Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang

Trang 1/6 - Mã đề 468
SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LONG THẠNH
THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 5 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Trong tập số phức
, giải phương trình
2
20z
+=
ta được tập nghiệm
A.
{ }
2; 2
.
B.
{ }
2
i
.
C.
. D.
{
}
2i
.
Câu 2: Cho số phức
12
2 ; 13z iz i
=−=+
. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định dưới đây ?
A.
1
2
15
10 10
z
i
z
=
. B.
1
2
17
10 10
z
i
z
=
. C.
1
2
17
10 10
z
i
z
= +
. D.
1
2
56
10 10
z
i
z
=
.
Câu 3: Cho số phức
82zi=−+
36wi= +
. Tính tổng
zw+
ta được
A.
11 8i−+
. B.
58i−+
. C.
85i−+
. D.
58i−−
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho đường phẳng
d
đi qua điểm
(1;1; 5)A
vectơ chỉ phương
( 2; 1; 2)u =
. Phương trình tham số của
(d)
phương tình o trong các phương trình sau đây ?
A.
2
(d) : 1
25
xt
yt
zt
= +
=−+
= +
. B.
2
(d) : 1
25
xt
yt
zt
= +
= +
= +
. C.
12
(d) : 1
52
xt
yt
zt
= +
=
= +
. D.
12
(d) : 1
52
xt
yt
zt
=
=
=
.
Câu 5: Tính
1
34
dx
x
ta được kết quả là
A.
1
ln 3 4
3
xC−+
. B.
4 ln 3 4xC −+
. C.
1
ln 3 4
4
xC
−+
. D.
3ln 3 4xC−+
.
Câu 6: Phần ảo của số phức
75
zi=
A.
5
i
. B.
5
. C. 7. D. 5.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( ):2 2 5 0P xy z+ −=
, một vectơ pháp tuyến của
()
P
vectơ nào trong các vectơ sau đây ?
A.
(2;0; 2)n =
. B.
( 2; 1; 2)n =
. C.
(2; 2; 5)n =
. D.
( 2; 1; 2)n =−−
.
Câu 8: Cho số hai số phức
1
57
zi= +
2
82zi= +
. Tính
12
zz
ta được
A.
35i
−−
. B.
35i
−+
. C.
35i+
. D.
35
i
.
Câu 9: Hàm số
()fx
liên tục trên
có đồ thị (C). Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
(C) và hai đường thẳng
2, 5xx=−=
với trục Ox
A.
5
2
()
S f x dx
π
=
. B.
5
2
()S f x dx
π
=
. C.
5
2
()S f x dx
=
. D.
5
2
()S f x dx
=
.
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, Cho vectơ
68a ij k= ++

thì
a
tọa độ là :
A.
( 6; 1; 8)
. B.
(6; 0;8)
. C.
( 6; 0; 8)−−
. D.
( 6;1; 8)
−−
.
Câu 11: Tính tích phân
12
0
sin 3xdx
π
ta được kết quả bằng
A.
3
4
. B.
3
6
. C.
22
6
. D.
23
4
.
Mã đề 468
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 468
Câu 12: Chọn công thức sai trong các công thức tính nguyên hàm sau
A.
sin cos
xdx x C
=−+
. B.
cos sinxdx x C=−+
.
C.
xx
e dx e C= +
. D.
1
1
( 1)
1
x dx x C
αα
α
α
+
= + ≠−
+
.
Câu 13: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
cot , 0y xy= =
,
10 3
xx
ππ
= =
quay quanh trục Ox
A.
3
2
10
cotV xdx
π
π
π
=
. B.
3
10
cotV x dx
π
π
=
. C.
3
10
cotV x dx
π
π
π
=
. D.
3
2
10
cotV xdx
π
π
=
.
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( 4; 3; 2)M
, điểm
'M
hình chiếu vuông góc của
M
trên trục
Oy
. Khẳng định nào đúng ?
A.
'M
( 4; 0; 0)
. B.
'M
(3;0;0)
. C.
'M
(0; 3; 2)
. D.
'M
(0; 3; 0)
.
Câu 15: Trong tập số phức
, căn bậc hai của số
4
A.
2
i±
.
B.
2±
. C.
4i
. D.
2i±
.
Câu 16: Tính tích phân
(
)
4
2
0
37x x dx−+
ta được kết quả bằng
A.
20
3
. B.
68
3
. C.
76
3
. D.
52
3
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
()P
vectơ pháp tuyến
(1; 4;1)n
=
đi qua điểm
( 2; 1, 1)M
. Trong các phương trình sau, phương trình nàophương trình của mặt phẳng
()P
?
A.
( ) : (x 2) 4(y 1) (z 1) 0P − −++=
. B.
( ) : 2(x 2) (y 1) (z 1) 0
P +−++=
.
C.
( ) : (x 2) 4(y 1) (z 1) 0P + + −++=
. D.
( ) : (x 2) 4(y 1) (z 1) 0P + − ++−=
.
Câu 18: Cho số phức
34zi= +
. Tính số phức nghịch đảo của z là
1
z
ta được
A.
43
25 25
i+
. B.
43
25 25
i
. C.
34
25 25
i+
. D.
34
25 25
i
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho đường phẳng
56
(d) : 1 2
1
xt
yt
zt
= +
=
= +
, một vectơ chỉ phương của
(d)
vectơ nào trong các vectơ sau đây ?
A.
(6; 2;1)u =
. B.
(5;1;1)u =−−
. C.
( 6; 2;1)u =
. D.
(5;1;1)u =
.
Câu 20: Tính môđun số phức
28zi=−+
ta được
A.
15 2
. B.
17 2
. C.
2 15
. D.
2 17
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho phương trình
2 22
842 0x y z x y zm+ + + +=
. Tìm điều kiện
của m để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu.
A.
21m >
. B.
21m <
. C.
21m
. D.
21m
.
Câu 22: Cho số phức
( 6) 2za i=+−
. Giá trị nào của
a
để
z
số thuần ảo ?
A.
6
a =
. B.
5a =
. C.
6a =
. D.
5ai=
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho
(3; 2; 2), (5; 2; 2).AB−−
Phương trình mặt phẳng trung trực của
đoạn
AB
phương trình nào được liệt kê dưới đây?
A.
2 2 40
xyz +=
. B.
2 2 40
xyz+ − −=
. C.
2 2 4 40xyz+ − −=
. D.
2 2 12 0
xyz+ −=
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 468
Câu 24: Đồ thị hàm số
()y fx
=
giới hạn với trục Ox là phần gạch chéo như hình vẽ. Công thức
tính diện tích đó là
A.
03
50
() ()S f x dx f x dx
=
∫∫
. B.
13
51
() ()S f x dx f x dx
= +
∫∫
.
C.
03
50
() ()S f x dx f x dx
= +
∫∫
. D.
13
51
() ()S f x dx f x dx
=
∫∫
.
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, điểm
(7;3;4)A −−
,
(7; 5; 2)B
, khoảng cách giữa
A
B
A.
9
. B.
6
. C. 10. D.
3
.
Câu 26: Cho số phức
4 ( 7)z bi=++
. Giá trịo của b để
z
là số thực ?
A.
4b =
. B.
7b =
. C.
4b =
. D.
7b =
.
Câu 27: Trên mặt phẳng phức Oxy cho các điểm như hình vẽ. Hỏi điểm nào là điểm biểu diễn hình
học của số phức
13zi= +
?
A. Điểm K. B. Điểm P. C. Điểm N. D. Điểm M.
Câu 28: Tìm các số thực x, y để
( )
12 4x i yi+− =+
(với
i
là đơn vị ảo trong tập số phức
).
A.
3, 2xy= =
. B.
4, 2xy
= =
. C.
3, 2
xy= =
. D.
4, 2
xy
= =
.
Câu 29: Tìm
2
( ) ( 6)F x x dx=
, ta được
A.
3
1
() 6
3
Fx x x= +
. B.
3
1
() 6
3
Fx x x C= ++
. C.
3
1
() 6
3
Fx x x C= −+
. D.
3
1
() 6
3
Fx x x=
.
Câu 30: Số phức liên hợp của số phức
85zi=−+
A.
85zi
=−−
. B.
85zi
=−+
. C.
58zi=−−
. D.
85zi=
.
Câu 31: Cho biết
7
5
() 4f x dx =
5
2
( ) 12f x dx =
. Khi đó
7
2
2 ()
f x dx
bằng
A. 8. B.
32
. C. 16. D.
16
.
Câu 32: Phương trình
2
4 15 0zz+=
có hai nghiệm
12
,zz
. Tích
12
.zz
A.
4
. B.
15
. C.
4
.
D.
15
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm