Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Choose the best answer
1. What time do you go to school, Mai?
A. Yes, at 6.45 a.m
B. 6.45 a.m
C. At 2.45 a.m
D. At 6.45 a.m
2. How many …………….do you have today ?
A. sujects
B. subjects
C. pupils
D. childrens
3. My father ……………….a book last night .
A. reads
B. readed
C. read
D. rode
4. Nam is good ………….Music, but he is bad……………….English.
A. at/ in
B. in/ at
C. at / to
D. at / at
5. Where were you last Sunday?
A. by taxi
B. it’s Nam Dinh province
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. at school
D. two years ago
6. Will Nam be at school tomorrow?
A. Yes, she is.
B. Yes, he will.
C. She is .
D. Yes, he is going.
7. We ………….. and ……………at the party yesterday.
A. sing/ dance
B. sang/ danced
C. sings/ dances
D. sang/ dance
8. What is ………favourite colour ? I like red.
A. his
B. her
C. you
D. your
9. …………………………………………? It’s Mrs. Lien .
A. What subjects do you have today?
B. How many pencils are there?
C. Who is your English teacher?
D. Is she at school now?
10. At school, we learn ………a lot of things.
A. in
B. at
C. to
D. about
11. He likes playing sports …………football and tennis.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. such as
B. such like
C. sample
D. example
12. What is Tam like? ……………………………. .
A. She is cruel
B. She is gentle and kind
C. She is brave
D. She is generous
13. The monkeys swing …………………….. from tree to tree .
A. loudly
B. beautifully
C. quickly
D. quietly
14. I went to my hometown ………………..motorbike .
A. by
B. for
C. at
D. to
15. His father always ………….coffee for breakfast.
A. drink
B. drinks
C. is drinking
D. are drinking
16. What foreign …………….do you have at school?
A. subject
B. song
C. language

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới bộ GD - ĐT

Đề khảo sát chất lượng lớp 5 môn Tiếng Anh cuối học kì 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
5 5.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm