Đề thi thử giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi thử giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I/ Part 1:

Task 1: Look and write:

Đề thi thử giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Task 2: Write:

1. 31/10:…………………………………………………………

2. 21/1:………………………………………………………….

II/ Part 2: Reading:

Task 1: Choose the best answer:

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

a. I am

b. My name

c. You are

d. Her name

2. Hello, my __________Mary.

a. name

b. name’s

c. named

d. names

3. This______my friend, Linda. She is from England.

a. is

b. are

c. was

d. were

4. ________ is the date today?

a. Where

b. What

c. When

d. How

5. _________to meet you, too.

a. Fine

b. She

c. He

d. Nice

6. Where are you from?

a. I’m from Malaysia

b. I’m Japanese

c. I from Japan

d. I Malaysian

7. .................. you sing? ................., I can.

a. Can/ No

b. Can’t/ Yes

c. Can/ Yes

d. Can/ No

8. My birthday is on the .................. of October.

a. third

b. three

c. four

d. fiveth

9. When is your ………………?

a. class

b. birthday

c. nationality

d. date

10. ……………………….. See you later

a. Good morning

b. Good evening

c. Goodnight.

D. Hello

Task 2: Write the question for each answer:

1………………………………………………………………………………………….?

I’m very well, thanks.

2………………………………………………………………………………………….?

I’m from Australia.

3………………………………………………………………………………………….?

I’m Malaysian.

4………………………………………………………………………………………….?

It’s Thursday.

5………………………………………………………………………………………….?

I go swimming on Tuesday.

6………………………………………………………………………………………….?

It’s the twenty-eighth of February.

7………………………………………………………………………………………….?

It’s on the fifteen of April.

8………………………………………………………………………………………….?

Yes, I can.

9………………………………………………………………………………………….?

I can skate and dance.

Đáp án có trong file tải: Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm