Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

đề 123- Trang 1/6
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
TỔ TOÁN - TIN
(Đề có 6 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . .
Câu 1: Chn khẳng định sai trong các khng đnh sau:
A. Số thực
0a <
có hai căn bậc hai là
ia±
.
B. Số thực
0a >
có hai căn bậc hai là
ia±
.
C. Số phức
(, )w x yi x y=+ Ρ
là căn bậc hai của số phức
z a bi=+
nếu
.
D. Mọi số phức
0z ¹
đều có hai căn bậc hai là hai số đối nhau w
w-
.
Câu 2: Trong không gian
,Oxyz
cho tam giác
ABC
vi
( )
1; 2; 3A --
,
( )
4;2; 4B -
,
( )
6; 7;1C -
. Ta đ
trng tâm
G
ca tam giác
ABC
A.
( )
3;1;2G --
. B.
( )
3;1; 2G
-
. C.
( )
3;1; 2G -
. D.
( )
6; 7;1G
-
.
Câu 3: Hàm s
g( )x
là mt nguyên hàm ca hàm s
()fx
trên khong K nếu
A.
'() (),f x gx x K=- " Î
. B.
'() (),f x gx x K=
.
C.
g'() (),x fx x K=
. D.
g'() (),x fx x K=- " Î
.
Câu 4: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
( )
P
phương trình
30yz-+=
. Vectơ nào i đây
một vectơ pháp tuyến ca
( )
P
?
A.
( )
1; 1; 3n =-
r
. B.
( )
0;1; 1n =-
r
. C.
( )
1; 1; 0n =-
r
. D.
( )
0;1;1n =
r
.
Câu 5: Vi s dương
a
và các s nguyên dương
,mn
bt k. Khng định nào sau đây đúng?
A.
.
.a
m n mn
aa=
. B.
()
n
m mn
aa=
.
C.
n
m
n
m
aa=
. D.
m
m
nn
aa=
.
Câu 6: Cho hàm s
( )
y fx=
liên tc trên đon
[ ]
;ab
. Công thc tính din tích hình phng được gii hn
bi đồ th hàm s
( )
y fx=
, trục hoành và hai đường thng
,x ax b==
A.
() .
a
b
f x dx
ò
B.
( )
2
() .
b
a
f x dx
ò
C.
() .
b
a
f x dx
ò
D.
() .
b
a
f x dx
ò
Câu 7: Cho hàm s
()fx
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho đạt cc tiu ti
A.
3=x
. B.
1=x
. C.
2=-x
. D.
2=x
.
Câu 8: H tt c các nguyên hàm ca hàm s () = cos3
A.
sin3xC+
. B.
1
sin3
3
xC-+
. C.
1
sin3
3
xC+
. D.
3sin3xC+
.
Mã đề 123
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
đề 123- Trang 2/6
Câu 9: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
( )
: 2 2 30Px y z+ - +=
. Khong cách t điểm
( )
1;2;3A --
đến mt phng
( )
P
bng
A.
2
. B.
1
. C.
2
3
. D.
5
3
.
Câu 10: S đỉnh ca mt hình bát diện đều là
A. 6. B. 12. C. 8. D. 10.
Câu 11: Cho hàm s
( )
y fx=
liên tc trên đon
[ ]
1; 3-
có đ th như hình sau. Gi
M
m
lần lượt
là giá tr ln nht và nh nht ca hàm s đã cho trên đoạn
[ ]
1; 3-
. Giá tr ca
Mm-
bng
A. 3. B.
5
. C. 2. D.
1
.
Câu 12: Cho
5
1
( ) 10f x dx =
ò
5
8
() 3f x dx =
ò
. Giá tr
8
1
(t)f dt
ò
bng
A.
13-
. B.
7-
. C.
7
. D.
13
.
Câu 13: Cho hàm s
()fx
có đạo hàm trên đoạn
[1; 2]
,
(1) 1f =
(2) 2f =
. Giá tr
2
1
'( )f x dx
ò
bng
A. -1 . B. 3. C. 1. D.
7
2
.
Câu 14: Din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
3
yx x=-
và đồ th hàm s
2
yxx=-
bng
A.
9
4
. B.
5
12
. C.
8
3
. D.
37
12
.
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
cho hai vecto
( )
2;1; 0a
r
,
( )
1; 0; 2b --
r
. Khi đó,
( )
cos ,ab
rr
bng
A.
( )
2
cos ,
25
ab =
rr
. B.
( )
2
cos ,
25
ab =-
rr
. C.
( )
2
cos ,
5
ab =-
rr
. D.
( )
2
cos ,
5
ab =
rr
.
Câu 16: Trong không gian
,Oxyz
đường thng
213
:
3 45
x yz
d
- +-
==
--
đi qua điểm nào trong các điểm sau
đây?
A.
( )
2;1; 3--
. B.
( )
3; 4;5-
. C.
( )
3;4;5--
. D.
( )
2; 1; 3-
.
Câu 17: Khi đặt
3
x
t =
, thì bất phương trình
1
9 3 30
xx+
+ ->
tr thành bất phương trình nào dưới đây?
A.
2
30tt+- >
. B.
2
3 30tt+- >
.
C.
2
9 30tt+- >
. D.
2
3 30tt+ ->
.
Câu 18: Cho s phc
34zi=-
. Phn thc và phn o ca s phc
z
lần lượt là
A.
4-
3
. B.
3
4i-
.
C.
4-
3i
. D.
3
4-
.
Câu 19: Cho khối trụ tròn xoay có đường kính đáy là
r
và chiều cao
h
. Thể tích khối trụ đã cho bằng
A.
2 rh
p
. B.
2
1
3
rh
p
. C.
2
1
2
rh
p
. D.
2
1
4
rh
p
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
đề 123- Trang 3/6
Câu 20: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
313
:
2 12
xyz
d
+ ++
==
-
. Trong các vectơ sau vectơ nào
là vectơ ch phương của đưng thng
d
?
A.
( )
2;1; 2 .u
r
B.
( )
3;1; 3 .u
r
C.
( )
2;1;2.u ---
r
D.
( )
2;1; 2 .u --
r
Câu 21: Trong không gian
,Oxyz
phương trình nào dưới đây là phương trình của mt phng
( )
Oyz
?
A.
0z =
. B.
0yz-=
.
C.
0x =
. D.
0y =
Câu 22: Đim
M
trong hình v sau biu din s phc
z
. Chn kết luận đúng về s phc
z
.
A.
35zi=-
. B.
35zi=- +
. C.
35zi=+
. D.
35zi=- -
.
Câu 23: Tập xác định ca hàm s
1
2
4
3yx x
A.
{ }
D \ 0;3= ¡
. B.
D = ¡
.
C.
( ) ( )
D ;0 3;= È
. D.
( )
D 0;3=
.
Câu 24: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( )
1; 3; 4A -
. Khong cách t điểm
A
đến trc
Ox
bng
A.
3
. B.
2
. C.
5
. D.
4
.
Câu 25: Cho khi nón bán kính đáy bằng
6
, đường sinh có độ dài bng
10
. Chiu cao khối nón đã cho
bng
A.
136
. B.
2
. C.
16
. D.
8
.
Câu 26: Cho hai s phc
1
3zi=
2
2zi=-
. Phn o ca s phc
12
2zz
bng
A.
12i
. B. – 6 . C. 6i. D.
12
.
Câu 27: Gi s
()Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
()
x
e
fx
x
=
trên khong
(0; )
3
3
1
x
e
I dx
x
=
ò
.
Khng định nào sau đây là đúng ?
A.
(3) (1).=-IF F
B.
(4) (2).=-IF F
C.
(6) (3).=-IF F
D.
(9) (3).=-IF F
Câu 28: Cho
5
1
log
21
a
dx
b
x
=
-
ò
, vi
, 0, 1a aaÎ ¡
;
,1 7bbÎ <<¢
, giá tr ca tích
.ab
A.
6e
. B.
3
e
. C.
3
e
. D.
3e
.
Câu 29: Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm