Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1
Mã đề thi: 132
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I (2018 - 2019)
Tên môn: TOÁN 11
Thi gian làm bài: 45 phút
(25 câu trc nghim)
Câu 1: Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là
A.
240 B. 120 C. 35 D. 720
Câu 2: Cho hình chữ nhật
M
NPQ
. Phép tịnh tiến
M
N
T

biến điểm
Q
thành điểm nào?
A.
M
B.
N
C.
P
D.
Q
Câu 3: Tập xác định của hàm số
1
sin
y
x
A.
D\,Rkk

B.
D\2,Rk k

C.
D\0;R
D.
D\0R
Câu 4: Cho hai đường thẳng song song
12
:70;:90dx y dx y 
. Phép tịnh tiến theo vectơ
a;bu
biến đường thẳng
1
d thành đường thẳng
2
d . Tính
ab
A. 2 B. 2 C. 4 D. 4
Câu 5: Một lớp có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nữ. Số cách chọn 2 học sinh đủ cả nam và nữ là:
A. 500 B. 45 C. 25 D. 20
Câu 6: Một hộp đựng 6 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ có kích thước và trọng lượng khác nhau. Hỏi có bao
nhiêu cách lấy ra 5 viên bi có đủ hai màu?
A.
426
B.
545
C.
455
D.
462
Câu 7: Cho tập hợp
0;1; 2;3;4;5;6A . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 9 chữ số, trong đó chữ số 1
có mặt 3 lần, mỗi chữ số khác có mặt đúng một lần?
A.
53760
B.
56730
C.
120960
D.
107520
Câu 8: Phương trình
1
Cos
2
x 
có tập nghiệm là
A.
2
2\
3
kkZ




B.
2
2\
3
kkZ




C.
2\
3
kkZ




D.
2\
3
kkZ




Câu 9: Hàm số
3sin2
cos 1
x
y
mx
có tập xác định
khi
A.
0m
B.
01m
. C.
11m
. D.
1m 
.
Câu 10: Cho tam giác
ABC
. Gọi
,,
M
NE
lần lượt là trung điểm cạnh
,,
B
CACAB
;
G
là trọng tâm
tam giác
A
BC
. Tam giác
M
NE
là ảnh của tam giác
A
BC
qua phép vị tự tâm
G
tỉ số
k
bằng
A. 2 B. 2
C.
1
2
D.
1
2
Câu 11: Có bao nhiêu số có 4 chữ số được viết từ các chữ số
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
sao cho số
đó chia hết cho
15
?
A.
234
. B.
243
. C.
132
. D.
432
Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm
2;1M
. Ảnh
'
M
của điểm
M
qua phép quay tâm O góc
quay
o
90
là điểm có tọa độ nào trong các điểm sau?
A.
1; 2
B.
1; 2
C.
1; 2
D.

1; 2
Câu 14: Giá trị lớn nhất (M), giá trị nhỏ nhất(m) của hàm số
3sin 4cos 1yxx
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
A.
6, 2Mm
B.
8, 6Mm
C.
5, 5Mm
D.
6, 4Mm
Câu 15: Số nghiệm của pt
22
sin 2sin cos 3cos 3xxx x
thuộc khoảng
;
A. 4 B. 1 C. 2
D.
3
Câu 16: Cho hai đường thẳng :4 2 5 0dx y
'
:240dx y . Nếu có phép quay biến đường
thẳng
d
thành
'
d
thì số đo của phép quay
với
oo
0 180

A.
o
90
B.
o
90
C.
o
180
D.
o
0
Câu 17: Cho tam giác
A
BC có diện tích S . Phép vị tự tỉ số 2k  biến tam giác
A
BC thành tam
giác
'''
A
BC có diện tích
'
S . Khi đó tỉ số
'
S
S
bằng
A.
1
4
B. 4
C.
1
4
D. 4
Câu 18: Trong mặt phẳng
Ox
y
, cho đường tròn

22
:2 19Cx y
. Gọi

'
C
là ảnh của đường
tròn
C qua việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
O
tỉ số
1
3
k 
và phép tịnh tiến theo vectơ

1; 3v
. Tính bán kính
'
R
của đường tròn
'
C
.
A.
'
27R
B.
'
9R
C.
'
3R
D.
'
1
R
Câu 19: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A. Phép quay biến một đ
ư
ờng thẳng thành một đường thẳng song song với nó.
B. Phé
p
tịnh tiến bảo toàn khoản
g
cách
g
iữa hai điểm bất kì.
C. Phép vị tự tâm
I
tỉ số
1k 
là phép đối xứng tâm.
D. Tam
g
iác đều có ba trục đối xứn
g
.
Câu 20: Chọn khẳng định sai về tính chẵn, lẻ của hàm số
A. Hàm số cotyx là hàm số lẻ B. Hàm số
sin xy
là hàm số lẻ
C. Hàm số
osxyc
là hàm số chẵn D. Hàm số tan xy là hàm số chẵn
Câu 21: Từ các số tự nhiên 1, 3, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số
A.
24
B.
4
4
C.
1
D.
64
Câu 22: Cho
1, 2,3,4,5A
Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau?
A.
2
5
B.
20
C.
25
D.
5
2
Câu 23: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam, 4 bạn nữ vào một ghế dài sao cho các bạn nữ ngồi cạnh
nhau?
A.
2088
B.
2880
C.
17280
D.
17820
Câu 24: Tính tổng T các nghiệm của phương trình
22
cos sin 2 2 sin
x
xx trên khoảng
0; 2
A.
3
4
B.
7
8
C.
21
8
D.
11
4
Câu 25: Giá trị của m để phương trình
cos2x- 2 1 sin 1 0mxm
có nghiệm trên khoảng
0;
;mab thì
ab
A.
1
B.
1
C. 0
D.
2
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 3/3 - Mã đề thi 132

Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm