Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020-2021

Trang 1/2 - Mã đề 836
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
TỔ TOÁN-TIN
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN LỚP 10
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
836
THÍ SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU:
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
18
19
20
ĐÁP
ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm - Thời gian làm bài 45 phút).
Câu 1. Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường thẳng
:3 2 7 0dx y +=
. Véctơ nào dưới đây một véctơ pháp
tuyến của
d
?
A.
( )
1
2; 3 .n =−−

B.
( )
3
2;3 .n =

C.
( )
4
3; 2 .n =

D.
( )
2
3; 2 .n =

Câu 2. Số nghiệm của phương trình
2
52 2xx x+ −=
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
Câu 3. Trong mặt phẳng
,Oxy
khoảng cách từ điểm
( )
1; 1M
đến đường thẳng
14
:
23
xt
yt
= +
=
bằng
A.
12
.
5
B.
18
.
5
C.
8
5
D.
4
.
5
Câu 4. Cho
2
sin
5
α
=
và góc
α
thỏa mãn
2
π
απ
<<
. Khi đó
A.
2 21
tan
21
α
=
. B.
3
cos
5
α
=
. C.
21
cos
5
α
=
. D.
21
cot
2
α
=
Câu 5. Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường tròn
( )
C
phương trình
22
( 4) ( 3) 4xy+ +− =
. Tọa độ tâm
I
bán kính
R
của đường tròn
( )
C
A.
(4; 3); 4IR−=
. B.
( 4;3); 4IR−=
. C.
( 4;3); 2IR−=
. D.
(4; 3); 2IR−=
.
Câu 6. Tập xác định của hàm số
2
3
5
x
y
x
+
=
A.
(
]
;5 .−∞
B.
( )
;5 .−∞
C.
{ }
\5.
D.
( )
5; .+∞
Câu 7. Tìm tt c các giá tr ca tham s m để hệ bất phương trình
2
40
0
x
xm
−≤
−>
có nghiệm :
A.
2.m <
B.
2.m
C.
2.m <−
D.
2.m >
Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
acb abc+> >−
. B.
( ) ( )
22
11ac bc a b+ +⇔≤
.
C.
0ab ab>−>
. D.
.
a
a bc b
c
> ⇒>
.
Câu 9. Cho
1
cos
5
a =
, khi đó giá trị ca
cos2a
bng
A.
23
.
25
B.
23
.
25
C.
24
.
25
D.
24
.
25
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . .
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/2 - Mã đề 836
Câu 10. Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường thẳng
1
: 2 10dx y +=
và
2
21
:
31
xy
d
−−
=
. Tính cosin của góc
tạo bởi hai đường thẳng trên.
A.
2
10
. B.
72
10
. C.
72
5
. D.
72
10
.
Câu 11. Biết
44 2
sin cos sin 2
a
x xa x
b
+=
vi
,ab
. Khi đó tổng
3ab
bng
A.
1.
B.
5.
C.
5.
D.
1.
Câu 12. Trong mặt phẳng
,Oxy
tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng
: 2 30dx y− +=
đường tròn
22
( ): 2 4 0Cx y x y+−− =
.
A.
( )
3;0
( )
1;1 .
B.
( )
3;3
( )
1;1 .
C.
( )
3; 3
( )
1;1 .
D.
( )
3;3
( )
1;1 .
Câu 13. Rút gọn biểu thức
( ) ( )
5
sin 3 2cos cot 2 tan
22
Px x x x
ππ
ππ

= +− + −+


ta được:
A.
0P =
. B.
3sin .Px=
C.
2cotPx=
. D.
3sin .Px=
Câu 14. Biết tập nghiệm của bất phương trình
2
45 1xx x + ≥− +
[ ]
;ab
khi đó
2ab+
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
5.
D.
5.
Câu 15. Một cung tròn có độ dài bằng
4
lần bán kính. Số đo
radian
của cung tròn đó bằng
A.
2
. B.
4
C.
1
. D.
3
.
Câu 16. Gọi
1
x
;
2
x
hai nghiệm của phương trình
22
2 2 20x mx m+ + −=
. Giá trị lớn nhất của biểu thức
12 1 2
24P xx x x= ++
bằng:
A.
25
4
. B.
25
2
. C.
21
4
. D.
25
8
.
Câu 17. Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường thẳng
13
:
2
xt
yt
= +
=
và điểm
( )
3;3 .M
Tọa độ hình chiếu vuông
góc của
M
trên đường thẳng
A.
( )
1; 0
. B.
( )
7;4
. C.
( )
2;2
. D.
( )
4; 2
.
Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2
2 23y x mx m= −+
có tập xác định là
?
A.
6
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 19. Tìm tt c các giá tr ca tham s
m
để bất phương trình
2
10x mx +≤
vô nghiệm .
A.
( )
2;2 .m∈−
B.
[ ]
2;2 .m∈−
C.
( ) ( )
; 2 2; .m −∞ +∞
D.
.mR
Câu 20. Trong mặt phẳng
,Oxy
cho ba điểm
( 1;0), (2;3), (4;2)A BC
đường thẳng
:3 2 0.xy ++=
Tìm tọa độ điểm
D
thuộc đường thẳng sao cho tứ giác
ABCD
là hình thang có một đáy là
.AD
A.
31
;.
55
D

−−


B.
1
; 1.
3
D

−−


C.
( )
0; 2 .D
D.
( )
3;1 .D
------------- HẾT -------------
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
1
TRƯNG THPT KIM LIÊN
T TOÁN TIN
ề thi có 1 trang)
ĐỀ KIM TRA HC K II MÔN TOÁN KHI 10
Năm học 2020 - 2021
H và tên:…………………………………..
Lp:…………………..
II. PHN T LUN: (5 điểm - Thời gian làm bài 45 phút, không kể thi gian phát đề.)
Bài 1 (3 điểm):
a. Gii bất phương trình
2
2
1
2
xx
x
.
b. Cho
3
tan
4
α
=
3
2
2
π
απ

<<


. Tính giá tr ca
sin
4
π
α



.
c. Chng minh rng:
33
44
sin cos cos sin 1
tan 4 .
cos 2 sin 2 4
x x xx
x
xx
=
Bài 2 (1,5 điểm): Trong mt phng ta độ
Oxy
, cho điểm
(1;1)A
và đường thng
:3 4 5 0.xy + +=
a. Viết phương trình đường thng
d
qua
A
và vuông góc với đường thng
.
b. Viết phương trình đường tròn
( )
C
tâm
A
và tiếp xúc với đường thng
.
Bài 3 (0,5 điểm): Trong mt phng ta đ
,Oxy
cho đường tròn
( )
22
: 2 8 40C xy xy+ + +=
đường thng
: 10xy +=
. Qua
M
thuc đưng thng
, k hai tiếp tuyến
,MA MB
đến đường
tròn
( )
C
vi
, AB
là tiếp điểm. Tìm ta đ điểm
M
sao cho din tích
IAB
đạt giá tr ln nht (vi
I
là tâm đường tròn
( )
C
).
……….HT…….
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có hướng dẫn giải chi tiết và đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm