1 lít D. 0,1 ml

PHẦN LÍ

Câu 21: Đơn vị của cơ năng là

A. J

B. 0C

C. N/m2

D. J/kg.K

Câu 22: Khi nhiệt độ của vật càng tăng thì

A. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật chuyển động càng chậm

B. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật chuyển động càng nhanh

C. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật ngừng chuyển động

D. Hiện tượng khuếch tán xảy ra càng chậm

Câu 23: Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Chất khí dẫn nhiệt tốt

B. Chất rắn dẫn nhiệt tốt

C. Chất lỏng dẫn nhiệt tốt

C. Chất rắn dẫn nhiệt kém

Câu 24: Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt

A. Bằng các tia nhiệt

B. Bằng các dòng chất lỏng

C. Bằng các dòng chất khí

C. Bằng các tia nhiệt đi thẳng

Câu 25: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng là

A. Dẫn nhiệt

B. Đối lưu

C. Bức xạ nhiệt

D. Truyền nhiệt

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên số 2

Đề kiểm tra giữa học kì II năm học ................

Môn kiểm tra: Khoa học tự nhiên

Lớp 8 Hệ: THCS

Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)

I. Phần Vật lý: (3 điểm)

Câu 1: Thế năng hấp dẫn là gì?

Câu 2: Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Câu 3: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

II/ Phần Sinh Học: (4 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là 1 mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau nó trong chuỗi thức ăn?

Câu 5: (2 điểm)

Thế nào là luật bảo vệ môi trường? Những quy định của luật bảo vệ môi trường?

Câu 6: (1 điểm)

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm của các chuỗi thức ăn sau:

...........->Bọ ngựa ->………………………….

.......> Sâu ->.........……………………………

Có ->..................-> ..............…………………

... .............. .................... -> xác sinh vật

III. Phần Hóa Học: (3điểm)

Câu 7: (1đ) Hãy phân loại các hợp chất sau: SO, NaOH, H2SO4, K,CO?

Câu 8:

Khử 21,7g thủy ngân (II) Oxít bằng khí Hidro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được?

b. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở ĐKC?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018

.............................................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên. Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới, các bạn học sinh cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được các dạng bài thường có trong đề thi. Mời các bạn tham khảo các đề thi giữa kì 2 lớp 8 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết
22 8.231
Sắp xếp theo

Lớp 8 môn khác

Xem thêm