Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh gồm 50 câu làm trong thời gian 90 phút có đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh vừa lên lớp 12 ôn tập lại kiến thức môn Sinh lớp 11 và chuẩn bị tốt nhất cho chương trình học sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN SINH LỚP 12

Thời gian 90 phút

Mã đề 124

Câu 1. Các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực sợi cơ bản có đường kính là:

A. 20Aο B. 110Aο C. 30nm D. 300nm

Câu 2. Thành phần cơ bản cấu tạo nên nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực là:

A. ADN B. ADN và ARN

C. ADN và chủ yếu là protein histon D. ARN

Câu 3. Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd (2) AaBBDd × AaBBDd

(3) AABBDd × AAbbDd (4) AaBBDd × AaBbDD

Số phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về vai trò của trình tự các nucleotit nằm ở 2 đầu mút nhiễm sắc thể:

A. Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về 2 cực của tế bào
B. Có tác dụng bảo vệ cấu trúc nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau
C. Chứa điểm khởi đầu nhân đôi ADN
D. Chứa thông tin mã hóa cho các chuối polipeptit

Câu 5. Ở một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Khi một tế bào nguyên phân liên tiếp 4 lần thì tống số cromatit đếm được ở kì giữa ở lần nguyên phân thứ tư là bao nhiêu?

A. 20 B. 320 C. 160 D. 80

Câu 6. Để phân biệt giới đực, cái dựa vào cặp nhiễm sắc thể giới tính những loài nào sau đây giới đực, cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính lần lượt là XX, XY:

A. Chim, bướm, tằm dâu B. Chim, thú, côn trùng
C. Ong, châu chấu, kiến D. Người, Ruồi giấm

Câu 7. Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbdd khi giảm cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 8 B. 16 C. 4 D. 2

Câu 8. Một gen có chiều dài 4080A . Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một phân tử protein có 398 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào là hợp lí nhất.

A. Lưỡng cư B. Chim C. Thực Vật D. Vi khuẩn

Câu 9. Dạng đột biến nào sau đây là đột biến sai nghĩa?

A. Đột biến gen làm xuất hiện mã kết thúc
B. Đột biến mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit làm thay đổi nhiều axitamin trong chuỗi pôlipeptit
C. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit không làm thay đổi axitamin trong chuỗi pôlipeptit
D. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit làm thay đổi axitamin trong chuỗi pôlipeptit

Câu 10. Ở cà độc dược (2n = 24), người ta đã phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp nhiễm sắc thể. Các thể ba này.

A. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau
B. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau
C. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau
D. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau

Câu 11. Emzim nào dưới đây tham gia đầu tiên vào quá trình tổng hợp ADN

A. Ligaza B. ARN pôlimeraza C.Helicaza D. ADN poplimeraza

Câu 12. Cơ thể có kiểu gen AabbDDee tính theo lí thuyết số loại giao tử có thể tạo ra là:

A. 4 B. 2 C. 6 D. 8

Câu 13. Từ 4 loại nucleotit khác nhau (A, T, G, X) có bao nhiêu bộ ba có chứa nucleotit loại A?

A. 3 B. 9 C. 64 D. 37

Câu 14. Cho các tổ hợp phép lai sau:

(1). AABB× aabb, (2). AABb × aabb, (3).AaBb ×aabb, (4). AABB×AABB, (5) aabb ×aabb.

Trong các tổ hợp phép lai trên có bao nhiêu tổ hợp lai được gọi là phép lai khác dòng thuần

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 15. Bộ NST 2n của 1 loài kí hiệu AaBbDdEe, trong đó chữ in hoa thể hiện NST có nguồn gốc đực, chữ thường thể hiện NST có nguồn gốc cái. Bộ NST không đúng thể 1 kép:

A. BbDdEe B. ABbdEe C. AaBdEe D. AbbDde

Câu 16. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại thể đột biến ba nhiễm kép?

A. 276 B. 66 C. 26 D. 14

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học

1. B

2. C

3. B

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. D

10. C

11. C

12. B

13. D

14. C

15. A

16. B

17. B

18. D

19. D

20. B

21. D

22. B

23. D

24. C

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. A

31. A

32. B

33. D

34. A

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. D

41. A

42. D

43. C

44. B

45. D

46. B

47. D

48. B

49. A

50. C

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm