Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC II TOÁN 8
ĐỀ 1
Bài 1: (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a) 5(3x + 2) = 4x + 1
b) (x 3)(x + 4) = 0
c)
)2)(1(
113
2
1
1
2
xx
x
xx
Bài 2: (3,0 điểm). Giải i toán sau bằng cách lập phương trình:
Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung
bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao
nhiêu kilômét?
Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC, AB = 12cm , AC = 15 cm . Trên các cạnh
AB AC lấy các điểm D E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm
a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ADE đồng dạng với ABC?
b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF hình gì? Từ đó suy ra: CEF đồng
dạng EAD?
c, Tính CF FB khi biết BC = 18 cm?
Bài 4: (0,5 điểm). Giải phương trình sau:
x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 x-6
+ + = + +
2013 2012 2011 2010 2009 2008
ĐỀ 2
Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình sau:
a) 2x + 4 = x 1
b) 2x(x 3) 5(x 3) = 0
c)
2
2x x x 8
x 1 (x 1)(x 4)
Bài 2 (3,0 điểm): Giải bài toán bằng ch lập phương trình
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung nh 15 km/h. Lúc về người đó đi
với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 22 phút. Tính
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
độ dài quãng đường từ A đến B.
Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác AOB AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối
của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt
tia AO C. Gọi F giao điểm của AD BC
a) Tính độ dài OC; CD
b) Chứng minh rằng FD.BC = FC.AD
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD BC lần ợt tại M N. Cm: OM
= ON.
Bài 4 (0,5 điểm) Giải phương trình sau. (x
2
+ 1)
2
+ 3x(x
2
+ 1) + 2x
2
= 0
ĐỀ 3
Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình:
a) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0
b)
1 1 1
0
2 3 2016
x x x
Bài 2 (3,0 điểm): Một học sinh đi xe đạp t nhà đến trường với vận tốc 15km/h. Lúc về
nhà đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 10 phút. Tính quãng
đường từ nhà đến trường.
Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao
cho BD = 2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm.
a) Tính các tỉ số
AC
AD
;
AD
AE
.
b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.
c) Đường phân giác của
CA
ˆ
B
cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.
Bài 4 (0,5 điểm): Giải phương trình:
ĐỀ 4
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng
Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x 4)(x 3)(x + 2) = 0 là:
A. nghiệm B. 2 C. 3 D. 4
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Câu 2: Tìm x biết 13 4x > 5 thì x có giá trị là:
A. x >2 B. x < 2 C. x > 2 D. x < 2
Câu 3. Phương trình 12 6x = 5x + 1 có nghiệm là
A. 2 B. 4 C. 1 D. nghiệm
Câu 4: Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:
A.
BC
MN
NC
AN
. B.
BC
MN
MB
AM
C.
MN
BC
AM
MB
D.
NC
AN
MB
AM
II. Tự luận (8,0 điểm)
Câu 5 (3,0 điểm) Giải các phương trình:
a) x
2
3x + 2 = 0
b)
3
1 12
1
2
8
x
x
c)
4 3 4 2 5 7 3
5 10 3 6
x x x x
x
Câu 6: (2,0 điểm) Một ca chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72 km sau đó chạy
ngược dòng khúc sông đó 54 km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc thật của ca nếu vận tốc
dòng nước 3 km/h.
Câu 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, các tia phân giác của các góc
AMB, AMC cắt AB, AC lần lượt D, E
a) Chứng minh DE // BC.
b) Cho BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?
c) Gọi I giao điểm của AM DE nếu tam giác ABC BC cố định, AM không đổi thì
điểm I chuyển động trên đường nào.
ĐỀ 5
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1: Trong c phương trình sau đâu phương trình bậc nhất:
A) 0x + 3 = 3 B)
2
5 0
3
x
C)
1
3 0
x
D) 2x
2
+ 3 = 9

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

Quá trình ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề thi của các bạn học sinh lớp 8 để phục vụ cho thi giữa học kì 2 sẽ trở nên thuận tiện hơn khi sở hữu tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8. Chúc các bạn ôn thi giữa học kì 2 tốt và có kết quả học tập cao.

Tham khảo đề thi do cô giáo VnDoc biên soạn: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 8 năm học 2020 - 2021

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 1

Bài 1: (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:

bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 8

Bài 2: (3,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm

a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ADE đồng dạng với ABC?

b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ đó suy ra: CEF đồng dạng EAD?

c, Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm?

Bài 4: (0,5 điểm). Giải phương trình sau:

bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 8

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 2

Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình sau:

bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 8

Bài 2 (3,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ A đến B.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C. Gọi F là giao điểm của AD và BC

a) Tính độ dài OC; CD

b) Chứng minh rằng FD.BC = FC.AD

c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Cm: OM = ON.

Bài 4 (0,5 điểm) Giải phương trình sau. (x2 + 1)2 + 3x(x2 + 1) + 2x2 = 0

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 3

Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình:

a) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0

b) \frac{{x - 1}}{2} + \frac{{x - 1}}{3} + \frac{{x - 1}}{{2016}} = 0

Bài 2 (3,0 điểm): Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h. Lúc về nhà đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD = 2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm.

a) Tính các tỉ số \frac{{{\rm{AE}}}}{{{\rm{AD}}}}{\rm{;}}\,\,\frac{{{\rm{AD}}}}{{{\rm{AC}}}}.

b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

c) Đường phân giác của {\rm{B\hat AC}} cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.

Bài 4 (0,5 điểm): Giải phương trình: \frac{1}{{{x^2} + 9x + 20}} + \frac{1}{{{x^2} + 11x + 30}} + \frac{1}{{{x^2} + 13x + 42}} = \frac{1}{{18}}

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 4

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng

Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 3)(x + 2) = 0 là:

A. Vô nghiệm              B. 2                        C. 3                     D. 4

Câu 2: Tìm x biết 13 – 4x > 5 thì x có giá trị là:

A. x >2                  B. x < 2                    C. x > – 2                  D. x < – 2

Câu 3. Phương trình 12 – 6x = 5x + 1 có nghiệm là

A. 2                     B. 4                            C. 1                           D. vô nghiệm

Câu 4: Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:

A.\frac{{AN}}{{NC}} = \frac{{MN}}{{BC}}                      B. \frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{MN}}{{BC}}Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8
C. \frac{{MB}}{{AM}} = \frac{{BC}}{{MN}}                    D. \frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{AN}}{{NC}}

II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5 (3,0 điểm) Giải các phương trình:

a) x2 – 3x + 2 = 0

b) 1 + \frac{1}{{x + 2}} = \frac{{12}}{{8 + {x^3}}}

c) \frac{{x - 4}}{5} + \frac{{3x - 4}}{{10}} - x = \frac{{2x - 5}}{3} - \frac{{7x + 3}}{6}

Câu 6: (2,0 điểm) Một ca nô chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72 km sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó 54 km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc thật của ca nô nếu vận tốc dòng nước là 3 km/h.

Câu 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, các tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt AB, AC lần lượt ở D, E

a) Chứng minh DE // BC.

b) Cho BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?

c) Gọi I là giao điểm của AM và DE nếu tam giác ABC có BC cố định, AM không đổi thì điểm I chuyển động trên đường nào.

Tài liệu vẫn còn tiếp mời các bạn tải về xem trọn vẹn nội dung

Trên đây VnDoc chia sẻ Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8. Gồm các đề thi của các tỉnh trên cả nước, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn học tốt

...............................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
403 142.034
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm