Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3
NĂM HỌC: 2012 - 2013

Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)


1/
Phép tính 25 : x = 5, x được gọi là:
A. Thương B. Số chia
C. Số bị chia C. Thừa số

2/ Lớp của bạn An có 30 bạn, cô chia đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong 1 nhóm là:
A. 4 bạn B. 5 bạn
C. 6 bạn D. 7 bạn

3/ Thứ tự của các số 973, 937, 739, 793 từ bé đến lớn là:
A. 739, 793, 937, 973 B. 793, 739, 937, 973
C. 973, 937, 793, 739 D. 973, 937, 739, 793

4/ Mai lấy số lớn nhất có 2 chữ số trừ đi một số, hiệu tìm được là 65. Số mà Mai đã trừ là số nào?
A. 14 B. 24
C. 34 D. 44

5/ Kết quả của phép tính 5 x 3 + 25 là:
A. 35 B. 50
C. 55 D. 40

6/ Trong hình bên:
A. Có 2 hình tam giác và 1 hình vuông
B. Có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác
C. Có 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác
D. Có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương

7/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm 911 = 900 + ….. + 1
A. 100 B. 10
C. 11 D. 1

8/ ...….. m = 1 km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 1 B. 10
C. 100 D. 1000

9/ Cho y : 5 = 4. Tìm y
A. y = 9 B. y = 1
C. y = 20 D. y = 25

10/ Hình nào đã tô màu 1/5 số ô vuông?
A. Hình 1 B. Hình 3
C. Hình 2 D. Hình 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương

11/ Phòng học lớp em dài: 7 …… , đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:
A. m B. dm
C. km D. cm

12/ Một bác thợ may dùng 12m vải may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi may 1 bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?
A. 28m B. 8m
C. 3m D. 12m

13/ Số 475 đọc là:
A. Bốn bảy lăm B. Bốn trăm bảy mươi năm
C. Bốn trăm bảy mươi lăm D. Bốn trăm bảy chục năm đơn vị

14/ 896 trừ đi số nào trong các số dưới đây được hiệu lớn hơn 350?
A. 566 B. 546
C. 541 D. 560

15/ Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Ngọc thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Nga đi ngủ lúc 20 giờ 30 phút, Nga thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Ai ngủ nhiều giờ hơn?
A. Nga ngủ nhiều giờ hơn B. Nga ngủ ít giờ hơn
C. Ngọc ngủ nhiều giờ hơn D. Số giờ Nga và Ngọc ngủ bằng nhau.

16/ Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 20 cm; BC = 15cm; AC = 35cm. Chu vi hình tam giác là:
A. 35 cm B. 65 cm
C. 70 cm D. 20 cm

17/ 100 mm = ........ dm
A. 100 B. 1
C. 10 D. 1000

18/ Bạn An có 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
A. 19 B. 23
C. 15 D. 14

19/ Đường gấp khúc ABCD dài là:
A. 5cm B. 9cm
C. 6cm D. 7cm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương

20/ Mỗi túi có 3kg gạo, 8 túi như thế có số gạo là:
A. 11kg B. 21kg
C. 27kg D. 24kg

B/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (50 điểm, mỗi câu đúng 10 điểm)

21/ Đúng điền Đ và sai điền S vào chỗ trống trong các câu sau:
a. Số liền trước của 850 là 851 ..............
b. Số liền trước của 400 là 399 ..............
c. Số liền sau của 689 là 688 ..............
d. Số liền sau của 509 là 510 ..............
e. Thứ hai tuần này là ngày 9 tháng 7, vậy, thứ hai tuần trước là ngày 16 tháng 7 ..............

22/ Tính

4 x 4 + 29 =………………… 20 : 4 x 3 =……………………
=………………… =……………………

3 : 3 x 0 = ………………. 25 : 5 x 1 =……………………
= ………….. = …………………

23/ Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có hai chữ số?

24/ Có 28 quyển vở, chia cho mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi có được nhiều nhất mấy bạn nhận được 3 quyển vở? Vì sao?

25/ Năm nay mẹ 47 tuổi, và mẹ kém bà ngoại 24 tuổi. Hỏi bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi?

Đánh giá bài viết
1 1.580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm