Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Mã đề 201, trang 1/6
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CÀ MAU
TRƯNG THPT PHAN NGC HIN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II NĂM HC 2019 - 2020
MÔN TOÁN - LP 12
Thi gian làm bài: 90 phút (đề thi gm 50 câu trc nghim)
có 06 trang)
Câu 1: Trong không gian với hệ trc
Oxyz
, cho
( )
1; 0; 3A
,
( )
3; 2;1B
. Mặt phẳng trung trực đoạn
AB
có phương trình là
A.
2 10xy z+ + +=
. B.
2 10xyz+ +=
. C.
2 10xy z+ + −=
. D.
2 10xyz+ −=
.
Câu 2: Cho
là một nguyên hàm của hàm s
( )
fx
. Khi đó
( )
( )
10FF
bng
A.
( )
1
0
f x dx


. B.
( )
1
0
F x dx
. C. . D.
( )
1
0
F x dx


.
Câu 3: Hàm s nào dưới đây là họ nguyên hàm của hàm số
( )
1fx x=
trên
( )
0; +∞
.
A.
( )
3
2
2
3
Fx x x C= −+
. B.
( )
1
2
Fx x C
x
= −+
.
C.
( )
1
2
Fx C
x
= +
. D.
( )
3
2
3
Fx x x C= −+
.
Câu 4: Trong không gian với hệ ta đ
,Oxyz
cho đường thẳng
121
:.
1 22
xy z
d
+−
= =
Điểm nào dưới
đây nằm trên đường thẳng
?d
A.
( )
3; 4; 5F
. B.
( )
2; 2;3E
. C.
( )
1; 0;1N
. D.
( )
1; 2; 5M
.
Câu 5: Cho số phức z tha mãn
( )
3 . 76
i z iz i+ −=
. Môđun của s phức z bng
A. 25. B.
25
. C. 5. D.
5
.
Câu 6: Trong không gian với hệ ta đ , mặt phẳng (P):
90ax by cz+ + −=
đi qua hai điểm
, đồng thời vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng
.
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Phương trình sau có mấy nghiệm thc:
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
21
:
1 21
x yz
d
−−
= =
. Vec tơ nào dưới đây là một vec
tơ ch phương của đường thẳng d ?
A.
( )
1
1; 2;1u =

. B.
(
)
2
2;1; 0u
=

. C.
( )
4
1; 2; 0u =

. D.
( )
3
2;1;1u =

.
Câu 9: Trong không gian với hệ ta đ
Oxyz
tính khoảng cách từ điểm
( )
1; 3; 2M
đến đường thẳng
11
:
111
xy z−−
∆==
A.
2
. B.
22
. C.
2
. D.
3
.
(
)
1
0
d
fx x
Oxyz
( )
3; 2;1A
(
)
3; 5; 2B
( )
:3 4 0Q xyz+++=
S abc=++
12S =
2S =
4S =
2S =
2
2 20zz+ +=
Mã đề 201
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đề 201, trang 2/6
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
:2 3 1 0P xy z + −=
. Vec tơ nào dưới đây là một
vec tơ pháp tuến ca (P) ?
A.
( )
1
2;1;1n = −−
. B.
( )
1
2; 1; 3n
= −−
. C.
( )
1
2; 1; 3n =
. D.
( )
1
1; 3; 1n =−−
.
Câu 11: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ th hàm số
và trục hoành, quanh trục hoành.
A. (đvtt). B. (đvtt). C. (đvtt). D. (đvtt).
Câu 12: Biết
12
;zz
là hai nghiệm của phương trình
2
2 3 30zz+ +=
. Khi đó giá trị ca
22
12
zz
+
bng
A.
9
4
. B.
9
. C.
4
. D.
9
4
.
Câu 13: Phương trình
2
0z az b
+ +=
có một nghiệm phức là
12zi= +
. Hiệu ca b a
bng
A.
7
. B.
3
. C.
3
. D. 7.
Câu 14: Gi
12
,zz
là hai nghiệm của phương trình
2
2 6 50zz+ +=
trong đó
2
z
có phần ảo âm. Phần
thực và phần ảo của s phc
12
3zz+
lần lượt là
A.
6;1
. B.
6;1
. C.
6; 1−−
. D.
1; 6−−
.
Câu 15: Cho hàm số
có đạo hàm, liên tục trên
khi
.
Biết
,
tính tích phân .
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Nếu
(
)
1
0
4f x dx =
thì
( )
1
0
2
f x dx
bng:
A. 4. B. 16. C. 8. D. 2.
Câu 17: Trong không gian với hệ ta đ
Oxyz
, cho mặt cu
( )
S
:
2 22
64840xyz xyz+ + + − +=
.
Tìm ta đ tâm
I
và tính bán kính
R
ca mt cu
( )
S
.
A.
( )
3; 2; 4I
,
5R =
. B.
( )
3; 2; 4I
,
25R =
. C.
( )
3; 2; 4I −−
,
5R =
. D.
( )
3; 2; 4I
−−
,
25R =
.
Câu 18: Cho số phức . Tìm s phức liên hợp ca s phức ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Tổng các nghiệm phức ca phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Khẳng định nào sau đây sai?
A. . B. . C. . D. .
2
3=
y xx
81
10
π
41
7
π
8
7
π
85
10
π
( )
y fx=
( )
0fx>
[
]
0;5
x
( ) ( )
.5 1fxf x−=
(
)
5
0
d
1
x
I
fx+
=
10I =
5
3
I =
5
2
I =
5
4
I =
1
1zi= +
2
23
zi=
12
wz z= +
32wi= +
14wi=
14wi=−+
32wi=
32
20zz+ −=
1
1 i
1
1 i+
5
4
d
5
x
xx C= +
ed e
xx
xC= +
0dxC=
1
d lnx xC
x
= +
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đề 201, trang 3/6
Câu 21: Trong không gian với hệ ta đ
( )
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
: 4 40Pxy z−+ −=
và mặt cu
( )
2 22
: 4 10 4 0Sx y z x z+ + +=
. Mặt phẳng
( )
P
cắt mặt cu
( )
S
theo giao tuyến là đường tròn có bán
kính bằng
A.
7r =
. B.
5r =
. C.
3r =
. D.
2r
=
.
Câu 22: Cho hai số thc
x
,
y
thoả mãn phương trình
2 34x i yi+=+
. Khi đó giá trị ca
x
y
là:
A.
3
x
=
,
2
y =
. B.
3x =
,
1
2
yi
=
. C.
3x =
,
1
2
y
=
. D.
3
x
=
,
1
2
y =
.
Câu 23: Cho số phức tha mãn
34zi+=
. Môđun của bng
A.
55
. B.
5
. C.
5
. D.
25
.
Câu 24: Cho số phức tha mãn . Giá trị nào dưới đây là môđun
ca ?
A. . B. . C. . D.
.
Câu 25: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song :
.
A. 2. B. C. D. 6.
Câu 26: Trong không gian tọa đ
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
( )
1; 2; 3A
và có vectơ chỉ phương
( )
2;1;2u = −−
có phương trình là
A.
123
2 12
xy z
+−+
= =
−−
. B.
123
2 12
xy z−+
= =
−−
.
C.
123
21 2
xy z−+
= =
−−
. D.
123
2 12
xy z−+
= =
−−
.
Câu 27: Nguyên hàm của hàm số
A.
1
21
C
x
+
. B. . C.
1
24
C
x
+
. D.
1
12
C
x
+
.
Câu 28: Trong không gian với hệ ta đ
Oxyz
, cho hai điểm
A
,
B
với
( )
2; 1; 3
OA =

,
( )
5; 2; 1OB =

.
Tìm ta đ ca vectơ
AB

.
A.
( )
3; 3; 4AB =

. B.
( )
3; 3; 4AB =−−

. C.
( )
2; 1; 3AB =

. D.
( )
7;1; 2AB =

.
Câu 29: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.
1
d lnx xC
x
= +
. B.
ed e
xx
xC= +
. C.
2
2dxx x C= +
. D.
cos d sinxx x C
=−+
.
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, cho
22OA i j k= −−

. Tọa đ điểm
A
A.
( )
2; 1; 2A −−
. B.
( )
2; 1; 2A
. C.
( )
2; 1; 2A
. D.
(
)
2; 1; 2A
.
z
z
z a bi
= +
( )
,ab
(
)
13
1
12
i
ab i
i
+
+− =
z
5
1
10
5
()
α
2 2 40xy z −=
( ):
β
2 2 20xy z−− +=
10
.
3
4
.
3
2
1
(2 1)x
3
1
(2 1)
C
x
+
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt và có thêm tài liệu ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm