Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mark
Listening
Reading and Writing
Speaking
Q1
Q2
Q3
Q4
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
PART I. LISTENING (20’)
Question 1: Listen and tick (
). (1pt)
1- a.
1-b.
2- a.
2- b.
3- a.
3- b.
4- a.
4 - b.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TAM
DƯƠNG
TRƯỜNG TH DUY PHIÊN
Name: …………………………
Class: 3….
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2018-2019
Môn Tiếng Anh - Lớp 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and number. (1 pt)
A.
B.
C.
D.
Question 3: Listen and draw the lines. (1pt)
A
B
C
D
E
Question 4: Listen and write T (true) or F (False). (1 pt)
0. Hello. I’m Mai.
00. It’s a book.
1. I play hide and seek.
3. They’re rulers.
1
0
1
2
3
1
4
1
F
T
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. May I come in?
4. This is my school.
PART II. READING AND WRITING ( 15 minutes)
Question 5. Circle the odd one out.(1 pt).
1. A. Hi B. Nice C. Hello
2. A. Fine B. Meet C. Read
3. A. How B. What C. See
4. A. David B. I C. You
5. A. Bye B. Goodbye C. Later
Question 6. Reorder the words to make sentences. (1 pt).
1. Your/ what/ is/ name?
…………………………………………………………………………
2. To/ you/ nice/ meet.
…………………………………………………………………………
3. Are/ how/ you?
…………………………………………………………………………
4. Fine/ thank/ you/ I’m.
…………………………………………………………………………...
5. My/ is/ she/ friend.
…………………………………………………………………..........
Question 7: Circle A, B or C. (1 pt).
1. There is a__________ in my school.
A. desk B. library C. computer
2. This is my __________. It is new.
A. ruler B. schoolbag C. bookcase
3. They are playing____________.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau thường có trong các kỳ thi quan trọng, giúp học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Mời bạn đọc tải tài trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 1.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm