Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.
Mã đề thi 401
Họ, tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: ..............................
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1.
bao nhiêu tng hp sau đây, r cây trên cn hp th ion K
+
cần phi tiêu tn năngng ATP?
Trường hợp
Nồng độ ion K
+
r
Nồng độ ion K
+
đất
1
0,2%
0,5%
2
0,3%
0,4%
3
0,4%
0,6%
4
0,5%
0,2%
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 2.
Trật tự nào sau đây đúng khi nói về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín?
A.
Tim → tĩnh mạch → mao mạch → động mạch → tim.
B.
Tim → mao mạch → động mạch → tĩnh mạch → tim.
C.
Tim → động mạch → tĩnh mạch → mao mạch → tim.
D.
Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim.
Câu 3.
Có bao nhiêu hiện tượng sau đây thuộc dng ứng động thực vt?
I. Thân cây gỗ bìa rừng mọc cong ra phía ngoài.
II. Tua cuốn của cây chanh leo quấn vào giàn.
III. Cây phượng vĩ có lá khép lại vào ban đêm.
IV. Rễ y mm vùng ngập mặn nhô cao lên khỏi mặt nước.
A.
2.
B.
1.
C.
4.
D.
3.
Câu 4.
Nhóm động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng mang?
A.
Giun đất, giun dẹp, chân khớp.
B.
Cá, ếch nhái, bò sát.
C.
Giun tròn, trùng roi, giáp xác.
D.
Cá, ốc, tôm, cua.
Câu 5.
thc vật, con đường thoát hơi nước qua tầng cutin có đặc điểm:
A.
vận tốc lớn, được điều chỉnh.
B.
vận tốc nhỏ, được điều chỉnh.
C.
vận tốc lớn, không được điều chỉnh.
D.
vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 6.
động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào sau đây?
A.
Tiêu hóa ngoại bào.
B.
Tiêu hóa ngoại bào trước và sau đó là tiêu hóa nội bào.
C.
Tiêu hóa nội bào.
D.
Tiêu hóa nội bào trước và sau đó là tiêu hóa ngoại bào.
Câu 7.
Khi ta hot đng bp mnh thì vn tcu, huyết áp và hot đng ca tim thay đi như thế nào?
A.
Vận tốc máu và huyết áp giảm, tim đập nhanh và mạnh.
B.
Vận tốc máu tăng, huyết áp giảm, tim đập nhanh và mạnh.
C.
Vận tốc máu giảm, huyết áp tăng, tim đập nhanh và mạnh.
D.
Vận tốc máu và huyết áp tăng, tim đập nhanh và mạnh.
Câu 8.
Vận động sinh trưng đnh hưng đối vi kích thích tmột phía ca tác nhân trong ngoi
cảnh do ssai khác vtốc đsinh trưng tại hai phía ca cơ quan thc vậtgi
A.
ng đng không sinh trưng.
B.
ng đng sinh trưng.
C.
ng đng.
D.
ng đng.
Câu 9.
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về quá trình quang hợp ở thc vt C
3
?
I. Phân tử ôxi (O
2
) được giải phóng trong quang hợp có nguồn gc t CO
2
.
II. Sản phẩm ôxi (O
2
) của pha sáng không đi vào pha tối.
III. Nguyên t ôxi nằm trong chất hữu C
6
H
12
O
6
tạo ra bởi quá trình quang hợp có nguồn gc t
CO
2
pha tối.
IV. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha ti.
.
A.
4.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 10.
Những bào quan nào sau đây cùng tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thc vt?
A.
ới nội chất, perôxixôm, ti thể.
B.
ới nội chất, ribôxôm, ti thể.
C.
Lc lạp, lizôxôm, ti thể.
D.
Lc lạp, perôxixôm, ti thể.
Câu 11.
Nhận định nào sau đây
không
đúng khi nói về hô hấp ở động vt?
A.
Hệ thng ống khí ở côn trùng không có mao mạch bao quanh.
B.
chim, phổi luôn có không khí giàu O
2
cả khi hít vào và thở ra.
C.
Cơ chế trao đổi khí qua bề mặt cơ thể là khuếch tán.
D.
Cá xương là động vật hô hấp có hiệu quả nhất.
Câu 12.
Ngưi ta thưng bo qun ht ging bng phương pháp bo qun khô. Nguyên nhân là do ht khô
A.
không còn nước nên sinh vật gây hại không xâm nhập được.
B.
giảm khối lượng nên dễ bảo quản.
C.
không còn hoạt động hô hấp.
D.
có cường độ hô hấp đạt tối thiểu giúp hạt sng trạng thái tiềm sinh.
Câu 13.
ớc được vận chuyển từ r lên lá nhờ các động lực nào sau đây?
I. Lực hút do thoát hơi nước lá.
II. Lực đy ca r do áp suất rễ.
III. Lực liên kết giữa các phân tử c với nhau và với thành mạch gỗ.
IV. Sự chênh lệch áp suất thm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ …).
A.
II, III, IV.
B.
I, III, IV.
C.
I, II, IV.
D.
I, II, III.
Câu 14.
Dẫn chất khí được tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm vào bình đựng nước vôi trong,
nước vôi bị vẩn đục. Thí nghiệm này chứng minh quá trình hô hấp thực vật đã tạo ra
A.
hơi H
2
O.
B.
khí O
2
.
C.
năng lượng ATP.
D.
khí CO
2
.
Câu 15.
Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tiêu hóa ở thú ăn thực vt?
I. ng tiêu hóa có ruột ngn, manh tràng rt phát trin.
II. Dạ dày có mt ngăn hoc 4 ngăn.
III. Thc ăn đưc tiêu hóa cơ hc và hóa hc.
IV. Thc ăn đưc biến đổi nh vi sinh vt.
A.
I, III, IV.
B.
I, II, IV.
C.
II, III, IV.
D.
I, II, III.
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Trình bày vai trò của thận trong cơ chế điều hòa lượng nước của cơ thể.
Câu 2. (2 điểm)
Phân biệt thực vật C
3
thực vật C
4
theo các nội dung sau: Điều kiện sống, loại lục lạp thực
hiện quá trình quang hợp, cường độ quang hợp, năng suất sinh học.
Câu 3. (1 điểm)
Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
----------- HẾT ----------
Trang 1/4
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đáp án có 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC LỚP 11
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu
đề
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
401
D
D
B
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D
C
402
C
D
D
C
D
D
B
D
D
C
D
B
B
C
D
403
D
C
A
A
D
C
B
D
B
D
B
D
A
C
C
404
C
B
D
D
C
C
B
D
C
D
C
A
C
D
C
405
C
B
D
B
C
A
A
B
D
B
D
D
C
B
C
406
B
B
A
B
D
D
D
C
C
A
B
A
C
B
C
407
D
A
D
B
C
A
A
C
A
B
B
D
A
B
A
408
B
C
D
A
C
B
D
C
C
B
C
C
B
A
B
409
B
D
D
B
C
B
D
A
C
A
B
B
C
A
D
410
B
A
B
D
A
B
A
A
C
D
A
C
A
D
B
411
B
B
D
A
A
C
D
B
C
A
B
A
D
A
D
412
C
B
B
A
B
B
A
D
C
B
D
C
C
C
D
413
A
B
C
A
B
D
B
B
B
B
D
A
C
A
D
414
C
A
C
B
D
B
C
D
B
D
A
A
D
C
D
415
A
A
A
B
C
B
B
A
D
D
B
B
C
C
C
416
D
A
D
B
C
B
B
C
D
C
A
D
C
C
D
417
B
A
D
A
A
D
D
D
C
C
B
C
B
B
C
418
D
A
B
C
B
C
D
A
C
D
D
C
B
C
C
419
B
C
C
C
D
A
C
D
C
C
A
A
B
A
C
420
A
C
D
D
B
B
A
C
A
A
A
C
A
D
D
421
D
A
B
A
A
C
D
D
C
A
A
C
D
A
C
422
A
A
B
B
A
A
A
C
A
C
D
B
D
A
B
423
D
B
A
D
C
B
A
D
C
D
A
A
D
D
C
424
D
C
A
D
C
D
C
B
A
B
C
D
A
A
C

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm