Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh lần 1

Mã đ 110
1
TRƯNG THPT NGUYN ĐĂNG ĐO
ĐỀ THI KHO SÁT LN 1
Năm hc: 2018 2019
MÔN THI: TOÁN, LP 11
Thi gian làm bài: 90 phút, 50 câu trc nghim.
Câu 1 :
Đồ th ca hàm s nào sau đây là parabol có đnh
( )
1; 3I
A.
2
2 45yx x
= ++
B.
C.
2
2 43yx x
= +−
D.
2
2 21yx x= −−
Câu 2 :
Xác đnh parabol (P):
2
;0y ax bx c a= ++
biết (P) ct trc tung ti đim có tung đ bằng 1 và có giá tr nh nht bng
3
4
khi
1
2
x =
A.
( )
2
:1Py x x= ++
B.
( )
2
: 2 21Py x x= −+
C.
( )
2
:1Pyx x= −+
D.
( )
2
:2Pyx x
= ++
Câu 3 :
Đưng tròn (C) có tâm
(
)
4;3I
tiếp xúc vi trc Oy có phương trình
A.
( )
( )
22
4 3 16
xy ++ =
B.
22
4 3 90xy xy+ + +=
C.
22
8 6 12 0xy xy++−−=
D.
( ) ( )
22
4 3 16xy+ +− =
Câu 4 :
Xét các phương trìnhng giác:
( )
sin: cos 3Ixx
+=
,
( )
: 2sin 3cos 12II x x+=
,
( )
3 c o s 4 i n 4 5:
4s 0
III x x+ −=
.
Trong các phương trình trên, phương trình nào vô nghim?
A.
Ch (III )
B.
Ch (II )
C.
(I )và (III )
D.
Ch (I )
Câu 5 :
Phương trình
2
2 35 1xx x+ −=+
có nghim là?
A.
1x
=
B.
4x =
C.
3x =
D.
2x =
Câu 6 :
Mt b bài có 52 lá, có 4 loi: cơ, rô, chun, bích mi loi có 13 lá. Mun ly ra 8 lá bài phi có đúng 1 lá cơ, đúng 3 lá
rô và không quá 2 lá bích. Hi có my cách chn?
A.
22620312
B.
39102206
C.
36443836
D.
16481894
Câu 7 :
Có bao nhiêu cách cm 3 bông hoa khác nhau vào 3 cái l khác nhau?
A.
9
B.
6
C.
27
D.
1
Câu 8 :
Điu kin xác đnh ca hàm s
tan 2yx
=
là:
A.
42
xk
ππ
≠+
.
B.
2
xk
π
π
≠+
.
C.
82
xk
ππ
≠+
.
D.
4
xk
π
π
≠+
.
Câu 9 :
Phương trình
2
2 33
xx+− =
có tng các nghim nguyên là?
A.
3
B.
2
C.
0
D.
1
Câu 10 :
Cho đưng thng d:
3 30
xy +−=
và đim
( )
2; 4N
. To độ hình chiếu vuông góc ca N trên d là?
A.
1 33
;
10 10



B.
2 21
;
55



C.
1 11
;
33



D.
( )
3; 6−−
Câu 11 :
Phương trình
cos cos5 3cos3
xx x+=
có bao nghiêu nghim thuc
0;
2
π



?
A.
0
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 12 :
Phương trình:
2
67xx x
= −−
có bao nhiêu nghim?
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 13 :
Đưng tròn (C):
22
6 2 50xy xy+ + +=
và đưng thng (d):
( )
2 2 70x m ym+ − −=
vi giá tr nào ca m thì (d)
tiếp xúc vi (C):
A.
3
m =
hoc
13m
=
B.
15m =
C.
13m =
D.
3m =
Câu 14 :
Hệ số ca x
7
trong khai trin ca (3 x)
9
A.
7
9
C
B.
7
9
9C
C.
7
9
9.C
D.
7
9
C
Câu 15 :
Cho đưng tròn
( )
22
: 6 12 9 0Cx y x y+ + +=
. Tìm nh ca ( C ) qua phép v t tâm O( 0, 0) t số k = 1/3.
A.
( ) ( )
22
9 18 4xy+ +− =
,
B.
( ) ( )
22
9 18 36xy+ +− =
.
C.
(
) ( )
22
1 2 36xy+ +− =
D.
( ) ( )
22
1 24xy+ +− =
,
đề 110
Mã đ 110
2
Câu 16 :
Tp giá tr ca hàm s
2sin 2yx=
:
A.
[ ]
4; 4
B.
[ ]
1;1
C.
[ ]
2; 2
D.
Câu 17 :
Phương trình đưng tròn tâm
( )
1; 2I
và đi qua đim
( )
2;1M
là?
A.
22
4 2 4 30xy xy+ + − +=
B.
22
2 4 50
xy xy+ + − −=
C.
22
2 4 50xy xy
+ − −=
D.
22
4 2 50
xy xy
+ − −=
Câu 18 :
m ta đ đim N là nh ca M( 1, 2) qua phép quay tâm O(0,0) góc quay
0
90
A.
N(-1;2).
B.
N(-2;1)
C.
N(1;-2)
D.
N(2;-1)
Câu 19 :
Có bao nhiêu giá tr nguyên dương ca
m
để phương trình:
tan 2019 2xm=
có nghim?
A.
1
B.
1010
C.
Vô s
D.
1009
Câu 20 :
Lp 11A1 gm có 20 nam và 22 n. Cn chn ra đi văn ngh gm 8 n và 6 nam. S cách chn ra đi văn ngh :
A.
86
22 20
.AA
B.
68
20 22
.CC
C.
86
20 22
.
CC
D.
68
22 20
.AA
Câu 21 :
Cho phương trình:
cos2 sin 1 0.xx +=
Đặt
sintx=
phương trình đã cho tr thành phương trình nào trong các phương
trình sau?
A.
2
20tt −=
B.
2
2 20tt −+ =
C.
2
0tt−=
D.
2
20
tt
−=
Câu 22 :
Trong khai trin nh thc
( )
6
1 x+
theo s mũ tăng dn ca
,x
trong các khng đnh sau, nhng khng đnh nào đúng?
I. Gm có 7 s hng. II. S hng th 2 là 6x. III. H s ca x
5
là 5.
A.
Ch I và III đúng
B.
Ch I và II đúng
C.
Ch II và III đúng
D.
Cả ba đúng .
Câu 23 :
Cho 2 đim
( )
1; 2A
;
( )
3;1B
và đưng thng
:
1
2
xt
yt
= +
= +
. To độ đim C thuc
để tam giác
ACB
cân ti
C
là?
A.
7 13
;
66
C



B.
7 13
;
66
C



C.
13 7
;
66
C



D.
7 13
;
66
C



Câu 24 :
Có bao nhiêu s t nhiên có
3
ch số:
A.
999
.
B.
901
.
C.
899
.
D.
900
.
Câu 25 :
Nghim ca phương trình
1
cos
2
x =
là:
A.
2
4
xk
π
π
=±+
.
B.
2
3
xk
π
π
=±+
.
C.
2
2
xk
π
π
=±+
.
D.
2
6
xk
π
π
=±+
.
Câu 26 :
Có bao nhiêu cách xếp 5 hc sinh ngi vào 1 dãy có 5 cái ghế xếp thành mt hàng dc?
A.
1
B.
120
C.
5
D.
3125
Câu 27 :
Tính tng:
2018 0 2017 1 2016 2 2017 2018
2018 2018 2018 2018 2018
2 . 2 . 2 . ... 2.S C C C CC= + −− +
A.
2018
21S =
B.
2018
3S =
C.
1S =
D.
1S =
Câu 28 :
Nghim ca phương trình
sin 1x
=
là:
A.
xk
π
=
.
B.
2
2
xk
π
π
=−+
.
C.
2
xk
π
π
=−+
.
D.
3
2
xk
π
π
= +
.
Câu 29 :
Phương trình đưng thng đi qua 2 đim
( )
2; 4A
;
( )
6;1B
A.
3 4 10 0xy+ −=
B.
3 4 80
xy− +=
C.
3 4 22 0xy−+=
D.
3 4 22 0xy−−=
Câu 30 :
Chn mnh đ sai
A.
Phép quay góc quay 90
0
biến đưng thng thành đưng thng song song hoc trùng vi nó.
B.
Phép v t biến đưng thng thành đưng thng song song hoc trùng vi nó.
C.
Phép tnh tiến biến đưng tròn thành đưng tròn có cùng bán kính.
D.
Phép Quay góc quay 90
0
biến đưng thng thành đưng vuông góc vi nó.
Câu 31 :
Trong mt phng Oxy, cho hai đim A(-5;6) và B(4;12). Tìm ta đ tâm v t I sao cho A là nh ca B qua phép v t
tâm I t số bằng -2.
A.
I(0;9).
B.
I(-2;8)
C.
I(-1;9)
D.
I(1;10)
Câu 32 :
Phương trình
22
5 2 2 5 10 0xx xx+++ ++=
có tng bình phương các nghim là?
A.
5
B.
10
C.
13
D.
25
Câu 33 :
Trong mt phng ta đ
,Oxy
cho đưng thng
: 20dx y++=
và 2 đim
( ) ( )
1;2 , 3;4 .AB
Gi
C
là đim trên
d
tung đ dương sao cho bán kính đưng tròn ngoi tiếp tam giác
ABC
nh nht. Biết hoành đ đim
C
có dng
Mã đ 110
3
5
,
2
ab+
trong đó
,ab
là các s nguyên. Tính giá tr ca biu thc
.ab
A.
1
B.
0
C.
6
D.
7
Câu 34 :
Tìm s nguyên dương
n
nh nht sao cho trong khai trin
(1 )
n
x+
có hai h số liên tiếp có t số
7
5
.
A.
19n =
B.
11n =
C.
21n =
D.
24n =
Câu 35 :
Trong mt phng ta đ
,Oxy
cho hình ch nht
ABCD
2.AB AD=
Biết
( ) ( )
2;1 , 3; 2MI
ln lưt là trung đim
ca
AB
và tâm hình ch nht. Gi
,
AB
xx
ln lưt là hoành đ các đnh
A
.B
Tính giá tr ca biu thc
22
.
AB
xx+
A.
4
B.
16
C.
6
D.
10
Câu 36 :
Trong mt phng Oxy, cho elíp (E) có phương trình
22
1
25 9
xy
+=
và đưng thng d có phương trình
3x 4 24 0y+−=
.
Tính khong cách ngn nht t một đim trên (E) đến đưng thng d.
A.
24 3 41
5
B.
24 41
5
+
C.
24 2 41
5
D.
24 41
5
Câu 37 :
Cho tp hp
{
}
1,2,3,4,...,100 .A
=
Hỏi có bao nhiêu tp con gm 3 phn t ca
A
mà tng ca 3 phn t đó bng
90?
A.
638
B.
624
C.
631
D.
609
Câu 38 :
Có bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
để phương trình
2
sin sinmm x x++ =
có nghim?
A.
1
B.
3
C.
0
D.
2
Câu 39 :
Cho hàm s
( ) ( )
2
2018
sin .cos 2019 ,
1
ax
f x bx cx d
x
= ++
+
trong đó
,,,abcd
là các tham s thc. Biết tn ti s thc
m
sao cho
(
)
.fm m=
Tính
( )
fm
theo
,,, , .abcdm
A.
dm
B.
2dm
C.
dm+
D.
2dm+
Câu 40 :
Cho phương trình:
42
2 0.
x mx m
+ −=
Có bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
để phương trình
4
nghim phân bit
cùng ln hơn
2.
A.
4
B.
3
C.
2
D.
5
Câu 41 :
Có bao nhiêu s t nhiên có 100 ch số sao cho tng các ch số 4?
A.
157146
B.
157147
C.
166849
D.
171700
Câu 42 :
Trong mt phng ta đ
,
Oxy
cho đưng tròn
( )
22
: 4Cx y+=
và đưng thng
: 0.
dxym+− =
Hỏi có bao nhiêu giá
tr nguyên ca
m
để trên
d
có đúng 2 đim phân bit mà t mỗi đim đó k đưc 2 tiếp tuyến đến
( )
C
và 2 tiếp tuyến
này vuông góc vi nhau?
A.
9
B.
7
C.
3
D.
4
Câu 43 :
Gi
S
là tp các giá tr nguyên ca
m
để phương trình
2
2sin cos 3 0
x xm+ + −=
có nghim. Tính tng các phn t ca
.S
A.
9
B.
10
C.
6
D.
3
Câu 44 :
Cho phương trình:
2
15.
1
x
x
x
+=
Biết rng nghim ln nht ca phương trình có dng
0
,
2
a bc
x
+
=
trong đó
,,abc
là các s nguyên
c
là s nguyên t. Tính giá tr ca biu thc
.
abc++
A.
11
B.
27
C.
17
D.
29
Câu 45 :
Cho phương trình
3
6 8.xx x x+=+ +
Biết rng nghim ca phương trình có dng
,
ab
x
c
+
=
trong đó
,,
abc
là các s nguyên dương và
a
là s nguyên t. Tính giá tr ca biu thc
.abc++
A.
19
B.
44
C.
9
D.
40
Câu 46 :
Cho 3 s thc dương
,,xyz
tha mãn:
( )
2 22
2 2.x y z xy yz zx++= ++
Biết rng giá tr ln nht ca biu thc
2 22
44
3
xyz
P xyz
++
= +−
bằng
m
n
vi
,mn
nguyên và
m
n
ti gin. Tính giá tr ca biu thc
2.T mn= +
A.
14
B.
12
C.
10
D.
11
Câu 47 :
Cho s nguyên dương
n
tha mãn:
21 2 2 23 2
1 2 3 ... 2475.2 .
nn
nnn n
C C C nC+ + ++ =
Trong các mnh đ sau có bao nhiêu
mệnh đ đúng?
(I):
( )
2
nn+
chia hết cho 10.
(II):
( )
2
nn+
chia hết cho 11.

Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm