Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT B Thanh Liêm - Hà Nam

SỞ GD & ĐT HÀ NAM KỲ THI GIỪA KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM Bài thi: TOÁN
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề)
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………………….
Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số
os(x- )
3
yc
là:
A. -1 B. 0 C. 1 D.
3
Câu 2. Xét bốn mệnh đề sau:
(I) Hàm số
sinyx
có tập xác định là .
(II) Hàm số
cos
y
x có tập xác định .
(III) Hàm số
tanyx
có tập xác định là
\
2
Dkk





.
(IV) Hàm số
cotyx có tập xác định là \
2
Dkk





.
Số mệnh đề đúng là
A.
3. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 3. Tập xác định của hàm số
18
sinx cosx
y 
là:
A.
\,RkkZ
B.
\k2,RkZ
C. \,
2
k
R
kZ



D. \,
2
R
kkZ




Câu 4. Hàm số nào trong các hàm số sau có tập xác định là R ?
A.
tan x
y
B. cot x
y
C.
sin xy
D.
1
siny
x
Câu 5. Tập xác định của hàm số
1
cosx-1
y
là:
A.
\2,RkkZ


B.
\2,Rk kZ
C. \2,
2
R
kkZ




D. \,
2
R
kkZ




Câu 6. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
A.
tan x
y
B. cot x
y
C. osx
y
c D.
sinxy
Câu 7. Cho hàm số
sinxy
trên đoạn

0;
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên
0;
B. Hàm số đồng biến trên
0;
C. Hàm số nghịch biến trên
0;
2



và đồng biến trên ;0
2



D. Hàm số đồng biến trên
0;
2



và nghịch biến trên ;0
2



Câu 8. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3os2 5ycx
lần lượt là:
Mã đề thi 101
A. 3; -5. B. 2 ;
8
. C. 2;
5
. D.
8
; 2 .
Câu 9. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
2
28
sin sinx 1
y
xm

xác định trên R ?
A. 3 B.5 C.4 D.6
Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
cosx 1
sinx 2
y
là:
A.
1
2
B.
2
2
C.
2
2
D. 0
Câu 11. Phương án nào sau đây là sai ?
A.
cos 1 2 ,
x
xkkZ
  
. B.
cos 0 2 ,
2
x
xkkZ

.
C.
cos 0 ,
2
x
xkkZ

. D.
cos 1 2 ,
x
xk kZ

.
Câu 12. Phương án nào sau đây là đúng ?
A.
sin 1 2 ,
x
xkkZ
  
. B.
sin 0 2 ,
x
xk kZ

.
C.
sin 0 ,k Zxxk
 
. D.
sin 1 2 ,
x
xk kZ

.
Câu 13. Phương trình
2sin 1 0x 
có một nghiệm là
A.
6
x
. B.
2
3
x
. C.
3
x
. D.
7
6
x
.
Câu 14. Nghiệm của phương trình
2cosx 1 0
là:
A.
3
,xkk

. B.
2
,,22
33
xkx kk 


.
C.
3
,2xkk

. D.
2
,,
33
xkx kk


.
Câu 15. Phương trình
cot 3x
có tập nghiệm là:
A.
2,
3
kk




. B.
. C.
,
3
kk




. D.
,
6
kk




Câu 16. Phương trình cos 1
3
x




có nghiệm là:
A.
2
3
x
k

. B.
5
6
x
k

. C.
5
2
6
x
k

. D.
3
x
k

.
Câu 17. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm ?
A.
sin 3x
. B.
sin 0,1x
. C.
sin 2x
. D.
sin x
.
Câu 18. Phương trình
2sinx 0m
có nghiệm khi ?
A.
11m
B.
33m
C.
22m
D.
2m
Câu 19. Cho tam giác đều
A
BC
có tâm
O
. Phép quay tâm
O
, góc quay
biến tam giác đều thành chính nó thì
góc quay
là góc nào sau đây:
A.
3
. B.
2
3
. C.
3
2
. D.
2
Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
, Phép quay tâm
O
góc quay
0
90
biến điểm

3; 5M
thành điểm nào?
A.

3; 4
B.
5; 3
C.

5; 3
D.
3; 5
Câu 21. Phương trình
2
2sin 5sinx 2 0x 
có nghiệm là:
A.
7
,,
66
x
kx kkZ


B.
7
2, 2,
66
x
kx kkZ


C.
4
,,
33
x
kx kkZ


D. A.
4
2, 2,
33
x
kx kkZ


Câu 22. Phương trình
2
tan 3tanx 2 0x 
có các nghiệm dạng
,arctan ,
4
x
kx mkkZ


thì m bằng
A. 1 B.2 C. -2 D.
1
2
Câu 23. Phương trình sinx cosx 5m  có nghiệm khi
A.
2m
B.
2m 
C.
22m
D.
2
2
m
m

Câu 24. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?
A.
8
8
. B.
8!
. C.
7!
. D. 8.
Câu 25. Lớp 12A có
20
bạn nữ, lớp 12B
8
bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn nữ
lớp
12A và một bạn nam lớp 12B để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa?
A.
28 . B. 160. C. 756 . D. 378.
Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm

4; 2M
, biết
M
ảnh của
M
qua phép tịnh tiến theo
véctơ
1; 5v 
. Tìm tọa độ điểm
M
.
A.

3; 5M
. B.
3; 7M
. C.
5; 7M
. D.
5; 3M 
.
Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai điểm
0; 2 , 2;1MN
véctơ

1; 2v
. Phép tịnh tiến theo
véctơ
v
biến
,
M
N
thành hai điểm
,
M
N

tương ứng. Tính độ dài
M
N

?
A.
5MN

. B.
7MN

. C.
1MN

. D.
3MN

.
Câu 28. Tổng các nghiệm của phương trình
11 2
cosx sin 2x sin 4x

trên khoảng
(0; )
là:
A.
2
3
x
. B.
5
6
x
. C.
6
x
. D.
x
.
Câu 29. Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình
22
cos 3sin 2x 1 sin
x
x
trên đường tròn lượng giác là:
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 30. Cho các phương trình sau:
266
5
( )2sinx 5 0,( )sin 2x+5cos 2x 7 0,( )cos 3x+sin 3x=
4
I II III
Chọn khẳng định đúng nhất ?
A. Chỉ có phương trình (I) vô nghiệm B. Chỉ có phương trình (II) vô nghiệm
C. Chỉ có phương trình (III) vô nghiệm D. Cả 3 phương trình vô nghiệm
Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
3; 2A
. Ảnh của
A
qua phép vị tự tâm
O
tỉ số
1k 
là:

Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán 11, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT B Thanh Liêm - Hà Nam. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm