Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
n: HÓA HỌC - Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian giao đề
Học sinh làm bài trên Phiếu tr lời trắc nghiệm
Lưu ý : Học sinh không được sử dụng bảng tun hoàn các nguyên tố hóa hc.
Cho Nguyên tử khối: Ca=40 Na=23 K=39 Cu=64 Zn=65 Mg=24 Fe=56 Al=27
P=31 Si=28 Cl=35,5 S=32 C=12 O=16 H=1 N=14 Mn = 55 Ba=137
I. TRẮC NGHIỆM (7đ)
1. Cho phương trình: aAl + bH
2
SO
4 đặc
0
t
cAl
2
(SO
4
)
3
+ dSO
2
+ eH
2
O
Tỉ la:d = ? A. 1:2 B. 1:3 C. 1:1 D. 2:3
2. Phảnng nào sau đây là sai ?
A. 2FeO + 4H
2
SO
4
(đặc)
0
t
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ 4H
2
O
B. Fe
2
O
3
+ 4H
2
SO
4
(đặc)
0
t
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ 4H
2
O
C. FeO + H
2
SO
4
(loãng)
FeSO
4
+ H
2
O
D. Fe
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
(loãng)
 Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
O
3. m câu sai trong các câu sau
A. Trong hợp chất NaHSO
3
, lưu huỳnh có mức oxi hóa là +4
B. Để điều chế oxi trong công nghiệp người ta thường phân hủy nhng hợp chất giàu oxi, kém bền với
nhit như KMnO
4
, KClO
3
...
C. Khí O
2
hơi nặngn không khí.
D. O
2
là phi kim hot động hóa học mạnh.
4. Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?
A. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hóa.
B. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa
C. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.
D. S va có tính khử vừa có tính oxi hóa.
5. Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO
3
)
2
dư thì thy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện
ợng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máykhí nào sau đây?
A. NH
3
. B. CO
2
. C. SO
2
. D. H
2
S.
6. Cho đồ : NaOH
dd X

Fe(OH)
2
dd Y

Fe
2
(SO
4
)
3
dd Z

BaSO
4
.
Các dd (dung dịch) X, Y, Z ln lượt là:
A. Fe
2
(SO
4
)
3
, H
2
SO
4
(loãng), Ba(NO
3
)
2
. B. Fe
2
(SO
4
)
3
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), BaCl
2
.
C. FeSO
4
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), BaCl
2
. D. FeSO
4
, H
2
SO
4
(loãng), Ba(NO
3
)
2
.
7. Bạc tiếp xúc với không khí có lẫn H
2
S bị biến đổi thành sunfua:
4Ag + 2H
2
S + O
2
→ 2Ag
2
S + 2H
2
O
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các cht phản ứng ?
A. Ag là chất oxi hóa , H
2
S là chất kh B. Ag là chất khử , O
2
là chất oxi hóa
C. H
2
S là chất khử , O
2
là chất oxi hóa D. H
2
S là chất oxi hóa , Ag là chất kh
8. Các oxit ca lưu huỳnh thuộc loại nào ?
A. Oxit axit B. Oxit bazơ C. Oxit không tạo muối D. Oxit lưỡng tính
9. Khi dẫn khí H
2
S vào dung dịch brom, hiện tượng quan sát được
A. dung dịch bị vẩn đục màu vàng. B. không có hiện tượng gì.
C. dung dịch brom mất màu . D. xuất hiện kết tủa trắng
10. Để đốt cháy hoàn toàn 9 gam Mg cần va đủ bao nhiêu lít khí O
2
(ở đktc) ?
A. 5,6 lít. B. 16,8 lít. C. 4,2 lít. D. 8,4 lít.
11. Hoà tan 5,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư , thu được 1,12 lít khí H
2
(đktc). Thành phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là
A. 51,72% B. 48,28% C. 32,18% D. 67,82%
12. Mưa axit phá hủy những công trình đượcy dựng bằng đá, thép. Chất nào sau đây góp phần nhiều
nhất vào s hình thành mưa axit ?
A. O
3
B. CO
2
C. SO
2
D. CO
đ
ề: 0
1
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 2
13. Hoà tan hoàn toàn 3,2 gam kim loại có hoá trị II duy nht vào H
2
SO
4
đặc, nóng, dư thu được 1,12 lít
khí SO
2
(là sản phm khử duy nhất ở đktc). Kim loại đó là
A. Al B. Zn C. Mg D. Cu
14. Trong hợp chất, các số oxi hóa thường gặp của lưu huỳnh là
A. -2 , +4 , +6 B. 0 , +4 , +6 C. +2 , +4 , +6 D. -2 , 0 , +2
15. Nung hoàn toàn 63,2 gam KMnO
4
. Thtích khí O
2
sinh ra ở đktc là
A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 13,44 lít
16. Dung dịch H
2
SO
4
loãng tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. HCl, KNO
3
, Cu(OH)
2
B. HNO
3
, KNO
3
, Mg
C. Na
2
SO
3
, Ba(OH)
2
, CaO D. Na
3
PO
4
, CaCO
3
, NaNO
3
17. Oxit kim loại nào sau đây khi tác dụng với H
2
SO
4
đặc nóng có khí SO
2
thoát ra ?
A. Fe
2
O
3
B. MgO C. CuO
D. FeO
18. Cho dung dịch H
2
SO
4
loãng lần lượt vào các chất sau: Na
2
SO
3
, KHSO
3
, FeS, AgNO
3
. Số phản ứng có
tạo thành chất khí là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
19. Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch mất nhãn : H
2
SO
4
và HNO
3
A. dd BaCl
2
B. quỳ tím C. dd NaCl D. dd NaOH
20. SO
2
đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây ?
A. SO
2
+ H
2
O H
2
SO
3
B. SO
2
+ 2H
2
S 3S +2H
2
O
C. SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O 2HBr + H
2
SO
4
D. SO
2
+ 2NaOH Na
2
SO
3
+ H
2
O
21. Những chất nào sau đây vừa có tính khử, vừa có tính oxihóa ?
A. H
2
S, SO
2
B. S, SO
2
C. S, H
2
S D. SO
2
, SO
3
22. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau:
(1) SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O 2HBr + H
2
SO
4
(2) 2H
2
S + SO
2
3S + 2H
2
O .
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên ?
A. phản ứng (2): SO
2
vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
B. phảnng (2): SO
2
là chất oxi hóa, H
2
S là chất khử.
C. phảnng (1): SO
2
chất khử, Br
2
là chất oxi hóa.
D. phản ứng (1): Br
2
cht oxi hóa, phản ứng (2): H
2
S là chất khử
23. Hoà tan 2,7 gam Al bằng một lượng dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư). Sau phảnng thu được dung dịch X
V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trcủa V là
A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
24. H
2
SO
4
đặc, nóng phản ứng được với: (1) Al, (2) HCl, (3) Na
2
CO
3
, (4) C, (5) Fe(OH)
2
A. 1,2,3,4,5 B. 1,3,5 C. 1,2,3,4 D. 1,3,4,5
25. Hoà tan hoàn toàn 3,415 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong V ml dung dịch H
2
SO
4
1,2M
(vừa đ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
8,215gam. Giá trị x = ? A. 48. B. 50. C. 40. D. 83.
26. Cho các phát biểu sau:
(1) Sục khí SO
2
đến dư vào dung dịch NaOH tạo ra muối Na
2
SO
3
(2) S có tính khử và tính oxi hóa
(3) Không khí chứa một lượng rất nhỏ ozon tác dụng làm cho không khí trong lành.
(4) Dung dịch H
2
S có tính axit yếu, yếu hơn axit cacbonic
(5) SO
3
tác dụng với nước tạo ra axit sunfuric
Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
27. Dẫn V lít khí SO
2
(đktc) vào dung dch nước brom (vừa đủ) thu được dung dịch A. Dung dịch A phản
ứng vừa đủ với 80ml dung dịch KOH 1,5M. Giá trV = ?
A. 2,688 B. 1,344 C. 0,672 D. 0,896
28. Hòa tan hoàn toàn 17,424 gam một oxit sắt bằng dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được dung dịch X và
2,7104 lít khí SO
2
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat
khan. Giá trcủa m là A. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4.
II. TỰ LUẬN (3đ) Bài toán:
Hòa tan hoàn toàn 8,66gam hỗn hợp gồm Al, Zn vào dung dch H
2
SO
4
loãng, vừa đủ thu
được 4,928t k H
2
(đktc) và dung dch (X)
a. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hn hợp đầu.
b. Cho dung dch BaCl
2
dư vào dung dịch (X) thu được a gam chất kết tủa. Giá trị a = ?
------------HẾT------------
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
n: HÓA HỌC - Lớp: 10
đề: 01
I. Trc nghiệm : 6 điểm
Mỗi câu đúng : 0,25 đim
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Chọn D B B B D C B A C C A C D A
Câu 15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Chọn B C D B A B B A A D B C C D
II. Tự luận: 3 điểm
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
a.
2Al + 3H
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
x
mol
x/2 3x/2
Zn + H
2
SO
4
ZnSO
4
+ H
2
y
mol
y y
nH
2
= 0,22mol
66,86527
22,02/3
yx
yx
1,0
08,0
y
x
mAl = 2,16gam %Al = 24,94%
mZn = 6,5gam %Zn = 75,06%
1,5đ
b.
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3BaCl
2
2AlCl
3
+ 3BaSO
4
0,04mol 0,12mol
ZnSO
4
+ BaCl
2
ZnCl
2
+ BaSO
4
0,1mol 0,1mol
nBaSO
4
= 0,22mol
mBaSO
4
= 51,26gam
1,5đ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hoá có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021 bám sát nội dung chương trình Hóa học 10, bộ câu hỏi gồm 28 câu trắc nghiệm lí thuyết và 1 bài tập tính toán, giúp các em có nắm chắc kiến thức nội dung từng bài, khả năng vận dụng làm bài tập theo từng cấp độ, thao tác làm bài tập nhanh hơn giúp các em đạt kết quả tốt nhất cho kì thi học kì 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

..................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm