Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 phòng GD - ĐT Đại Từ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh phòng GD&ĐT Đại Từ có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sư tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 6 môn Tiếng Anh gồm nhiều dang bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Choose the best answer to complete the following sentences. (2 p)

1. Nam isn’t fat. He is (short/ oval/ thin/ round).

2. (How long/ How often/ How high/ How old) is the Great Wall? - It’s between 4 and 22 meters high.

3. Ba would like some fruit juice. He's (happy/ hungry/ thirsty/ well).

4. How (much/ many/ often/ old) beef do you need? – A kilo, please.

5. Could I have a (bottle/ box/ can/ dozen) of peas, please?

6. I don’t want much sugar in my coffee. Just (a few/ a little/ any/ many), please.

7. Ho Chi Minh City is (big/ very big/ bigger/ the biggest) city in Vietnam.

8. We should (to collect/ collect/ are collecting/ collecting) old plastic bags.

II. Give the correct form of the verbs in the brackets. (2 p)

1. Let’s (walk) to school everyday. ……………………............................……..

2. I (read) a book now. ……………………............................……..

3. We (not go) to school on Sunday. ……………………............................……..

4. They (visit) their grandmother next weekend? ……………............................……………..

III. Match a question in column A with its answer in column B. (1 p)

A

B

1. What do you do in your free time?

2. How often does she read?

3. What’s his nationality?

4. Would you like noodles?

a. Twice a week.

b. No, I wouldn’t.

c. I listen to music.

d. He’s Japanese.

IV. Read the passage. Then answer the questions below. (2 p)

Tomorrow Nam is going to Ho Chi Minh city for a week. He is going to bring a camera to take some photos. He wants to visit a lot of beautiful places there. He is going to see his grandmother, too. He is going to stay with her for a day because he doesn’t have much time.

* Questions:

1. Where is Nam going tomorrow?

……………..…………………….....................................……………………….

2. What is he going to bring?

.........………………….……………………………………….............................................

3. Does he want to visit a lot of beautiful places there?

………………………………………...........................

4. Who is he going to stay with?

………………………………………………………….......................................……

V. Use the words given to make meaningful sentences. (1.5 p)

1. What about/ go/ school/bus?

---> …………………………….…………………………………………….........................

2. The Mekong River/ long/ than/ the Red River.

---> …………………………….………………………………………...................................

3. She/ never/ go/ camping/ friends.

---> …………………………….………………………………..............................................

VI. Rewrite these sentences with the words given. (1.5 p)

1. Hoa’s eyes are brown.

---> Hoa has………………………….…... .…….........................................………………

2. How much rice do you want?

---> How many …...........................................................……….…………….?

3. Our country has lots of mountains and rivers.

---> There …………………………………………………………………………………......

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 phòng GD - ĐT Đại Từ. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6, Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Đánh giá bài viết
7 1.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm