Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh trường THCS Gia Long

Đề thi khảo sát chất lượng 8 tuần môn Tiếng Anh trường THCS Gia Long dưới đây kèm theo đáp án và sơ đồ ma trận giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, từ đó, có những chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh sắp tới.

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH

Trường: THCS GIA PHONG
Họ và tên: ………………………….
Lớp: 6
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN: TIẾNG ANH 6 (Năm học: 2014 – 2015)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra này gồm 02 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Điểm

Giám khảo:…………………………….

I. Phonics: (1 pt)
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.(Chọn từ mà có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)

  1. A. Hi B. My C. Five D. In
  2. A. But B. Lunch C. Student D. Up
  3. A. Table B. Eraser C. Lamp D. Bookcase
  4. A. Mother B. Brother C. Clock D. Come

II. Reading: (3 pts)
A. Read the passage carefully then fill in the blank with corect answer: (1 pt)(Đọc đoạn văn cẩn thận sau đó điền vào chỗ trống đáp án đúng)

This is my family . We are in the living ........(1)........ . There are five people ........(2)........ my family : my grandfather, my father, .........(3)......... mother, my sister and me. My grandfather is 80 ..........(4)..........old. This is my father. He is fifty – three. He is a doctor. This is my mother. She is forty - nine . She is a nurse. My sister is a student in Luong The Vinh secondary school.

1. a. room b. class c. name

2. a. at b. on c. in

3. a. my b. her c. our

4. a. pens b. years c. windows

B. Now answer the questions: (2 pts)(Bây giừ hãy trả lời các câu hỏi)

1. Is your grandfather 80 years old? => ...............................................................................................

2. What does your father do ? => ........................................................................................................

3. Is your mother a doctor ? => ...........................................................................................................

4. Which school is your sister in ? => ..................................................................................................

III. Use of language: (3 pts)
A. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences: (Tìm một đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

1. Hello, My ………….. is Hoa.
a. name b. fine c. old d. class

2. Nga lives ……Tran Phu street.
a. at b. in c. the d. on

3. What are these? They are……
a. book b. ruler c. stools d. eraser

Đánh giá bài viết
1 1.863
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm