Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 9

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng Anh

Nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 4 mới nhất, Đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Question 1: Circle the odd one out.

1. January November member October
2. It he she your
3. where there who what
4. today Tuesday Thursday Friday
5. dance play swim doll

Question 2: Choose the right words to fill in the blanks

1………. are you from ? (Where / When ) .

2. My birthday is ….. September . ( on / in ) .

3. Would you like an …… ? (banana / apple) .

4. I’m from ……… (English / England ).

5. There are two ……. in my bag . (book / books) .

Question 3: Reorder the words to make the sentences:

1. are / these / school bags / my .

2. would / milk / you / like / some ?

3. apples / on / are / the / there / some / table .

4. Maths / have / I / today .

5. his / in / birthday / is / December .

Question 4:Read and answer the questions:

My name is Ba . I’m twelve years old . I’m from Nghe An . I’m a student at Quang Trung primary school . My birthday is in May . Today I have Maths, English and Music . My favourite subject is music because I like to sing very much .

1. How old is Ba ?

2.Where is he from ?

3.What is his school’s name ?

4.When is his birthday ?

5. What subjects does he have today ?

6. What’s his favourite subject ?

ĐÁP ÁN

Question 1 : Circle the odd one out.

1 - member; 2 - your; 3 - there; 4 - today; 5 - doll

Question 2 : Choose the right words to fill in the blanks

1 - Where; 2 - in; 3 - apple; 4 - England; 5 - books

Question 3: Reorder the words to make the sentences:

1 - These are my school bags.

2 - Would you like some milk?

3 - There are some apples on the table.

4 - I have Maths today.

5 - His birthday is in December.

Question 4:Read and answer the questions:

1 - He is twelve years old.

2 - He is from Nghe An.

3 - It is Quang Trung primary school.

4 - It is in May.

5 - He has Maths, English and Music.

6 - It is Music.

Trên đây là Đề thi HSG tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 2.224
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm