Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU MÔN: TOÁN LỚP 10 (THPT, GDTX)
----------------------- ------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên học sinh:............................................ Lớp ...................... Số báo danh:......................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm 02 trang; 15 câu - 3,0 điểm; 30 phút)
Câu 1. Cho tập hợp
|5A x x
. Tập A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là
A.
1;2;3;4A
. B.
1;2;3;4;5A
.
C.
0;1;2;3;4;5A
. D.
0;1;2;3;4A
.
Câu 2. Cho hai tập hợp
1;2;3;4;5 ; 1;0;4 XY
, tập hợp
XY
có bao nhiêu phần tử?
A. 7. B. 6. C. 8. D. 1.
Câu 3. Cho hình bình hành ABCD, vectơ điểm đầu điểm cuối các đỉnh của hình bình
hành bằng với vectơ
AB
là:
A.
B.
.BA
C.
.CD
D.
.AC
Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho
1;5M
2;4N
. Tọa độ của vectơ
là:
A.
3; 1 .
B.
3;1 .
C.
1;1 .
D.
1;9 .
Câu 5. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 4a. Tích hướng của hai vectơ
AB
AC
được
tính theo a bằng:
A.
2
8.a
B.
8.a
C.
2
8 3 .a
D.
8 3 .a
Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình
2 1 1x x x
là:
A.
1
1.
2
x
B.
1
1.
2
x
C.
1
.
2
x 
D.
1.x
Câu 7. Giả sử
0
x
một nghiệm lớn nhất của phương trình
3 4 6x
. Mệnh đề nào sau đây
ĐÚNG ?
A.
0
1;0 .x 
B.
0
0;2 .x
C.
0
4;6 .x
D.
0
3;4 .x
Câu 8. Tìm tất cả giá trị của
m
để hàm số
2 1 3y m x m
đồng biến trên ?
A.
1
2
m
. B.
1
2
m
. C.
3m
. D.
3m
.
Mã đ 01
Câu 9. Cho
;;x y z
nghiệm của hệ phương trình
6
2 3 1
7 10 15
mx ny pz
mx ny pz
mx ny pz
( trong đó
,,m n p
các tham số). Tính tổng
S m n p
biết hệ có nghiệm
1;2;3;;x y z
.
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 10. Tp xác định của hàm số
1
1
3
yx
x
:
A.
3;D 
. B.
1; \ 3D 
. C.
1;D
. D.
1; \ 3D 
.
Câu 11. Tọa độ giao điểm của parabol
2
( ): 4P y x x
với đường thẳng
:2d y x
:
A.
1; 1 ,N 2;0M
B.
1; 3 , 2; 4MN
C.
0; 2 , 2; 4MN
D.
3;1 , 3; 5MN
Câu 12. Trong mặt phẳng
O; ;ij
cho các vectơ
2;3 , 6;1uv
. Khi đó vectơ
23 x u v j
có tọa độ bằng:
A.
22;4 .
B.
14;10 .
C.
21;3 .
D.
4; 22 .
Câu 13. Tập hợp các giá trị thực của tham sm để phương trình
2
2 2 2 1x x m x
hai
nghiệm phân biệt là
;S a b
. Khi đó giá trị
P ab
?
A.
1
.
3
B.
1
6
.
C.
1
8
.
D.
2
.
3
Câu 14. Hàm số
2
24y x x m
đạt giá trị lớn nhất trên
1;2
bằng
3
khi
m
thuộc
A.
;5
. B.
7;8
. C.
(5;7)
. D.
(9;11)
.
Câu 15. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 6 cm, gọi I trung điểm cạnh AD. Ta
2 AB BI
bằng:
A.
3 5 .cm
B.
12 3 5 .cm
C.
12 3 5 .cm
D.
5 3 .cm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU MÔN: TOÁN LỚP 10 (THPT, GDTX)
----------------------- ------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Chỉ phát đề phần tự luận này sau khi đã thu bài làm phần trắc nghiệm)
II. PHẦN TỰ LUẬN (7, 0 điểm – thời gian làm bài 60 phút )
Câu 1 (2.5 điểm).
1) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số
42
( ) 3 2f x x x
.
2) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2
23y x x
.
3) Xác định
,,abc
để parabol
2
( ):P y ax bx c
đi qua điểm
(2;1)A
có đỉnh
(1; 1)I
.
Câu 2 (2.0 điểm).
1) Giải phương trình sau:
2 3 3xx
2) Tìm tham số
m
để phương trình
2
2( 1) 3 2 0x m x m
hai nghiệm trái dấu
12
,xx
và thỏa mãn
12
11
3
xx

.
Câu 3 (2.0 điểm).
1) Cho tứ giác ABCD, chứng minh:
AB CD AD CB
.
2) Trong mặt phẳng Oxy, cho các vectơ
2; 1 , 0;4 ab
3;3c
. Tìm hai số
thực m, n sao cho
c ma nb
.
3) Cho tam giác ABC, gọi I,J lần lượt trung điểm các cạnh AB AC. Điểm M nằm
trên cạnh BC sao cho MC = 2MB. Hãy phân tích vectơ
AM
theo hai vec
AI
AJ
.
Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình
2
2 2 3 6 1 7. x x x x x
……………..HẾT…………….
Họ và tên thí sinh: ......................................................... Số báo danh:..........................

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Bài thi trắc nghiệm gồm 02 trang với 15 câu, chiếm 3,0 điểm, thời gian làm bài 30 phút, bài thi tự luận gồm 4 câu, chiếm 7,0 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề phần tự luận chỉ được phát sau khi đã thu bài làm phần trắc nghiệm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm