Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - Hà Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN
(Đề gồm 4 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm
(3;0)A
. Tọa độ điểm B ảnh của điểm A qua phép quay
tâm
O
góc quay
0
90
A.
( 3;0)
B
. B.
(0;3)
B
. C.
(3;0)
B
. D.
(0; 3)
B
.
Câu 2: Số tự nhiên
n
thỏa mãn
2
n
A
A.
15
. B.
12
. C.
21
. D.
18
.
Câu 3: Tổng
0 2018 1 2017 2 2 2016 3 2017 2018
2017 2017 2017 2017
3 2 3 2 3 2 ... 3.2
S C C C C
bằng
A.
2017
5
B.
2018
6.5
C.
2017
6.5
D.
2018
5
Câu 4: Một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 4 bi vàng . Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để lấy ra 4 viên
bi có đủ 3 màu bằng
A.
1
2
B.
1
3
C.
1
4
D.
2
3
Câu 5: Tập xác định D của hàm số
tany x
A.
\ , .
2
D k k
B.
\ , .
D k k
C.
\ 2 , .
2
D k k
D.
\ 2 , .
D k k
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
( 1;3)
v
điểm
(2;3)
A
. Tìm tọa độ điểm B, biết A ảnh
của B qua phép tịnh tiến theo vectơ
v
?
A.
(1;0)
B
B.
(1;6)
B
C.
(3;0)
B
D.
(3;6)
B
Câu 7: Tập nghiệm của phương trình
tan 2 tan
3
x
A.
.
3
x k
B.
2 .
6
x k
C.
.
6 2
x k
D.
.
6
x k
Câu 8: Công thức nghiệm của phương trình
cos cosx
A.
x k
.
x k

B.
x k2
.
x k2

C.
x k
.
x k
D.
x k2
.
x k2
Câu 9: Hệ số của
4
x
trong khai triển
11
(2 1)
x bằng
A.
42240
B.
42240
C.
5280
D.
5280
Câu 10: Số hạng không chứa x trong khai triển
6
2
2
x
x
A.
4 4
6
2
C
B.
2 4
6
2
C
C.
2 2
6
2
C
D.
4 2
6
2
C
Câu 11: Tập nghiệm của phương trình
2
2cos 5cos 3 0
x x
A.
2
3
arccos( 3) 2
x k
x k
B.
2
3
.
2
2
3
x k
x k
C.
2
6
.
2
6
x k
x k
D.
2
3
.
2
3
x k
x k
Câu 12: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
5sin 2 cos2 2 1
x m x m
nghiệm ?
A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 13: Phương trình
2
3 4cos 0
x
tương đương với phương trình nào sau đây ?
Mã đề: 001
A.
1
cos2
2
x
. B.
1
sin 2
2
x
. C.
1
cos2
2
x
. D.
1
sin 2
2
x
.
Câu 14: Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng
( )
n
u
A.
1
( 1)
n
u u n d
B.
1
1
n
n
u u q
C.
1
1
,( 1)
1
n
n
q
S u q
q
D.
1
2 ( 1)
2
n
n
S u n d
Câu 15: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông cho trước thành chính nó?
A. Có một. B. Không có. C. Có hai. D. Vô số.
Câu 16: Công thức tính số các tổ hợp chập k của n phần tử ( với k là số nguyên,
0
k n
,
*
n
) là
A.
!
.
( )!
k
n
n
C
n k
B.
!
.
!( )!
k
n
n
C
k n k
C.
!
.
( )!
k
n
n
A
n k
D.
!
.
!( )!
k
n
n
A
k n k
Câu 17: Số nghiệm của phương trình
2tan 2cot 3 0
x x
trong khoảng
;
2
A.
4
.
B.
1
.
C.
2
.
D.
3
.
Câu 18: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt trung điểm của AC CD. Giao tuyến của hai mặt
phẳng
(MBD)
(ABN)
A. đường thẳng MN.
B. đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD) .
C. đường thẳng BM
D. đường thẳng BH (H là trực tâm tam giác ACD).
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm
(2;3)
A
. Tọa độ điểm B ảnh của A qua phép vị tự tâm
O tỷ số
2
A.
(4;6)
B
B.
(4; 6)
B
C.
( 4;6)
B
D.
( 4; 6)
B
Câu 20: Tổ 1 của lớp 11A
12
học sinh trong đó bạn An tổ trưởng. GVCN chọn ngẫu nhiên
7
bạn để lao động vệ sinh sân trường trong
7
bạn được chọn phải bạn An. Hỏi GVCN bao nhiêu
cách chọn ?
A.
924.
B.
792.
C.
462.
D.
330.
Câu 21: Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 có 10
đội bóng của 10 quốc gia Đông Nam Á tham gia. Ban
tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 2 bảng đấu A, B, mỗi bảng có 5 đội. Xác suất để đội Việt
Nam không nằm cùng bảng Thái Lan, đồng thời Malaysia không cùng bảng với Philipines bằng
A.
10
21
B.
10
63
C.
20
63
D.
5
63
Câu 22: Tìm
m
để phương trình sau có nghiệm:
2
cos sin 0x x m
?
A.
1
1
4
m
 
B.
m
C.
5
1
4
m
 
D.
1
1
4
m
Câu 23: Tổng các nghiệm của phương trình
sin 5 cos 2
3 3
x x
trên
[0;5 ]
bằng
A.
1139
18
B.
515
6
C.
1075
12
D.
593
9
Câu 24: Số nghiệm của phương trình
3
sin 2
2
x
trong khoảng
(0; )
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 25: Có bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 8 ?
A. 5 B. 120 C. 24 D. 625
Câu 26: Một lớp có 35 học sinh. Có bao nhiêu cách để chọn được 4 học sinh vào 4 chức vụ khác nhau: bí
thư, lớp trưởng, lớp phó và thủ quỹ (không kiêm nhiệm, ai cũng có khả năng được chọn) ?
A. 52360 B. 1256460 C. 52630 D. 1256640
Câu 27: Số hạng thứ
4
trong khai triển
8
2
1
x
(trong khai triển số mũ của x giảm dần) bằng
A.
8
70 .x
B.
8
.70x
C.
10
.56x
D.
10
56 .x
Câu 28: Cho điểm
A
1;3
u
. Ảnh của
A
qua phép tịnh tiến vectơ
u
A.
3; 8
. B.
1; 2
. C.
1;2
. D.
3;8
.
Câu 29: 16 đội bóng tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, hai đội bóng bất đều gặp
nhau đúng một lần. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả ?
A.
240.
B.
121.
C.
120.
D.
136.
Câu 30: Đa giác đều 12 cạnh có tất cả bao nhiêu đường chéo ?
A. 121 B. 66 C. 132 D. 54
Câu 31: Cho hình chóp S.ABC đáy
ABC, gọi M, N, H lần lượt các
điểm thuộc các cạnh AC, BC, SA, sao cho MN không song song AB. Gọi
O =AN
BM K = NH
(SBM) ( như hình vẽ). Khẳng định nào sau
đây là khẳng định đúng ?
A. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SO.
B. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SB.
C. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với SM.
D. K là giao điểm của hai đường thẳng NH với BM.
Câu 32: Tập xác định của hàm số
tan
3
y x
là:
A.
\ ;
6
k k
B.
\ ;
3
k k
C.
\
2
k
D.
\ ;
6
k k
Câu 33: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
A.
cot 4y x
B.
.cosy x x
C.
sin 2y x
D.
sin 2y x x
Câu 34: Cho dãy số
( )
n
u
, biết
3
n
n
n
u
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
5
4
3
u
B.
4
1
81
u
C.
5
1
3
u
D.
3
1
9
u
Câu 35: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm chẵn bằng
A.
1
2
B.
1
6
C.
1
3
D.
2
3
Câu 36: Gieo đồng tiền xu cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt sấp xuất hiện ít
nhất một lần bằng
A.
1
4
. B.
1
2
. C.
3
4
. D.
1
3
.
Câu 37: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Phép quay tâm O với góc quay 120
0
biến điểm A thành điểm nào sau đây?
A.
E.
B.
C.
C.
B.
D.
F .
Câu 38: Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (
n
u
), biết
5
20
u
7
30
u
A.
1
0, 2
u d
B.
1
1, 5
u d
C.
1
0, 6
u d
D.
1
0, 5
u d
Câu 39: Bạn Đông một đồng tiền, bạn Xuân con súc sắc (đều cân đối, đồng chất). Xét phép thử
“Đầu tiên bạn Đông gieo đồng tiền, sau đó bạn Xuân gieo con súc sắc”. Không gian mẫu của phép thử
trên là
A.
S,N ,1,2,3,4,5,6 .
B.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6S, S, S, S, S, S,N ,N ,N ,N ,N ,N .
C.
1 2 3 4 5 6N ,S ,N ,S ,N ,S .
D.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6S ,S ,S ,S ,S ,S ,N ,N ,N ,N ,N ,N .
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCDAC cắt DB tại O E trung điểm của
SA (như hình vẽ). Khẳng định nào sai?
A. SDAB chéo nhau. B. SOEC cắt nhau.
O
F
E
D
C
B
A
O
N
A
B
C
S
M
H

Đề kiểm tra kì 1 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - Hà Nam. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - Hà Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
8 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm