Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh (Thí điểm) trường TH Thụy Lâm A, Hà Nội năm học 2016-2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thuy Lam A Primary School END TERM TEST 2
School year: 2016-2017 Grade 5
Name:………………………………………………..
Class: ……
A. Listening
EX1: Listen and tick (1pts)
1. What would he like to drink?
2. What does she do in her free time?
3. What’s the weather like today?
EX2: Listen and number (1pts)
B. Vocabulary Odd one out: (1 pts)
1. first then next story
2. grew found get heard
3. stop study wear went
4. pilot singer astronaut future
5. draw design fly building
EX1: a. Read the passage and tick true (T) or false (F) (1 pts)
Mark:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hi, My nam is Tina. I live in Bangkok, the capital of Thailand. The weather here is different
from Vietnam. There are two main seasons: the dry season and the rainy season. The dry season
lasts from October to May. It’s often cold and dry. There is not much rain in this time of year.
The rainy season lasts from June to September. It’s often hot and wet in this season. But I like
this season very much because I can go fishing with my father. I love my country a lot.
T F
1. Tina is a Thai
2. The weather in Thailand is similar to the weather in VN
3. There are two main seasons
4. It’s hot and wet from June to September
5. She likes dry season most because she can go fishing
b. Answer the questions:
1. where does she live?....................................................................
2. What’s the rainy season like?.........................................................
3. When is Dry season?.......................................................................
4. why does she like rainy season?......................................................
5. Does she love living in her country?...............................................
EX2: Read and match (1 pts)
A B Match
1. What’s the matter with you? a. You can get there by bus
1 +………..
2. Which place would you like to
visit?
b. He met a beautiful
princess
2 +………..
3. Would you like to drink some
milk?
c. I have a fever
3 +…………
4. What happened then? d. No, thanks
4 +…………
5. How can I get there? e. I’d like to visit a pagoda
5 +…………
A. Writing
EX1: Put the words in the correct order (1.5 pts)
1. be/ in/ What/ you/ like/would/to/ future/ the/ ? ……………………………
2. shouldn’t/ carry/ You/ things./ heavy ……………………………
3. She/ surfs/ often/ Internet/ her/ the/ in/ time./ free ………………………........
4. I/ a / of/ juice/ carton/ like/ would/ orange …………………………....
EX3: Look and write (1.5 pts)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I’d like a bar of…………….
He has……………………
It’s ……………. today
Excuse me. Where’s
the………..?
He often ……in his free time
I like the……because it’s
very………
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh (Thí điểm) trường TH Thụy Lâm A, Hà Nội năm học 2016-2017 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
3 5.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm