20 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình

S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[
[
1
1
]
]
Ô
Ô
N
N
T
T
P
P
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________ ________________________ ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
1 1 1
:
1
2 1
x x
A
x
x x x x
v
v
i
i
0, 1
x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
A
A
v
v
à
à
t
t
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
c
c
a
a
A
A
k
k
h
h
i
i
7 4 3
x
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
x
x
đ
đ
A A
.
.
3
3
.
.
S
S
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
A
A
v
v
i
i
1
1
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
h
h
à
à
m
m
s
s
2 1 4
y f x m x m
,
,
đ
đ
t
t
h
h
h
h
à
à
m
m
s
s
l
l
à
à
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
.
.
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
c
c
a
a
m
m
đ
đ
3
2019 2019
f f
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
c
c
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
3 1
y x
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
c
c
ó
ó
h
h
o
o
à
à
n
n
h
h
đ
đ
b
b
n
n
g
g
2
2
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
c
c
á
á
c
c
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
(
(
d
d
)
)
t
t
o
o
v
v
i
i
h
h
a
a
i
i
t
t
r
r
c
c
t
t
a
a
đ
đ
m
m
t
t
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
c
c
ó
ó
d
d
i
i
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
b
b
n
n
g
g
4
4
,
,
5
5
(
(
đ
đ
ơ
ơ
n
n
v
v
d
d
i
i
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
)
)
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
3 0,
2 4 1.
x a y
a x y a
(
(
a
a
l
l
à
à
t
t
h
h
a
a
m
m
s
s
)
)
.
.
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
v
v
i
i
2
a
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
a
a
đ
đ
h
h
c
c
ó
ó
n
n
g
g
h
h
i
i
m
m
d
d
u
u
y
y
n
n
h
h
t
t
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
2 3 5
x y
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
t
t
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
a
a
đ
đ
h
h
c
c
ó
ó
n
n
g
g
h
h
i
i
m
m
d
d
u
u
y
y
n
n
h
h
t
t
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
v
v
i
i
x
x
,
,
y
y
l
l
à
à
s
s
n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
3
3
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
t
t
â
â
m
m
O
O
,
,
b
b
á
á
n
n
k
k
í
í
n
n
h
h
R
R
.
.
T
T
m
m
t
t
đ
đ
i
i
m
m
M
M
t
t
r
r
ê
ê
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
(
(
k
k
h
h
o
o
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
h
h
t
t
O
O
đ
đ
ế
ế
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
2
R
)
)
t
t
a
a
v
v
h
h
a
a
i
i
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n
M
M
A
A
,
,
M
M
B
B
đ
đ
ế
ế
n
n
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
,
,
A
A
v
v
à
à
B
B
l
l
à
à
h
h
a
a
i
i
t
t
i
i
ế
ế
p
p
đ
đ
i
i
m
m
;
;
A
A
B
B
c
c
t
t
O
O
M
M
t
t
i
i
N
N
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
b
b
n
n
đ
đ
i
i
m
m
M
M
,
,
A
A
,
,
O
O
,
,
B
B
c
c
ù
ù
n
n
g
g
t
t
h
h
u
u
c
c
m
m
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
v
v
à
à
2
.
OM ON R
.
.
2
2
.
.
O
O
M
M
c
c
t
t
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
t
t
i
i
I
I
,
,
t
t
í
í
n
n
h
h
t
t
s
s
IM
IN
k
k
h
h
i
i
1
cos
3
ABO
.
.
3
3
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
k
k
h
h
i
i
M
M
d
d
i
i
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
d
d
t
t
h
h
ì
ì
t
t
â
â
m
m
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
n
n
i
i
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
M
M
A
A
B
B
d
d
i
i
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
m
m
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
c
c
đ
đ
n
n
h
h
.
.
4
4
.
.
T
T
r
r
ê
ê
n
n
n
n
a
a
m
m
t
t
p
p
h
h
n
n
g
g
b
b
O
O
A
A
c
c
ó
ó
c
c
h
h
a
a
đ
đ
i
i
m
m
M
M
v
v
t
t
i
i
a
a
Ox OM
,
,
t
t
i
i
a
a
n
n
à
à
y
y
c
c
t
t
M
M
B
B
t
t
i
i
K
K
,
,
x
x
á
á
c
c
đ
đ
n
n
h
h
v
v
t
t
r
r
í
í
đ
đ
i
i
m
m
M
M
đ
đ
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
M
M
O
O
K
K
c
c
ó
ó
d
d
i
i
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
n
n
h
h
n
n
h
h
t
t
.
.
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
5
5
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
5
5
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
o
o
c
c
á
á
c
c
s
s
t
t
h
h
c
c
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
a
a
,
,
b
b
,
,
c
c
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
1
abc
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
l
l
n
n
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
1 1 1
2 3 2 3 2 3
S
ab ac ac bc bc ab
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
i
i
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
9 3 3 2 7 5 3 2
x x x x
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[
[
2
2
]
]
Ô
Ô
N
N
T
T
P
P
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________ ________________________ ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
1 2 1
:
4
2 2 4
x x x x
B
x
x x x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
B
B
v
v
à
à
t
t
ì
ì
m
m
x
x
đ
đ
2
2 3
B B
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
t
t
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
x
x
đ
đ
B
B
n
n
h
h
n
n
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
t
t
a
a
đ
đ
O
O
x
x
y
y
c
c
h
h
o
o
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
:
:
2 5
y x m
.
.
1
1
.
.
T
T
ì
ì
m
m
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
c
c
a
a
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
t
t
o
o
v
v
i
i
h
h
a
a
i
i
t
t
r
r
c
c
t
t
a
a
đ
đ
m
m
t
t
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
c
c
â
â
n
n
.
.
2
2
.
.
V
V
i
i
ế
ế
t
t
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
g
g
ó
ó
c
c
v
v
i
i
(
(
d
d
)
)
v
v
à
à
c
c
t
t
O
O
x
x
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
c
c
ó
ó
h
h
o
o
à
à
n
n
h
h
đ
đ
b
b
n
n
g
g
3
3
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
c
c
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
2
y x m
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
M
M
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
s
s
a
a
o
o
c
c
h
h
o
o
M
M
n
n
m
m
t
t
r
r
ê
ê
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
t
t
â
â
m
m
O
O
,
,
b
b
á
á
n
n
k
k
í
í
n
n
h
h
5 2
R
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
1
1
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2
3 ,
2.
x ay a
ax y a
(
(
a
a
l
l
à
à
t
t
h
h
a
a
m
m
s
s
)
)
.
.
T
T
ì
ì
m
m
a
a
đ
đ
h
h
c
c
ó
ó
n
n
g
g
h
h
i
i
m
m
d
d
u
u
y
y
n
n
h
h
t
t
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
1
1
.
.
Đ
Đ
i
i
m
m
K
K
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
n
n
m
m
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
g
g
ó
ó
c
c
p
p
h
h
n
n
t
t
ư
ư
t
t
h
h
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
m
m
t
t
p
p
h
h
n
n
g
g
t
t
a
a
đ
đ
.
.
2
2
.
.
2
3 5
x x y a
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
1
1
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2 1 2
x x
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
i
i
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
3 5 2 1,
7 2 3 4.
x y x y
x y x y
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
3
3
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
,
,
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
B
B
.
.
K
K
h
h
a
a
i
i
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n
A
A
x
x
,
,
B
B
y
y
c
c
a
a
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
t
t
r
r
ê
ê
n
n
c
c
ù
ù
n
n
g
g
m
m
t
t
n
n
a
a
m
m
t
t
p
p
h
h
n
n
g
g
b
b
l
l
à
à
A
A
B
B
.
.
T
T
m
m
t
t
đ
đ
i
i
m
m
M
M
n
n
m
m
t
t
r
r
ê
ê
n
n
n
n
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
M
M
k
k
h
h
á
á
c
c
A
A
v
v
à
à
B
B
)
)
k
k
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n
m
m
n
n
v
v
i
i
(
(
O
O
;
;
R
R
)
)
,
,
m
m
n
n
c
c
t
t
A
A
x
x
,
,
B
B
y
y
t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
n
n
g
g
t
t
i
i
C
C
v
v
à
à
D
D
;
;
O
O
C
C
c
c
t
t
M
M
A
A
t
t
i
i
P
P
v
v
à
à
O
O
D
D
c
c
t
t
M
M
B
B
t
t
i
i
Q
Q
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
C
C
O
O
D
D
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
t
t
i
i
O
O
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
M
M
P
P
O
O
Q
Q
l
l
à
à
h
h
ì
ì
n
n
h
h
c
c
h
h
n
n
h
h
t
t
v
v
à
à
2
.
AC BD PQ
.
.
3
3
.
.
G
G
i
i
I
I
l
l
à
à
g
g
i
i
a
a
o
o
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
B
B
C
C
v
v
à
à
A
A
D
D
,
,
c
c
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
MI AB
.
.
4
4
.
.
B
B
i
i
ế
ế
t
t
r
r
n
n
g
g
b
b
n
n
đ
đ
i
i
m
m
C
C
,
,
D
D
,
,
Q
Q
,
,
P
P
c
c
ù
ù
n
n
g
g
t
t
h
h
u
u
c
c
m
m
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
t
t
â
â
m
m
T
T
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
b
b
á
á
n
n
k
k
í
í
n
n
h
h
c
c
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
T
T
)
)
t
t
h
h
e
e
o
o
R
R
n
n
ế
ế
u
u
10
AC BD
.
.
B
B
à
à
i
i
6
6
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
6
6
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
6
6
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
3 3 2 2
2
1 ,
2 3 2 2 3 4.
x y x y xy y x
x y x y x y
2
2
.
.
C
C
h
h
o
o
x
x
,
,
y
y
,
,
z
z
l
l
à
à
c
c
á
á
c
c
s
s
t
t
h
h
c
c
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
h
h
a
a
m
m
ã
ã
n
n
1
x y z
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
2 2 2
2 9 1
x y z xyz
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.
S
S
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
H
H
Á
Á
I
I
B
B
Ì
Ì
N
N
H
H
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[
[
3
3
]
]
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
C
C
H
H
T
T
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
H
H
C
C
K
K
I
I
____________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ ________________________ ____________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ____________________________ ________________________ __________
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
H
H
I
I
:
:
T
T
O
O
Á
Á
N
N
9
9
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
1
1
2
2
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
(
(
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
k
k
t
t
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
p
p
h
h
á
á
t
t
đ
đ
)
)
B
B
à
à
i
i
1
1
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
2 3
3 3
2 3 1 3
x
x x x
P
x x x x
v
v
i
i
0; 9
x x
.
.
1
1
.
.
R
R
ú
ú
t
t
g
g
n
n
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
P
P
v
v
à
à
t
t
ì
ì
m
m
x
x
đ
đ
5
P x
.
.
2
2
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
b
b
i
i
u
u
t
t
h
h
c
c
P
P
k
k
h
h
i
i
2
28 16 3
x
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
n
n
h
h
n
n
h
h
t
t
c
c
a
a
P
P
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
:
:
3 5
y m x m
(
(
m
m
l
l
à
à
t
t
h
h
a
a
m
m
s
s
)
)
.
.
1
1
.
.
T
T
í
í
n
n
h
h
k
k
h
h
o
o
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
h
h
t
t
g
g
c
c
t
t
a
a
đ
đ
O
O
đ
đ
ế
ế
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
k
k
h
h
i
i
2
m
.
.
2
2
.
.
T
T
ì
ì
m
m
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
v
v
à
à
h
h
a
a
i
i
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
2; 3 4
y x y x
đ
đ
n
n
g
g
q
q
u
u
y
y
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
m
m
đ
đ
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
d
d
c
c
t
t
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
2 4
y mx m
t
t
i
i
đ
đ
i
i
m
m
M
M
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
s
s
a
a
o
o
c
c
h
h
o
o
2
x y
đ
đ
t
t
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
l
l
n
n
n
n
h
h
t
t
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
.
.
(
(
2
2
,
,
0
0
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2 1,
3 7 3.
x y a
x y a
(
(
a
a
l
l
à
à
t
t
h
h
a
a
m
m
s
s
)
)
.
.
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
k
k
h
h
i
i
2 1
a y
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
h
h
l
l
u
u
ô
ô
n
n
c
c
ó
ó
n
n
g
g
h
h
i
i
m
m
d
d
u
u
y
y
n
n
h
h
t
t
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
v
v
i
i
m
m
i
i
g
g
i
i
á
á
t
t
r
r
a
a
.
.
a
a
)
)
T
T
ì
ì
m
m
a
a
đ
đ
2
5 1
x y
.
.
b
b
)
)
T
T
ì
ì
m
m
a
a
đ
đ
đ
đ
i
i
m
m
M
M
(
(
x
x
;
;
y
y
)
)
n
n
m
m
t
t
r
r
ê
ê
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
2 3 10
x y
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
.
.
(
(
3
3
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
C
C
h
h
o
o
đ
đ
o
o
n
n
t
t
h
h
n
n
g
g
A
A
B
B
v
v
à
à
O
O
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
n
n
ó
ó
.
.
V
V
v
v
m
m
t
t
p
p
h
h
í
í
a
a
c
c
a
a
A
A
B
B
c
c
á
á
c
c
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
h
h
n
n
g
g
A
A
x
x
,
,
B
B
y
y
c
c
ù
ù
n
n
g
g
v
v
u
u
ô
ô
n
n
g
g
g
g
ó
ó
c
c
v
v
i
i
A
A
B
B
.
.
C
C
á
á
c
c
đ
đ
i
i
m
m
M
M
,
,
N
N
t
t
h
h
e
e
o
o
t
t
h
h
t
t
d
d
c
c
h
h
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
A
A
x
x
,
,
B
B
y
y
s
s
a
a
o
o
c
c
h
h
o
o
90
MON
.
.
G
G
i
i
I
I
l
l
à
à
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
M
M
N
N
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
A
A
B
B
l
l
à
à
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n
c
c
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
(
(
I
I
;
;
I
I
O
O
)
)
v
v
à
à
M
M
O
O
l
l
à
à
p
p
h
h
â
â
n
n
g
g
i
i
á
á
c
c
c
c
a
a
AMN
.
.
2
2
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
M
M
N
N
l
l
à
à
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n
c
c
a
a
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
t
t
r
r
ò
ò
n
n
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
k
k
í
í
n
n
h
h
A
A
B
B
v
v
à
à
A
A
M
M
.
.
B
B
N
N
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
đ
đ
i
i
.
.
3
3
.
.
T
T
ì
ì
m
m
v
v
t
t
r
r
í
í
đ
đ
i
i
m
m
M
M
đ
đ
M
M
A
A
+
+
B
B
N
N
n
n
h
h
n
n
h
h
t
t
.
.
4
4
.
.
K
K
OH MN
t
t
i
i
H
H
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ
n
n
h
h
v
v
t
t
r
r
í
í
đ
đ
i
i
m
m
H
H
đ
đ
d
d
i
i
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
t
t
a
a
m
m
g
g
i
i
á
á
c
c
A
A
H
H
B
B
l
l
n
n
n
n
h
h
t
t
.
.
B
B
à
à
i
i
5
5
.
.
(
(
0
0
,
,
5
5
đ
đ
i
i
m
m
)
)
.
.
T
T
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
c
c
h
h
đ
đ
ư
ư
c
c
l
l
a
a
c
c
h
h
n
n
m
m
t
t
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
h
h
a
a
i
i
ý
ý
(
(
5
5
.
.
1
1
h
h
o
o
c
c
5
5
.
.
2
2
)
)
.
.
1
1
.
.
C
C
h
h
o
o
c
c
á
á
c
c
s
s
d
d
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
a
a
,
,
b
b
,
,
c
c
c
c
ó
ó
t
t
í
í
c
c
h
h
b
b
n
n
g
g
1
1
.
.
C
C
h
h
n
n
g
g
m
m
i
i
n
n
h
h
b
b
t
t
đ
đ
n
n
g
g
t
t
h
h
c
c
1 1 1
1
2 6 2 6 2 6a b b c c a
.
.
2
2
.
.
G
G
i
i
i
i
h
h
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
2 2
2
3 2 12 17 15 0,
2 6 2 5 4.
x y xy x y
x x x y y y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
H
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
C
C
á
á
n
n
b
b
c
c
o
o
i
i
t
t
h
h
i
i
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
g
g
i
i
i
i
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
g
g
ì
ì
t
t
h
h
ê
ê
m
m
.
.
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n
n
t
t
h
h
í
í
s
s
i
i
n
n
h
h
:
:
;
;
S
S
b
b
á
á
o
o
d
d
a
a
n
n
h
h
:
:
.
.
.
.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình

20 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo HK 1 môn Toán lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

20 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình được VnDoc sưu tầm và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Việt Cường năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
7 3.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm