Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 8

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp như: chọn từ có phiên âm khác, chọn đáp án đúng, chia động từ, viết lại câu, ... giúp học sinh lớp 6 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. PHONETICS: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1,5pt)

1. A. camp

B. plan

C. plane

D. badminton

2. A. sky

B. thirsty

C. hungry

D. finally

3. A. ride

B. night

C. river

D. tired

4. A. window

B. flow

C. how

D. know

5. A. engineer

B. geography

C. language

D. great

6. A. lettuce

B. tube

C. music

D. use

II. GRAMMAR AND VOCABULARY

Circle the letter A, B, C or D as your best choice to complete each sentence. (2pts)

1. My sister is a nurse. She works in the.........

A. hospital B. factory C. farm D. School

2. They.............. not buy books.

A. are B. do C. does D. am

3. How much _________do you want?

A. eggs B. tea C. oranges D. apples

4. How __________ do you go jogging? - Once a day.

A. usually B. often C. never D. always

5. There is __________bread on the table.

A. a B. an C. some D. two

6. I like _________. I have a rope.

A. skip B. skips C. skiping D. skipping

7. __________________go to Da Lat?

A. Let's B. Why don't we C. What about D. How about

8. I like fruit. I like _____________very much.

A. carrots B. tomatoes C. peas D. apples

Give the correct verb forms or tenses. (1,5 pt)

1. My school (have)........................two floors.

2 She (drink)...........................a lot of juice every day.

3. Lan and Nga (see)....................................a new film next week.

4. What about (visit).........................................our parents?

5. He (ride).................his bicycle every day. He (ride)..................his bicycle now.

III. READING: Read the following passage and then do the tasks that follow. (2pts)

South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They are known as the dry season and the rainy season. It's very hot in the dry season, but it's cool in the rainy season. In the dry season, we often go camping and swimming. In the rainy season we don't often go out. We sometimes go fishing in the morning because it often rains in the afternoon.

A. Tick True or False.

FACTS

T

F

1.

There are two seasons in the south of Vietnam.

2.

It’s very cold in the dry season.

3.

They often go camping and swimming.

4.

in the rainy season, it often rains in the afternoon.

B. Answer the following sentences. (1pt)

1. How many seasons are there in South Vietnam?

................................................................................................................

2. What do they do in the rainy season?

................................................................................................................

3. Is it cool in the dry season?

...............................................................................................................

4. Why do they go fishing in the morning?

.................................................................................................................…

IV. WRITING:

Write complete sentences using the suggested words. (2pts)

1. Ba/ always/ walk/ school.

......................................................................................................................

2. The Mekong River/ long/ than/ the Red River.

.....................................................................................................................?

3. Ho Chi Minh City/ large/ than/ Hanoi.

......................................................................................................................

4. How/ rice/ and/ many/ vegetables/ he/ produce?

...................................................................................................................…

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 8. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
6 2.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm