Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 6 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. LISTEN. (2ms)
1: Listen to the text and answer the following questions. (1m)
1. What are Vui and her four friends planning?
................................................................................................................................
2. What is Vui going to bring?
..............................................................................................................................
3. What is Ly going to bring?
................................................................................................................................
4. What is Lan going to bring?
..............................................................................................................................
2: Listen and circle the numbers you hear. ( Nghe khoanh tròn số mà em nghe )(1m)
1) A. 2 B. 12 C. 22 D. 20
2) A. 09 B. 119 C. 190 D.19
3) A. 13 B. 33 C. 73 D. 53
4) A. 1001 B. 1010 C . 1100 D. 1120
B. LANGUAGE FOCUS. (3ms) * Choose the best answers.
1. Từ nào phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại?
A. what
B. who
C. where
D. when
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.What does Lien do when ...............warm ?
A. it B. it’s C. its D. they’re
3.She doesn’t have ..............friends at school.
A. a. B. some C. many D. much
4. What about ..........to Hue on Sunday?
A.to go B. go C. going D. goes
5. There are ................fingers in one hand .
A. ten B. one C. three D. five
6. What are you going ......this summer vacation?
A. to do B. do C. doing D. does
7. I’m hungry now. Let’s ............to the canteen .
A.goes B. to go C. going D. go
8. Hanoi is bigger ................................... Ho Chi Minh city .
A. more B. than C. then D. the
9. My sister doesn’t like volleyball at all. She .................plays volleyball.
A. always B. usually C. sometimes D. never
10 . .................... are you going to stay in Hue?
A. How long B. How much C. how many D. How often
11.Phanxipang is ...................... mountain in Vietnam.
A. the high B. higher C. highest D. the highest
12. Choose the incorrect number A, B, C, or D :(Chọn phần gạch dưới bị sai )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tomorrow, we are going to playing badminton.
A B C D
C. READ: (2,5ms)
I. Complete the passage with the words in the box. (1,25ms)
many the cold seasons often
There are four (1)……… in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In spring, the
weather is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are (2)…………….
flowers in spring. after spring comes summer. In summer, the days are long and the nights
are short. We (3)…………… go to the seaside in summer. Fall is (4)……… season of
fruits.We can enjoy different kinds of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In
winter, it is usually very (5)……………... The days are short and the nights are long.
II. Answer the questions. (1,25ms)
1- How many seasons are there in Vietnam?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- What are they?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Are the days long in winter?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- What is the weather like in spring?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- Which season does it come after spring?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra cuối năm lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hiện tại, VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 6. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
4 2.427
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm