Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp tiếng Anh, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 tới đây. Mời các bạn vào tham khảo.

Ph­uong Trung secondary school

Class: 6…………………………

Full name: ……………………..

THE FIRST SEMESTER TEST

School year: 2017–2018

Subject: ENGLISH 6

Time: 45 minutes

Marks

Teacherʹs comment

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1 p)

1. a. chair b. teacher c. school d. children

2. a. goes b. watches c. boxes d. brushes

3. a. house b. home c. hotel d. hour

4. a. truck b. bus c. ruler d. lunch

II. Choose the correct answer. (2.5ps)

1. How many books does Ba___________? - He has eight.

A. have B. has C. to have D. having

2. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she___________.

A. donʹt B. doesnʹt C. hasnʹt D. havenʹt

3. She ___________ her teeth every evening.

A. brush B. to brush C. brushing D. brushes

4. What is she doing ? she __________ to music

A. listen B. listens C. is listening D. listening

5. He has breakfast _____ six o'clock.

A. in B. at C. on D. for

6. My school is ________ to a hospital.

A. near B. next C. beside D. between

7. Where is ____________ school? - It’s in the country.

A. Namsʹ B. Nam C. the Namʹs D. Namʹs

8. What′s _______ name? - Her name is Mai.

A. your B. his C. her D. she

9.__________ students are there in your school?

A. What B. How many C. Who D. Where

10. They live _______ the city.

A. on B. in C. on D. at

III. Give the correct form of verbs in bracket. (2.0p)

1. They (be) ...................

2. She (live)................... on Tran Phu street.

3. My sisters can (play)..............................

4. Minh (watch) .......................... television now.

IV. Read the passage below then answer the questions. (2.5ps)

Linh is twelve years old. She is a student in Nguyen Hue School. The school is near her house so she goes to school by bike every morning. She has classes from 7.00 to 11.15. She has lunch at 12.00. In the afternoon, She does the housework and plays badminton. She usually does her homework in the evening. She goes to bed at 10.30.

1. How old is Linh?

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

2. Is her school near her house?

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

3. How does she go to school?

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

4. What time does she do in the afternoon?

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

5. What does shegoes to bed?

…………………………………………………………………………………

V. Write sentences: (2ps)

* Rearrange these words to make complete sentences.

1. doing/ is/ mother/ her/ what ?

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

2. listening/ Nam/ now./ to/ music/ is

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

* Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Does Phong’s school have forty classrooms?

→ Are there…………………………………………………………...

2. My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Đáp án Đề thi học kì lớp 6 môn tiếng Anh

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1 p)

1.C 2.A 3.D 4.C

II. Choose the correct answer. (2.5ps)

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B

6. B 7.D 8.C 9.B 10.B

III. Give the correct form of verbs in bracket. (2.0p)

1. are 2. lives 3. play 4. is watching

IV. Read the passage below then answer the questions. (2.5ps)

1. Linh is twelve years old.

2. Yes,it is.

3. She goes to school by bike every morning.

4. In the afternoon, She does the housework and plays badminton.

5. She goes to bed at 10.30.

V. Write sentences: (2ps)

* Rearrange these words to make complete sentences

1. What is her mother doing?

2. Nam is listening to music now.

* Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Are there forty classrooms in Phong’s school?

2. My father usually goes to work by car.

------------

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án giúp các bạn tập dượt và thử sức. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần bao quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp cũng như các dạng bài luyện tập trọng điểm thông qua xây dựng đề cương học kì 1 môn tiếng Anh để có một kì thi học kì 1 đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
1 4.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm