Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/3 - đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
BÀI KIỂM TRA HỌC II M HỌC 2020 - 2021
Môn: Hóa học- Lớp 10
Thời gian làm bài : 45 phút
Họ tên học sinh:…………..…..............…Lớp:……… SBD: …….... Phòng: ………
đề 001
Cho NTK: Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64O = 16, S = 32, C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39,
F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Fe = 56, Mn = 55, Cr= 52, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7điểm)
( Học sinh vào phiếu trả lời trắc nghiệm)
Câu 1: Cho phương pháp thu khí sau:
th áp dụng để thu khí nào sau đây?
A. O
2
. B. Cl
2
. C. HCl D. SO
2
.
Câu 2: Để nhận biết ion clorua trong dung dịch, người ta dùng hóa chất nào sau đây:
A. BaCl
2
. B. H
2
SO
4
. C. Quỳ tím. D. AgNO
3
.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe cần vừa đủ dung dịch chứa x mol H
2
SO
4
loãng. Giá trị của x
A. 0,20. B. 0,15. C. 0,05 . D. 0,10.
Câu 4: Ứng dụng o sau đây không phải của ozon?
A. Chữa sâu răng. B. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.
C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. D. Sát trùng nước sinh hoạt
Câu 5: Muốn pha loãng H
2
SO
4
đặc, phải rót
A. nhanh nước vào axit khuấy nhẹ. B. t từ nước vào axit khuấy nhẹ.
C. nhanh axit vào nước khuấy nhẹ. D. từ từ axit vào nước khuấy nhẹ.
Câu 6: Lưu huỳnh đioxit công thức
A. H
2
S. B. SO
3
. C. SO
2
. D. H
2
SO
4
.
Câu 7: Công thức của muối Nhôm sunfat?
A. Al
2(
SO
4
)
3
. B. AlCl
3
. C. Al(NO
3
)
3
. D. AlBr
3
.
Câu 8: Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hoàn hóa học
A. Ô thứ 8, chu 3, nhóm VI B. Ô thứ 8, chu 2, nhóm VI A.
C. Ô thứ 16, chu 3, nhóm VI A. D. Ô thứ 16, chu 2, nhóm VI A.
Câu 9: Hấp thụ hết 0,1 mol SO
2
vào dung dịch NaOH dư, thu được muối trung hòa. Số mol NaOH đã phản ứng
A. 0,10. B. 0,20. C. 0,15. D. 0,05.
Câu 10: Axit nào sau đây đặc tính ăn mòn các đồ vật bằng thủy tinh:
A. H
2
SO
4
B. HI C. HCl D. HF
Câu 11: điều kiện thường, hiđro sunfua chất
A. khí, không mùi. B. khí, mùi trứng thối.
C. lỏng, không màu. D. lỏng, mùi trứng thối.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/3 - đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 12: SO
2
vừa tính oxi hoá, vừa tính khử trong phân tử SO
2
A. S mức oxi hoá thấp nhất. B. S còn một đôi electron t do.
C. S mức oxi hoá cao nhất. D. S mức oxi hoá trung gian.
Câu 13: điều kiện thường, clo chất
A. khí màu ng lục. B. rắn màu lục nhạt. C. rắn màu vàng. D. khí không màu.
Câu 14: Trong bảng tuần hoàn, lưu huỳnh thuộc nhóm VIA. S electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu
huỳnh A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 15: Công thức của muối natri clorua
A. NaClO. B. CaOCl
2
. C. KCl. D. NaCl.
Câu 16: Sục khí ozon vào dung dịch KI xảy ra phản ứng : O
3
+ 2KI + H
2
O I
2
+ 2 KOH + O
2
.Vai Trò của
O
3
trong phản ứng này
A. Vừa oxi hóa ,vừa khử. B. Môi trường. C. Chất Oxi hóa. D. Chất khử.
Câu 17: Trong y học đơn chất halogen nào hòa tan trong rượu etylic được dùng làm chất t trùng?
A. I
2
. B. F
2
. C. Cl
2
. D. Br
2
Câu 18: Hấp thụ SO
3
bằng H
2
SO
4
đặc (98%), thu được oleum công thức dạng
A. H
2
SO
4
.nH
2
O. B. H
2
SO
4
.nSO
3
. C. H
2
SO
4
.nSO
2
. D. H
2
SO
4
.
Câu 19: Đơn chất vừa tính oxi hóa, vừa tính khử
A. S. B. O
3
. C. F
2
. D. O
2
.
Câu 20: Cho phản ứng X
2
+ 2NaI 2NaX + I
2
. Cặp chất o thỏa mãn đồ trên?
A. Br
2
, I
2.
B. F
2
, I
2.
C. Cl
2
, Br
2.
D. F
2
, Cl
2.
Câu 21: Nhóm kim loại nào sau đây không phản ứng với H
2
SO
4
.loãng?
A. Al, Fe. B. Cu, Ag. C. Ca, Zn. D. Mg, Fe.
Câu 22: Khí nào sau đây trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen?
A. H
2
S. B. SO
2
. C. CO
2
. D. O
2
.
Câu 23: Khi dẫn khí SO
2
vào dung dịch H
2
S thì trong dung dịch xuất hiện
A. kết tủa màu đen. B. kết tủa màu trắng.
C. kết tủa màu vàng. D. kết tủa màu đỏ.
Câu 24: Chất nào sau đây nhận biết được ion sunfat
2-
4
SO
?
A. KNO
3
. B. BaCl
2
. C. HCl. D. HNO
3
.
Câu 25: Nguyên tử Flo cấu hình electron lớp ngoài cùng
A. 2s
2
2p
5
. B. 3s
2
3p
5
. C. 5s
2
5p
5
. D. 4s
2
4p
5
.
Câu 26: Số nguyên tử oxi trong phân t lưu huỳnh trioxit
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 27: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng cho 2
loại muối khác nhau?
A. Cu. B. Fe. C. Mg . D. Ag.
Câu 28: Dẫn khí X vào nước brom, thấy nước brom mất màu. Khí X
A. CO
2
. B. N
2
. C. O
2
. D. SO
2
.
--- II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
-------------------------------------------
Câu 29: (1,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau(ghi rừ điều kiện nếu có):
S

(1)
SO
2
SO
3

(3)
H
2
SO
4
K
2
SO
4
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/3 - đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 30: (1,0 điểm) Tỉ khối hơi của hỗn hợp gồm ozon oxi đối với hidro 22,4. Xác định % về thể tích của
mỗi khí trong hỗn hợp.
Câu 31 : (0,5 điểm) Khi làm thí nghiệm điều chế các khí H
2
S khí Cl
2
. Một học sinh đề xuất dùng H
2
SO
4
đặc
để làm khô hai khí này. Hãy cho biết quan điểm của em về đề xuất trên. Giải thích viết phương trình phản
ứng (nếu có).
Câu 32 : (0,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam Al, Zn vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được dung dich X;
7,616 lít khí SO
2
(đktc) 0,64 gam S. Tính khối lượng muối trong X ?
......................Hết.................................…
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop10

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học ki 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 252
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm