Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

1 942
Mã đ: 486
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯNG THPT BN TRE
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I NĂM HC 2017-2018
MÔN: TOÁN – LP 10
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đ.
(Thí sinh làm bài ra t giy thi)
Mã đ thi
486
I. PHN TRC NGHIM (3,0 đim)
Câu 1: Cho tp hp s sau
(
]
2,5A
=
;
(
]
2,9B
=
. Tp hp
AB
là:
A.
(
]
2,2
B.
C.
( )
2,2
D.
(
]
2,5
Câu 2:
Trong các hàm s sau đây, hàm nào nghch biến trên tp R
A.
21yx=−+
B.
21yx
=
C.
2
2yx=−+
D.
5y =
Câu 3:
Hàm s nào sau đây là hàm chn
A.
=++y x2 x2
B.
yxx
= +
C.
2
1yxx= +
D.
3
1yx= +
Câu 4:
Phát biu nào sau đây là sai?
A. Véc tơ là đon thng có hưng .
B.
Hai véc tơ cùng hưng thì cùng phương .
C.
Véc tơ - không cùng phương vi mi véc tơ .
D.
Hai véc tơ cùng phương thì cùng hưng .
Câu 5:
H phương trình
1
2
mx y m
x my
+=+
+=
vô nghim khi
A.
1m =
B.
1m ≠−
1m
C.
1
m
=
D.
1
m
≠−
Câu 6:
Điu kin xác đnh ca phương trình
2
2
21
1
21
x
x
x
xx
+
+=
+
−+
là :
A.
2x ≥−
B.
1x >
C.
2
1
x
x
≥−
>
D.
2
1
x
x
≥−
Câu 7:
Giao đim ca Parabol y = 2x
2
+ x +6 vi đưng thng y = 2x + 1 là:
A.
5
( 1; 3), ( ; 4)
2
PN−−
B.
(1; 3)M
C.
( 1;3)P
D.
5
( ; 4)
2
N
Câu 8:
Tp xác đnh ca hàm s
45yxx= −+
là:
Α. B.
(
]
;4−∞
C.
[
)
5;+∞
D.
[ ]
4;5
Mã đ: 486
Câu 9: Trong các mnh đ sau, mnh đ nào sai ?
A. Để t giác T là mt hình vuông điu kin cn là nó có bn cnh bng nhau .
B.
Mt tam giác là đu khi và ch khi có nó có hai trung tuyến bng nhau và mt góc
0
60
.
C.
Hai tam giác bng nhau khi và ch khi chúng đng dng và có mt cnh bng nhau.
D.
Mt t giác là hình ch nht khi và ch khi nó có ba góc vuông.
Câu 10:
Cho tam giác ABC vi trng tâm G . Đt
,CA a CB b= =
 
. Biu th véc
AG

theo hai
véc tơ
a
b
ta đưc:
A.
2a
3
b
AG
=


B.
2a
3
b
AG
−+
=


C.
2a
3
b
AG
+
=


D.
a2
3
b
AG
=


II. PHN T LUN (7,0 đim)
Câu 11 (2,0 đim) Gii các phương trình sau:
a)
+=2 13xx
b)
9 3 2 10xx+ −=
.
Câu 12 (2,0 đim)
a) Viết phương trình parabol (P):
2
y ax bx c= ++
biết (P) đi qua đim
( 2; 3)
M −−
và nhn đim
( 1; 4)
I −−
làm đnh.
b) Lp bng biến thiên và v đồ th hàm s
2
23yx x
=+−
Câu 13 (2,5 đim) Trong mt phng ta đ Oxy cho tam giác ABC vi
( 1;3), (2;4), (2; 1)
A BC
−−
a) Tìm ta đ trng tâm G ca tam giác ABC
b) Tìm ta đ đim M tha mãn:
0MA MB MC−+ =
  
c) Chng minh 3 đim B, M, G thng hàng
Câu 14 (0,5 đim).
Tìm tt c các giá tr ca tham s
m
để phương trình:
22
4 4 21 4 2 1 0
x x x xm+ + + −=
bn nghim thc phân bit.
------------------------------HT------------------------------
Thí sinh không đưc s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H tên thí sinh……………………………………………S báo danh…………………………….
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯNG THPT BN TRE
NG DN CHM KIM TRA HC KÌ I NĂM HC 2017-2018
MÔN: TOÁN – LP 10
I. PHN TRC NGHIM (3,0 đim): 0,3đ/câu
Mã đề
Câu hi
Đáp án
Mã đề
Câu hi
Đáp án
135
1
B
208
1
D
135
2
A
208
2
D
135
3
A
208
3
A
135
4
A
208
4
A
135
5
C
208
5
D
135
6
C
208
6
C
135
7
C
208
7
B
135
8
B
208
8
B
135
9
D
208
9
C
135
10
D
208
10
D
Mã đề
Câu hi
Đáp án
Mã đề
Câu hi
Đáp án
359
1
C
486
1
D
359
2
D
486
2
A
359
3
A
486
3
A
359
4
B
486
4
D
359
5
B
486
5
C
359
6
A
486
6
D
359
7
D
486
7
A
359
8
C
486
8
B
359
9
C
486
9
C
359
10
D
486
10
B

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc, đề thi bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp số sau A = −( 2,5]; B = (2,9]. Tập hợp A B ∩ là:

A. (−2,2]

B. (−2,9]

C. (−2,2)

D. (2,5]

Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm nào nghịch biến trên tập R.

A. y = −2x + 1

B. y = 2x - 1

C. y = -x2 + 2

D. y = −5

Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm chẵn

A. y = Ιx + 2Ι + Ιx − 2Ι

B. y = ΙxΙ +x

C. y = x2 +\sqrt{x+1}

D. y = x3 +1

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Véc tơ là đoạn thẳng có hướng 

B. Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương 

C. Véc tơ - không cùng phương với mọi véc tơ 

D. Hai véc tơ cùng phương thì cùng hướng 

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 942
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm