Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Hải Phòng

Toán 10- đề 02 1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
K THI HẾT HỌC K I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ S 02
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Câu 1. Cho hàm s
3
2
2
yx=
có đồ th là (d). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thi (d) của hàm s?
A.
(0; 2)M
. B.
(2; 1)
N
. C.
(4; 2)P
. D.
Câu 2. Parabol
2
y ax bx c
có đồ th bên dưới. Tọa độ đỉnh ca Parabol:
A.
(2;3)I
. B.
(3;1)I
. C.
(4;3)I
. D.
(0; 0)
.
Câu 3. Cho hàm s y = ax
2
+ bx + c (a ≠0). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ th m s là một đường cong Parabol.
B. Hàm s đồng biến trên khong
;
2
b
a

+∞


khi
0a >
.
C. Đồ th hàm s nhận đỉnh
;
24
b
I
aa



.
D. m s đồng biến trên khong
;
2
b
a

−∞


khi
0a <
.
Câu 4. Cho Parabol
2
1yx
có đồ th
.P
Tìm tọa độ giao điểm ca
P
với trục hoành.
A.
11( ; ).M
B.
10 10( ; ), ; .MN
C.
0 1 01
( ; ), ; .
MN
D.
11 1 1
( ; ), ; .MN
Câu 5. Cho hàm s
2
31
1
x
y
x
+
=
có tập xác định là
A.
D =
.
B.
( )
1; .D = +∞
C.
{ }
\ 1.D =
D.
\ { 1}D = ±
Câu 6. Điều kiện xác đnh của phương trình
2 51
xx−+ +=
A.
x
(–5;2) B.
x
[2; +∞) C.
x
[–5;2] D.
x
\{–5;2}
Câu 7. Gọi
12
,xx
là 2 nghiệm của phương trình:
2
5 20 xx
. Khi đó
6
4
2
5
y
x
4
3
2
5
3
1
O
1
Toán 10- đề 02 2
A.
.xx
xx


12
12
2
5
2
B.
.
xx
xx

12
12
5 17
2
5
C.
.xx
xx

12
12
2
5
D.
..xx
xx

12
12
5
2
Câu 8. Tìm tập nghiệm của phương trình
22
33

.xx
A.

.S
B.
.
S
C.
11;.S
D.
1
.S
Câu 9. Tập nghiệm ca phương trình:
42
3 2 50xx+ −=
là:
A.
{ }
22;.
S =
B.
{ }
11;.S =
C.
.
S =
D.
5
;1 .
3
S

=


Câu 10. S nghiệm của phương trình:
2 12x +=
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
Câu 11. Tập nghiệm h phương trình:
22
23 4
3 2 11
x yz
xyz
xyz
− +=
++=
−+=
55 10 29
(; ;) ; ; .
3 33
xyz

=−−


B.
(;;) (3;2;2).xyz =−−
C.
( ; ; ) (55;10; 29).xyz =
D.
55 10 29
(; ;) ; ; .
33 3
xyz

=


Câu 12. Cho h phương trình
73 3
.
52 4
xy
xy
−+ =
−=
Khẳng định nào sau là đúng?
A. H phương trình có nghiệm:
( ; ) (13;6).xy =
B. H phương trình có nghiệm:
( ; ) ( 6; 13).xy =−−
C. H có 2 nghiệm
6; 13
xy
= =
.
D. H có nghiệm duy nhất:
( ; ) (6;13).xy =
Câu 13. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau
.
B. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng đ dài.
C. Hai vectơ đối nhau thì có độ dài bằng nhau.
D. Hai vectơ được gi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Câu 14. Cho hình bình hành
ABCD
tâm
.
O
Chn khẳng định đúng?
A.
.BC AD=
 
B.
.AB CD=
 
C.
.AO CO=
 
D.
.OB OD=
 
Câu 15. Gọi B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Đẳng thc nào sau đây là sai?
A.
0AB CB
+=
 
.
B.
BA BC=
 
.
C. Hai véc tơ
,BA CB
 
cùng hướng . D.
0
BA BC+=
 
.
Câu 16. Cho tam giác
ABC
có trọng tâm
.G
Gọi M là điểm tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
.GA GB GC0
  
B.

   
.MG MA MB MC
C.
.MA MB MC MG 3
   
D.
3
   
.
GA GB GC GM
Câu 17. Đẳng thức vectơ nào đúng với hình vẽ sau:
Toán 10- đề 02 3
A.
4.
AC AB=
 
B.
5.
AB AC=
 
C.
4.AC BA=
 
D.
.BC AB=
 
Câu 18. Cho
OAB
A( 2; 2),B(5; 4).−−
Tính tọa độ trọng tâm
G
ca
OAB.
A.
( ; ).
72
33
G
B.
( ; ).
3
3
2
G −−
C.
( ; ).12G
D.
( ; ).
7
1
2
G
Câu 19. Trên mặt phng tọa độ
.Oxy
Ta có
ji2

bng .
A.
.5
B.
.5
C.
.
3
D.
.3
Câu 20. Trong mặt phng
Oxy
cho
3 2 58;,;AB
.Khi đó
?AB

A.
(
)
2; 6 .AB
=

B.
( )
8; 6 .AB =

C.
( )
2;10 .AB =

D.
( )
2; 10 .AB =−−

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)
Câu 1. ( 2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
2
3
0
33
−=
−−
)
xx
a
xx
)2 1 1bx x
+=
1
3
)2
13
x
c
x
+
+=
+
Câu 2. (1,0 điểm) Cho hàm s
y ax b
= +
(
0
a
). Biết đồ th hàm s đi qua 2 điểm
( 1; 4); (2;5).AB
m
;ab
, t đó suy ra hàm số.
Câu 3 ( 0,5 điểm) y xác định ta đ giao điểm ca parabol (P):
= ++
2
2x 3 5yx
đường thng (d):
3 13yx= +
.
Câu 4 ( 1,0 điểm) a) Giải hệ phương trình sau:
245
42 2
xy
xy
+=
+=
b) Mt cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nht bán được 12 áo, 21 qun và 18
váy, doanh thu 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là
5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu 5.259.000 đồng. Hỏi giá
bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu?
Câu 5. ( 1,5 điểm)Trong mặt phng
Oxy
cho tam giác
ABC
( ) ( ) ( )
0; 2, 1;4, 5; 1A BC=−= =
.
a) Tính độ dài ba cạnh ca
ABC
.
b) Xác định tọa độ điểm
D
để t giác
ABCD
là hình bình hành.
c) Tìm tọa đ điểm M đ
MB MC=
 
.
..................................................Hết...................................................
H và tên:……………………………………S báo danh:………………………………..
Thí sinh không được s dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Hải Phòng. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm