Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Kim Bôi, Hòa Bình năm học 2016-2017 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Kim Bôi, Hòa Bình năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN KIM BÔI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Tiếng Anh - Lớp 6

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 01 trang)

Question I. Choose the word (A,B,C or D) whose underlined part is pronounced differently

1.

A. leaves

B. brushes

C. buses

D. teaches

2.

A.post

B. soccer

C. hotel

D. close

3.

A. time

B. ride

C. find

D. thing

4.

A. yard

B. start

C. warn

D.park

Question II. Choose the best correct answer (A,B,C or D) for each of the sentence below

5.

…….………. is that ? - ……..… my pen.

A. What/ It

B. Who/ Its

C. What/ It’s

D. Who/ It’s

6.

…………… a table in the living room.

A. There is

B. There are

C. They are

D. There

7.

A farmer lives in the ……….………..

A. school

B. city

C. countryside

D. market

8.

- Is this your book? – No,it isn’t. It’s …………. book.

A. my

B. me

C. I

D his

9.

Ha ………….…. tennis everyday.

A. plays

B. does

C. plays

D. doesn’t

10.

There is a lot of meat in the ………………

A. drugstore

B. classroom

C.market

D. bookstore

11.

There is an intersection ahead. We must slow...........................

A. fast

B. down

C. careful

D. quiet

12.

I can’t hear anything, it is too.........................

A. quiet

B. noisy

C. clear

D. hot

Question III. Read the passage and answer the questions

My family has a new house. It is quite big and beautiful. It has three bedrooms. My parents’bedroom is downstairs next to the bathroom, and to the left of the bathroom is a nice kitchen. My grandfather’s bedroom and mine are upstairs. To the right of my bedroom there is a bathroom. In front of the house there is a very beautiful garden. My grandfather often reads newspaper there in the summer. We live in our new house happily.

Questions

13.

Is the house old?

14.

How many rooms are there in the house?

15.

Does the house have a flower garden?

16.

What does the grandfather often do in the flower garden?

Question IV. Arrange the given words in the correct order

17.

do?/ your/ does/ mother/ What

18.

plays/ in the afternoon./ Mary/ often/ the piano

19.

It/ past/ is/ ten./ half

20.

There’s/ near/ house./ a museum/ their

--------------- The end ---------------

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Question I. 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

1.

A. leaves

2.

B. soccer

3.

D. thing

4.

C. warn

Question II. 4 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

5. C. What/ It’s

6. A. There is

7. C. countryside

8. D. his

9. A. plays

10. C. market

11. B. down

12. B. noisy

Question III. 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

13. No, it isn’t.

14. There are six rooms./ Six.

15. Yes, it does.

16. My grandfather/ He often reads newspaper in the flower garden.

Question IV. 2,5 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

17. What does your mother do?

18. Mary often plays the piano in the afternoon.

19. It is half past ten.

20. There is a museum near their house.

-----------

Luyện đề là một hoạt động cần thiết ngoài việc giúp các bạn trau dồi ngữ pháp còn giúp các bạn quản lý quỹ thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, việc hệ thống lại kiến thức xuyên suốt cả quá trình học kì 1 qua đề cương cũng rất quan trọng giúp bạn nắm được tổng thể ngữ pháp. Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán, Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn...sẽ giúp các bạn có một kì thi học kì hiệu quả nhất. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
10 2.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm