Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang

Trang 1/5 - Mã đề thi 157
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THOẠI NGỌC HẦU
ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 10CB
Năm học 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 157
Câu 1.
Cho hàm số
2
2
, ;0
1
1 , 0;2
1 , 2;5
x
x
y x x
x x

. Tính
4
f
, ta được kết quả:
A.
2
3
. B.
15
. C.
5
. D.
7
.
Câu 2. Cho tam giác
ABC
đều cạnh bằng
1
, trọng tâm
. Độ dài vectơ
AG
bằng:
A.
3
6
. B.
3
2
. C.
3
3
. D.
3
4
.
Câu 3.
Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số
2 2
f x x x
,
g x x
.
A.
f x
là hàm số chẵn,
g x
là hàm số chẵn. B.
f x
là hàm số lẻ,
g x
là hàm số chẵn.
C.
f x
là hàm số lẻ,
g x
là hàm số lẻ. D.
f x
là hàm số chẵn,
g x
là hàm số lẻ.
Câu 4.
Cho tam giác
ABC
. Gọi
I
trung điểm của
AB
. Tìm điểm
M
thỏa mãn hệ thức
2 0
MA MB MC
.
A.
M
là trung điểm của
IC
.
B.
M
là trung điểm của
IA
.
C.
M
là điểm trên cạnh
IC
sao cho
2
IM MC
. D.
M
là trung điểm của
BC
.
Câu 5. Cho
| 5
A x x
. Tập
A
là tập nào trong các tập hợp số sau:
A.
;5

B.
5;

C.
;5

D.
5;

Câu 6. Parabol
2
y ax bx c
đạt giá trị nhỏ nhất bằng
4
tại
2
x
đi qua
0;6
A
phương trình
A.
2
4 12
y x x
. B.
2
1
2 6
2
y x x
. C.
2
2 6
y x x
. D.
2
1
6 6
2
y x x
.
Câu 7.
Cho hàm số
2
y f x ax bx c
. Gọi
3 3 2 3 1
g x f x f x f x
Tính
1g
A.
1
g a b c
. B.
1
g a b c
. C.
1
g a b c
. D.
1
g a b c
.
Câu 8. Cho
;2 7
A m
13 1;

B m
. Số nguyên
m
nhỏ nhất thỏa mãn
A B là?
A.
2
B.
1
C.
0
D.
1
Câu 9.
Một hàm số bậc nhất
y f x
, có
1 2
f
2 3
f
. Hàm số đó là
Trang 2/5 - Mã đề thi 157
A.
5 1
3
x
y
B.
5 1
3
x
y
C.
2 3y x
. D.
2 3y x
.
Câu 10. Cho tam giác
ABC
đều cạnh
a
. Khi đó
AB AC
 
bằng:
A.
2AB AC a
 
.
B.
Một đáp án khác.
C.
3AB AC a
 
.
D.
3
2
a
AB AC
 
.
Câu 11.
Tập xác định của phương trình
2 1
2 3 5 1
4 5
x
x x
x
là:
A.
4
\
5
D
.
B.
4
;
5
D
.
C.
4
;
5
D
.
D.
4
;
5
D

.
Câu 12. Với giá trị nào của
a
thì hệ phương trình
1
2 1
x y
x y a
có nghiệm
,x y
thỏa
x y
?
A.
1
2
a
. B.
1
3
a
. C.
1
2
a
. D.
1
2
a
.
Câu 13. Cho phương trình
2 2
2 0x mx m m
. Tìm tham số để phương trình hai nghiệm phân
biệt
1 2
,x x
thỏa mãn:
2 2
1 2 1 2
3
x x x x
A.
0
5
m
m
. B.
0
5
m
m
. C.
5m
. D.
0m
.
Câu 14. Giao điểm của parabol
2
3x 2
y x
với đường thẳng
1y x
A.
. B.
1;0 , 3;2 .
C.
0; 1 , 2; 3 .
D.
Câu 15. Giá trị của m để hai đường
1
: 1 5 0,
d m x my
2
: 2 1 7 0
d mx m y
cắt nhau tại
một điểm trên trục hoành là:
A.
4
m
. B.
1
2
m
. C.
5
12
m
. D.
7
12
m
.
Câu 16. Cho hai tập khác rỗng:
1; 4 , –2 ; 2 2
A m B m
, với m
. Xác định m để:
A B
;
A.
5
m
B.
3 5
m
C.
3
m
D.
2 5
m
Câu 17. Cho tam giác
ABC
với
3;6
A
;
9; 10
B
1
;0
3
G
là trọng tâm. Tọa độ
C
là:
A.
5;4
C
. B.
5; 4
C
. C.
5; 4
C
. D.
5;4
C
.
Câu 18. Cho tập hợp
a; ; ;
A b c d
. Số tập hợp con của
A
có hai phần tử là
A.
6
. B.
7
. C.
8
. D.
5
.
Câu 19. Gọi
G
trọng tâm tam giác vuông
ABC
với cạnh huyền
12
BC
. Tính đ dài của vectơ
v GB GC
 
.
A.
2
v
. B.
2 3
v
. C.
8
v
. D.
4
v
.
Câu 20. Cho lục giác đều
ABCDEF
tâm
O
. Số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với
OC

điểm
đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:
A.
4
. B.
6
. C.
7
. D.
9
.
m
2;1 ; 0; –1
–1;2 ; 2;1
Trang 3/5 - Mã đề thi 157
Câu 21. Cho hai đường thẳng
1
d
2
d
lần lượt phương trình:
1 2 2 0
mx m y m
và
3 3 1 5 4 0
mx m y m
. Khi
1
3
m
thì
1
d
2
d
:
A. trùng nhau. B. cắt nhau tại 1 điểm.
C. vuông góc nhau. D. Song song nhau.
Câu 22. Phương trình
2
2 4 3
x x m
có nghiệm khi:
A.
5
m
. B.
5
m
. C.
5
m
. D.
5
m
.
Câu 23. Hai vòi nước ng chảy vào bthì sau
24
5
giờ sẽ đầy bể. Mỗi giờ lượng nước của vòi một chảy
đuợc bằng
3
2
lần lượng nước của vòi thứ hai. Hỏi vòi thứ hai chảy riêng một mình thì sau bao lâu sẽ đầy
bể ?
A.
12
giờ. B.
10
giờ. C.
8
giờ. D.
3
giờ.
Câu 24. Trong hệ tọa độ
,Oxy
cho ba điểm
1; 1
A
,
1; 3
B
,
2; 0
C
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
2 0.
BA CA
 
B.
2 .AB AC
C.
, ,A B C
thẳng hàng. D.
2
.
3
BA BC
Câu 25. Với giá trị nào sau đây của
x
thoả mãn phương trình
2 3 3x x
.
A.
7
x
. B.
6
x
. C.
9
x
. D.
8
x
.
Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A.
2
2 4.
B.
2
4 16.
C.
23 5 2 23 2.5.
D.
23 5 2 23 2.5.
Câu 27. Gọi
M
là trung điểm của đoạn
AB
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
2AB MB
. B.
0
MA MB
. C.
1
2
MA AB
. D.
MA MB
 
.
Câu 28. Với giá trị nào của x thì
2
" 1 0, "
x x
là mệnh đề đúng.
A.
0
x
. B.
1
x
. C.
1
x
. D.
1x
.
Câu 29. Tìm độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng: khi ta tăng mỗi cạnh
2cm
thì
diện tích tăng
2
17
cm
; khi ta giảm chiều dài cạnh này
3cm
cạnh kia
1cm
thì diện tích giảm
2
11
cm
. Đáp
án đúng là
A.
5cm
6cm
. B.
5cm
10cm
. C.
4cm
7cm
. D.
2cm
3cm
.
Câu 30. Cho tam giác
ABC
, với
M
là trung điểm
BC
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
MA MB MC
  
. B.
AB AC AM
  
. C.
0
AM MB BA
 
. D.
MA MB AB
 
.
Câu 31. Parabol
2
2
y ax bx
đi qua hai điểm
1;5
M
2;8
N
có phương trình là
A.
2
2 2 2
y x x
. B.
2
2
y x x
. C.
2
2y x x
. D.
2
2 2
y x x
.
Câu 32. Parabol
2
y ax bx c
đi qua
0; 1
A
,
1; 1
B
,
1;1
C
có phương trình là
A.
2
1y x x
. B.
2
1y x x
. C.
2
1y x x
. D.
2
1y x x
.
Câu 33.
Hàm số
1
2 1
x
x
y
m
xác định trên
0;1
khi:

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang. Đề gồm 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 411
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm