Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG MÔN: TING ANH LỚP 3
Họ và tên:............................................. Năm học: 2018 – 2019
Lớp: 3 .... Thời gian: 35 phút
Skill
Listening
Reading & Writing
Speaking
Total
Mark
LISTENING (4ms)
PART 1: Nghe và khoanh tròn (1m).
1. This is my……….
A. rubber B. school bag C. pencil
2. May I ………?
A. go out B. open the book C. sit down
3. What do you do at break time? - I play…………….
A. chess B. table tennis C. basketball
4. What colour is your pen?
A. red B. blue C. yellow
PART 2: Nghe và đánh dấu (1m).
1.
2.
3.
4.
PART 3: Nghe và đánh số (1m).
a
a
a
b
b
c
c
c
a
b
c
b
a
d
c
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PART 4: Nghe và hoàn thành(1m).
blue are pens black
Nam: What colour is your notebook?
Mai: It’s (1) __________________
Nam: Are those your (2) _____________?
Mai: No, they aren't. They here.
Nam: What colour _______________ your notebooks?
Mai: They're (4) ______________________
READING AND WRITING (4ms)
PART 1: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (1m)
1. Hello, my .......... is Linda.
A. name B. is C. name’s
2. Đây là quyển sách của tớ.
A. This is my notebook. B. This is my book . C. That is my book .
3. How do you ....... your name?
A. what B. is C. spell
4. ......... this a library? - Yes, it is.
A. Is B. who C. What
PART 2: Đọc và đánh dấu tick o Yes hoặc No (1m).
This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room
over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large.
Yes No
1. The school is beautiful.
2. The classroom is small.
3. The music room is old and big
4. The library is old but large
PART 3: Quan sát tranh và hoàn thành các câu sau (1m).
1. I’m from J_ _ _ _ 2. It’s M _ _ _ _ _ today .
3. She can _ _ _ _ 4. They’re playing _ _ _ _ _
PART 4: Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng (1m).
1. fine./ Thank/ I/ you/ am. => ....................................................................................................
2. do/ spell/ name/ how/ your/ you? => .......................................................................................
SPEAKING (2ms)
6
Thứ hai

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019 là tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 3 hay được VnDoc.com thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

Ngoài Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 3 theo chương trình mới của bộ Giáo dục - Đào tạo khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3 nhằm hoàn thành tốt chương trình học lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 890
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm